REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Potrebujem spracovať daňové priznanie z krajiny

Označte daňový rok
20202019201820172016

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Ak ste človek, vyberte obrázok Srdce.

Daňový systém na Slovensku je postavený na princípe daňových preddavkov, ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované formou daňového priznania. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje slovenská legislatíva, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Príjmy fyzických osôb sú zdaňované progresívne, kedy s výškou Vášho príjmu stúpa i výška daňovej sadzby, ktorá má dve úrovne: 19% pre príjmy do 37 163,36 EUR ( v roku 2020) a 25% nad túto sumu.

Kedy mi vzniká povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku?
    • Ak Vaše celosvetové príjmy presiahli sumu 2207,10 EUR (za zdaňovacie obdobie roku 2020).
    • Ak pracujete v zahraničí a na Slovensku máte trvalý pobyt.
    • Ak pracujete na Slovensku a svojho zamestnávateľa ste nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
    • Ak Vás daňový úrad vyzval podať daňové priznanie, aj v prípade, že Vám podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať.
Som povinný/á podať daňové priznanie na Slovensku aj keď mám príjmy len zo zahraničia?

Áno, aj v prípade, že Vám príjmy plynú len zo zahraničia, ale trvalý pobyt máte na Slovensku, Vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie  na Slovensku (v prípade, že Váš príjem bol vyšší ako 2207,10 EUR v roku 2020). V takomto prípade ste považovaný za daňového rezidenta SR (daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou). Daňoví rezidenti SR sú povinní v daňovom priznaní uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy, to znamená zdaniteľné príjmy dosiahnuté zo zdrojov na Slovensku, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré Slovensko podpísalo s ostatnými krajinami, sa v daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov alebo zápočet dane. V praxi to znamená, že v daňovom priznaní sa síce uvedie celkový príjem zo zdrojov v zahraničí, ale zároveň sa tieto príjmy aj vyjmú (alebo započítajú), takže výsledná daň bude nulová.

Príklad zo života

V roku 2020 ste pracovali 5 mesiacov v Holandsku, 3 mesiace ste boli evidovaný na Úrade práce a od septembra 20 ste zamestnaný na Slovensku.

Keďže Vám vyplýva povinnosť podať daňové priznanie typu A z celosvetových príjmov v mieste Vášho trvalého bydliska na Slovensku, v daňovom priznaní uvediete zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) od slovenského i holandského zamestnávateľa. Je nutné priložiť potvrdenie od slovenského zamestnávateľa o Vašich príjmoch a zrazených preddavkoch na dani ako i doklad od holandského zamestnávateľa o príjmoch a zaplatených daniach (napr. Jaaropgaaf alebo posledná výplatná páska). Aby Váš príjem nebol zdanený dvakrát, v Holandsku i na Slovensku, na zamedzenie dvojitého zdanenia pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda vyňatia príjmov preukázateľne zdanených v zahraničí. Príjmy z Holandska sa v daňovom priznaní uvedú, ale zároveň sa i vyjmú, takže v konečnom dôsledku budú predmetom zdanenia len príjmy zo zdrojov na území SR.

Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane/podať daňové priznanie?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár na tejto stránke. Žiadosť o vrátenie dane spolu s inštrukciami Vám zašleme e-mailom. Ak máte záujem o zaslanie žiadosti poštou, uveďte Vašu korešpondenčnú adresu v časti „Odkaz“ v on-line registračnom formulári.

Aký typ daňového priznania mám podať?

Ak ste mali v daňovom roku príjmy len zo závislej činnosti (zamestnania) plynúce od slovenského alebo zahraničného zamestnávateľa, použije sa daňové priznanie typu A. Ak ste mali i iné druhy príjmov (napr. zo živnosti, z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti), podávate daňové priznanie typu B.

Daňový bonus na dieťa

Ak ste v roku 2020 dosiahli príjmy zo zamestnania alebo živnosti aspoň vo výške 3480 EUR, môžete si uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške 272,64 EUR ročne. Na dieťa do 6 rokov sa táto suma zdvojnásobuje, a to na 545,28 EUR ročne.

V akej lehote sa podáva daňové priznanie na Slovensku?

Daňové priznanie za rok 2020 je potrebné podať najneskôr do 31.03.2021. Túto lehotu je však možné predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. do 30.06.2021. Ak ste mali i príjmy plynúce zo zdrojov zo zahraničia, je túto lehotu možné predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.09.2021.

Koľko to bude stáť?

Registrácia a predbežná kalkulácia výšky daňového preplatku sú bezplatné. Poplatok za spracovanie daňového priznania typu A (pre zamestnancov) je 34,80 EUR (29 EUR+ DPH).