hero obrázok článku

Ako zvýšiť výšku vrátených daní z Rakúska uplatnením daňových zvýhodnení na deti

Ako zvýšiť výšku vrátených daní z Rakúska

Výška vrátených daní z Rakúska sa môže značne zvýšiť uplatnením niekoľkých daňových výhod, ktoré sa viažu na poberanie prídavkov na deti v Rakúsku. Všetky daňové výhody, o ktorých si viac povieme ďalej v článku, si môže zamestnanec uplatniť buď samostatne prostredníctvom osobitnej žiadosti na to určenej, alebo po uplynutí roka v daňovom priznaní. Platí však, že každá daňová výhoda môže byť zohľadnená iba jedenkrát, teda buď samostatne počas roka, alebo v daňovom priznaní.

 Alleinverdienerabsatzbetrag  , t.j. odpočítateľná položka pre daňových poplatníkov, ktorí sú v rodine   hlavným živiteľom . Položku je možné uplatniť v prípade, ak osoba žije v manželstve aspoň 6 mesiacov v roku a ak manželský partner zarába menej ako 6000 € ročne. Výšku tohto príjmu je nutné dokladovať, preto je nevyhnutné, aby mal aj manželský partner podané slovenské daňové priznanie. Na jeho základe potvrdí slovenský daňový úrad výšku celosvetových príjmov  na formulári E9. Toto potvrdenie je povinnou prílohou rakúskeho daňového priznania.

 Alleinerzieherabsetzbetrag ,  t.j. odpočítateľná položka   pre samoživiteľa .  Je určená pre rodičov, ktorí svoje deti vychovávajú osamote. Podmienkou pre uplatnenie si nároku na  Alleinerzieherabsetzbetrag je preukázanie toho, že žiadateľ nežije s otcom/matkou dieťaťa a nemá ani iného partnera, s ktorým sa o dieťa stará.

Výška odpočítateľnej položky pre jednotlivcov s nárokom na  Alleinverdienerabsatzbetrag, resp.  Alleinerzieherabsetzbetrag je nasledovná:

Za jedno dieťa

494 €

Za dve deti

669 €

Za tri deti

889 €

Za každé ďalšie dieťa

+ 220 €

 Kindermehrbetrag t.j. príplatok na viac detí. Túto položku si môžu uplatniť zamestnanci s nízkym príjmom a s nárokom na  Alleinverdienerabsatzbetrag alebo  Alleinerzieherabsetzbetrag. Kindermehrbetrag sa pohybuje  do výšky 250 € za rok na jedno dieťa. Podmienkou je, aby daň z príjmu pred započítaním všetkých odpočítateľných položiek bola nižšia ako 250 € na dieťa. Konečná výška  Kindermehrbetrag-u je rozdiel medzi vypočítanou daňou pred zohľadnením odpočítateľných položiek a spomínaných 250 €. Nárok na túto položku nevzniká v prípade, ak je 330 dní a viac do roka poberaná podpora v nezamestnanosti. V prípade, ak na ňu má zamestnanec nárok, je započítaná automaticky, t. j. nie je nutné o ňu žiadať.

 Familienbonus plus  je ďalšou položkou viazanou na poberanie prídavkov na deti z Rakúska.  Familienbonus plus je novinka zavedená v roku 2019. Do roku 2019 fungovala namiesto neho nezdaniteľná položka na deti, teda  Kinderfreibetrag. Zatiaľ čo podmienky pre nárokovania si oboch sú rovnaké, t. j. žiadateľ musí mať nárok na prídavky na deti, existuje medzi nimi rozdiel. Zatiaľ čo výška nezdaniteľnej položky na deti bola konštantná vo výške 440 € pre deti do 18 roku veku a 300 € nad 18 rokov, v prípade   Familienbonus plus sa výška mení podľa krajiny, v ktorej sa dieťa, na ktoré sa položka žiada, žije.   

  • Deti žijúce v Rakúsku

V prípade ak sa dieťa zdržiava na území Rakúska, prislúcha žiadateľovi 125 € mesačne, t. j. 1500 € ročne v prípade dieťaťa do 18 rokov a 41,68 €, t. j. 500,60 € ročne v prípade, ak je dieťa staršie ako 18 rokov.

  • Deti žijúce na Slovensku

Pre deti žijúce na Slovensku je príspevok značne znížený. Pre deti do 18 rokov je to 80,13 € mesačne, nad 18 rokov 26,72 € mesačne.

Úlohou  Familienbonus plus je znižovať daň nanajvýš na nulu, t. j. bonus nevytvára preplatok.  Pre  Familienbonus Plus zároveň platí, že môže byť rozdelený medzi rodičov, alebo ho môže poberať iba jeden z rodičov. Platí to ako v prípade zosobášených, tak aj rozvedených rodičov.  V prípade rozvedených párov je však podmienkou na nárokovanie si časti tohto príspevku platenie výživného. Ak jeden z oddelene žijúcich rodičov výživné neplatí, nemá nárok ani na  Familienbonus Plus.

 Mehrkindzuschlag – tzv. príspevok pre mnohopočetné rodiny. Jedná sa o príspevok vo výške 20 € mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa. Podmienkou na jeho poberanie je priznanie nároku na prídavky na tri deti, pričom je nutné, aby ročný príjem domácnosti neprekročil 55 000 € v roku, ktorý predchádza tomu, za ktorý sa tento príplatok nárokuje. Vyžiadať si ho je možné  päť rokov spätne. Nárok na túto položku majú aj rodičia, ktorých príjem je nižší ako nezdaniteľné minimum a teda neplatia žiadnu daň.  Poberať ho však môže iba jeden rodič a to aj v prípade, ak  Familienbonus Plus poberajú obaja rodičia. V takomto prípade môže daňový úrad vyžadovať čestné prehlásenie od jedného z rodičov, že sa vzdáva nároku na  Mehrkindzuschlag.

V prípade záujmu o spracovanie rakúskeho daňového priznania sa   zaregistrujte TU .   Ak máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme. 

Zdroj: www.bmf.gv.at, www.oesterreich.gv.at

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.