slovenské daňové prizananie 2019

Zmeny v slovenskom daňovom priznaní za rok 2019

Každá fyzická osoba (FO) je povinná vysporiadať svoje dane po ukončení daňového roka podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania dane.

Za rok 2019 ste povinný podať daňové priznanie, ak Vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 € (v roku 2018 bola táto suma 1915,01 €). Znamená to teda, že ak ste v roku 2019 túto sumu nedosiahli, z pohľadu slovenského daňového zákona si daňové priznanie nemusíte podávať. Ak ste však napríklad pracovali sezónne v Nemecku, a chcete požiadať o vrátenie daní, povinnou prílohou nemeckého daňového priznania je dokument EU/EWR, ktorý obsahuje výšku Vašich príjmov mimo Nemecka. Tento dokument potvrdzuje slovenský daňový úrad na základe podaného daňového priznania. To znamená, že ak nemáte podané slovenské daňové priznanie, nie je možné podať ani nemecké daňové priznanie.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Väčšina zamestnancov na Slovensku má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. Je to tzv. odpočítateľná položka, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane v príslušnom daňovom roku.
V roku 2019 sa nezdaniteľná časť zvýšila na 3 937,35 € ročne (mesačne vo výške 328,12 €). V roku 2018 táto suma predstavovala 3830,02 €.

Existujú daňovníci, ktorí na nezdaniteľnú časť nárok nemajú. Sú to poberatelia:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • starobného dôchodkového sporenia.
Daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus na dieťa v roku 2019 vzniká každému daňovníkovi, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti minimálne vo výške 3 120 .
V roku 2019 je mesačná suma daňového bonusu stanovená vo výške 22,17 €, ročne teda 266,04 €. Od 1.4.2019 sa suma mesačného daňového bonusu na dieťa do šiestich rokov veku zvýšila o 22,17 €, teda na 44,34 €.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (bonus na manželku)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka/manžel žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • stará sa o dieťa do 3 rokov veku (resp. do 6 rokov),
 • poberá príspevok na opatrovanie,
 • je evidovaná na úrade práce,
 • je považovaná za ZŤP,

Maximálna výška nezdaniteľnej časti na manželku/manžela v roku 2019 predstavuje 3 937,35 , a vypočítava sa nasledovne:

 • 3 937,35 €, ak manželka/manžel nemal/a žiadny vlastný príjem
 • rozdiel medzi sumou 3 937,35 € a vlastným príjmom manželky/manžela ak manželka/manžel mal/a vlastný príjem nižší ako 3 937,35 €
 • 0 €, ak manželka/manžel mal/a vlastný príjem vyšší ako 3 937,35 €
Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

V porovnaní s rokom 2018 ostáva v rovnakej maximálnej výške, t. j. 180 € za zdaňovacie obdobie.

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov je potrebné podať do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí daňového roka.

Za rok 2019 je základná lehota na podanie daňového priznania do 31.3.2020. Túto lehotu si môžete predĺžiť o 3 kalendárne mesiace, resp. 6 kalendárnych mesiacov, ak ste v roku 2019 dosiahli príjmy zo zahraničia. Žiadosť o odklad daňového priznania však musíte daňovému úradu doručiť do 30.3.2020.

Radi Vám so spracovaním slovenského daňového priznania pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a obratom Vám zašleme potrebnú žiadosť. Náš poplatok za spracovanie slovenského daňového priznania typu A je 29 EUR + DPH.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: Finančná správa