hero obrázok článku

Aké náklady si môžete uplatniť v nemeckom daňovom priazní?

náklady v nemeckom daňovom priazní

Daňové zaťaženie v Nemecku je relatívne vysoké. Máme však pre Vás dobrú správu – výšku odvedených daní je možné znížiť uplatnením nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti so zabezpečením a dosiahnutím príjmu. V praxi to znamená, že  v konečnom dôsledku Vám budú vrátené vyššie dane . 

V Nemecku je možné rozčleniť náklady, ktoré je možné odpočítať v daňovom priznaní, do troch základných kategórii:

  1. Werbungskosten – náklady, ktoré bezprostredne súvisia s pracovnou činnosťou – ide o náklady, ktoré vznikajú pri zabezpečení, získaní a udržaní príjmu. Štát predpokladá, že ročná suma takýchto nákladov je vo výške 1000 €, ktorá je automaticky odpočítaná v daňovom priznaní.
  2. Osobitné náklady (Sonderausgaben) – tieto náklady už nie sú bezprostredne späté s pracovnou činnosťou. Ide o príspevky do poistení a fondov na starobný dôchodok, alebo príspevky na prevenciu voči úrazom, zdravotným rizikám a iným rizikám, ktoré spôsobujú dočasný výpadok príjmu. Paušálna výška týchto nákladov je pre slobodných 36 € ročne a pre vydaté/ženatých 72 € ročne.
  3. Náklady spojené s neobvyklými životnými situáciami ( außergewöhnliche Belastung). Neočakávané situácie vyžadujú zvýšené náklady na udržanie obvyklého chodu života. Tieto náklady môžu byť v určitej miere daňovo odpočítateľné. Patria sem napr. náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie sú kryté základným zdravotným poistením, alebo náklady vzniknuté živelnými pohromami.

Najčastejšie uplatňované náklady

Cestovné náklady

Tieto náklady je možné rozdeliť do troch skupín, a to:

  • Cesty z domu do práce – ide o cestovanie na tzv. zákonom definované „miesto prvej činnosti“. Táto forma cestovného nákladu sa uplatňuje paušálne, a to vo výške 0,30 € na kilometer. Zohľadňuje sa len jedna cesta do alebo z práce, teda nie oba smery. Takto vypočítané paušálne náklady sú ročne limitované na 4500 €.
  • Cesty domov za rodinou – ide o cestovné náklady, ktoré sa uplatňujú pri väčších vzdialenostiach a nejde už o denné dochádzanie, ale o týždenné. Teda v rámci jedného týždňa môže byť uplatnená jedna cesta domov. Predpokladom na odpočet tohto druhu cestovných nákladov je existencia tzv. dvojitej domácnosti.  Zamestnanec musí viesť hlavnú domácnosť, ktorá je zároveň centrom jeho životných záujmov a druhú, ktorá sa nachádza na mieste výkonu zamestnania.
  • Externá činnosť na podnet zamestnávateľa – kvôli výkonu povolania a naplneniu pracovných úloh je nutné cestovať mimo miesta obvyklej činnosti. Zamestnanec tak absolvuje cesty za dodávateľmi, zákazníkmi, cesty do expedičných skladov, na montáže, alebo na rôzne vzdelávacie semináre či kurzy, trhy, prípadne výstavy a pod. Uvedené cesty musia byť realizované na podnet zamestnávateľa. Výpočet tohto druhu nákladu sa uskutočňuje paušálne, a to 0,30 € za  prejdený km pri použití osobného automobilu, alebo 0,20 € za prejdený km pri použití motorky, mopeda, skútra.

Ubytovanie

Náklady na ubytovanie je možné uplatniť už v rámci spomínanej dvojitej domácnosti. Druhým ubytovaním môže byť prenajatý byt, vlastný dom, prípadne hotelová izba. Odpočítať je možné skutočne vzniknuté náklady na ubytovanie, ktoré je potrebné podložiť dokladmi (výpis z účtu o platbe nájomného,  potvrdenia o úhrade z hotela/ubytovne).

Náklady na pracovné oblečenie, náradie, pracovnú literatúru

Ak pri práci využívate pracovné oblečenie, ktoré je svojím charakterom  určené pre pracovné použitie (ochranné okuliare, plášte pre lekárov, čierne sukne pre servírky, športové oblečenie pre športovcov a pod.), je možné skutočne vzniknuté náklady na jeho obstaranie odpočítať z daní. Nákladmi na čistenie pracovného oblečenia je taktiež možné znížiť daňový základ. Pracovné oblečenie je len jedným druhom pracovných prostriedkov, medzi iné patria napr. pracovné náradie v závislosti od výkonu profesie, či odborná literatúra.

Náklady na sťahovanie

Sťahovanie na nové miesto predstavuje nemalú záťaž pre peňaženku. V prípade, že využijete firmu poskytujúcu sťahovacie služby, je možné časť takýchto nákladov odpočítať z daní. Tento náklad je potrebné doložiť faktúrou.

Náklady na telefón a internet

Pri používaní súkromného mobilu aj na služobné účely si môžete odpočítať 20 % fakturovanej sumy, mesačne maximálne 20 €.

Opatrovanie detí

Pri deťoch do 14 rokov je možné odpočítať dve tretiny nákladov na opatrovanie. U detí so zdravotným postihnutím neexistuje vekové obmedzenie.

Sporenie na starobný dôchodok

Príspevkami na súkromné dôchodkové sporenie alebo na podnikové sporenie na dôchodok je možné znižovať svoje daňové zaťaženie.

Náklady úzko spojené so službami v domácnosti

Náklady na opatrovateľskú službu, prácu záhradníkov, remeselníkov, a služby súvisiace s pomocou v domácnosti vykonávané externými firmami je možné tiež uviesť v daňovom priznaní.

Ďalšie náklady

Patria tu napr. náklady súvisiace s členstvom v odboroch a profesijných spolkoch; náklady vzniknuté pri uchádzaní sa o prácu; náklady na prenájom priestorov pre lektorov, školiteľov využívané výhradne na pracovné účely.

  V prípade záujmu o vrátenie daní z Nemecka sa zaregistrujte TU.  

Ak máte otázky, alebo Vám je niečo nejasné, kontaktujte nás vyplnením   kontaktného formulára.  Radi Vám poradíme a pomôžeme. 

Mgr. Pavol Hamráček – Daňový agent VMD Consulting s.r.o.

Zdroj: finanztip.de

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.