hero obrázok článku

U1 formulár a nárok na dávku v nezamestnanosti pri návrate zo zahraničia

nárok na dávku v nezamestnanosti pri návrate zo zahraničia

Príslušný štát na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade štát, v ktorom ste naposledy pracovali predtým, ako ste požiadali o dávku v nezamestnanosti. Napríklad, ak požiadate o dávku v nezamestnanosti vo Veľkej Británii a je Vám priznaná, po určitej dobe (štyri týždne) môžete požiadať o jej export na Slovensko.  Existuje však výnimka z tohto všeobecného pravidla: ak ste pracovali v jednom členskom štáte EÚ a počas tejto doby ste mali bydlisko na území iného členského štátu (Slovensko), príslušným štátom na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je štát bydliska, t.j. Slovensko.

Sociálna poisťovňa na Slovensku rozlišuje dve skupiny osôb:

 • Pravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska vracali denne alebo raz týždenne – neskúma sa  centrum záujmov.
 • Nepravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska nevracali denne ani raz týždenne, ale zachovali ste si  centrum záujmov v štáte bydliska (Slovensko). To znamená, že musíte preukázať, že ste si počas výkonu zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ zachovali centrum záujmov a bydlisko na Slovensku.

Centrum záujmov určujú hlavne nasledovné kritéria:

 • Dĺžka doby zdržiavania sa v zahraničí
 • Dĺžka trvania pracovnej zmluvy
 • Rodinný stav a rodinné väzby
 • Bytová situácia

Inými slovami, ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo Vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a  spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j.  dva roky,  počas posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  V tomto prípade Vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu  šiestich mesiacov. Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané  formulárom U1.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Ak ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovali v inom členskom štáte EÚ, pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa vychádza z Vašej priemernej mesačnej mzdy dosahovanej v zahraničí v rámci posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To v praxi znamená,  že ak Vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku a posledné dva roky ste pracovali v zahraničí, výška dávky v nezamestnanosti sa bude počítať z príjmu zo zamestnania v zahraničí. Spôsob, akým ste ukončili pracovný pomer, nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, na dobu jej poskytovania a ani jej výšku.

Od 1. júla 2020 do 30.júna 2021 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti  1113 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní a 1077,10 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní. Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého podporného obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý sa 1.júla 2020 zvyšoval na 71,8028 EUR.  Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol Váš ročný príjem 14.500 EUR. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 39,73 EUR (14.500 EUR/365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 19,86 EUR (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne Vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 615,66 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní (19,86 x 31) a 595,80 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní (19,86 x 30).

Čo je formulár U1?

Formulár U1 je prenosný dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný a je potrebný pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku. Dokument potvrdzuje druh práce, profesiu a dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali.  Bez formulára U1 nie je možné požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Aké dokumenty potrebujem, aby som získal U1 formulár?

V závislosti od krajiny, k žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:

Veľká Británia

 • Formulár P45 od posledného zamestnávateľa. Ak P45 nedostanete hneď, ale máte ostatné dokumenty uvedené nižšie, žiadosť nám pošlite i bez P45. Vašu žiadosť o U1 formulár spracujeme na základe výplatných pások.
 • Posledné 3 výplatné pásky.
 • Formuláre P60 za posledné 4 daňové roky.  Ak Vám chýba P60, zašlite nám poslednú marcovú výplatnú pásku označenú “month 12“ alebo “week 52“ (podľa toho, či ste boli platená/ý mesačne, alebo týždenne).
 • Kópiu P45 part 1A za predchádzajúce 4 roky (ak ste menili zamestnávateľa).  Ak Vám chýba P45, zašlite nám finálnu výplatnú pásku od daného zamestnávateľa.

Nemecko

 • Kópie formulárov „Lohnsteuerbescheinigung“ za posledné 4 roky od každého zamestnávateľa.  Ak Vám Lohnsteuerbescheinigung chýba, zašlite nám kópiu poslednej výplatnej pásky (ak ste prácu ukončili počas roka) alebo kópiu decembrovej výplatnej pásky (ak ste u zamestnávateľa pracovali k 31.12.).
 • Kópiu poslednej výplatnej pásky od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu „Meldebescheinigung“ – potvrdenie o prihlásení na pobyt, ak máte.
 • „Arbeitsbescheinigung“ – zápočtový list od zamestnávateľa, ak máte.

Rakúsko

 • Kópiu „Meldebestätigung“ – potvrdenie o prihlásení na pobyt v Rakúsku, ak máte.
 • Kópie ročných zúčtovaní „Lohnzettel“ od každého zamestnávateľa za posledné 4 roky.  Ak Vám Lohnzettel chýba, zašlite nám kópiu poslednej výplatnej pásky od daného zamestnávateľa.
 • Kópiu Arbeitsbescheinigung (tzv. zápočtový list) od každého zamestnávateľa, ak máte.

Holandsko

 • Formulár Jaaropgaaf od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu pracovnej zmluvy od posledného zamestnávateľa.
 • Potvrdenie  o ukončení pracovného pomeru, tzv. “Letter of resignation“.

Írsko

 • Posledná výplatná páska od posledného zamestnávateľa.
 • Decembrové výplatné pásky za posledné 4 roky.

Aká je čakacia doba na U1 formulár?

Veľká Británia 3-5 týždňov zrýchleným spôsobom.  Ak ste však odišli z krajiny pred viac ako 1 rokom, zvyčajne systém HMRC neumožňuje podať žiadosť zrýchlene. V tomto prípade trvá získanie U1 formulára o 2-4 týždne dlhšie ako pri zrýchlenom podaní. Urobíme však všetko preto, aby sme Váš formulár U1 získali čo najrýchlejšie.

Nemecko 4-12 týždňov.

Rakúsko 3-8 týždňov.

Holandsko 3-8 týždňov.

Írsko  3-6 týždňov.

Ako získam formulár U1?

Existuje niekoľko spôsobov, ako požiadať o formulár U1:

 1. Využijete služby VMD Consulting. Stačí ak sa   ZAREGISTRUJETE TU žiadosť o U1 formulár spolu s inštrukciami Vám automaticky zašleme e-mailom. Po prijatí vyplnenej žiadosti formulár U1 pre Vás získame. Poplatok za získanie formulára je  49 eur + DPH. Poplatok hradíte až po spracovaní žiadosti a zaslaní na príslušný zahraničný úrad.
 2. Zašlete príslušnému zahraničnému úradu žiadosť o vydanie formulára U1.
 3. Oslovíte Sociálnu poisťovňu na Slovensku. Získanie formulára U1 týmto spôsobom však trvá zvyčajne podstatne dlhšie.

Radi Vám so získaním U1 formulára a/alebo vrátením daní zo zahraničia pomôžeme. Máme najbohatšie skúsenosti na Slovensku, úspešne sme zo zahraničia vyžiadali už viac ako tisíc formulárov U1. Prečítajte si,   čo on nás povedali na Facebooku 

V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte prostredníctvom  kontaktného formulára, emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904 601 321 alebo 0534489511. Radi Vám poradíme a pomôžeme. 

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.