daňové triedy v Nemecku

Daňové triedy v Nemecku – všetko čo potrebujete vedieť

Daňová trieda v Nemecku určuje, akým spôsobom sa bude zdaňovať Vaša mzda a akú výšku solidárneho príplatku a cirkevnej dane budete musieť zaplatiť. V Nemecku existuje 6 daňových tried. Svoju daňovú triedu môžete zistiť z výplatnej pásky alebo ročného zúčtovania  Lohnsteuerbescheinigung, a to pod názvom Steuerklasse alebo pod skratkou StKl.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad daňových tried v Nemecku:

Daňová trieda 1 Slobodní, rozvedení, ovdovení, žijúci bez detí
Daňová trieda 2 Samoživitelia s deťmi (osamelí rodičia s deťmi)
Daňová trieda 3 Ženatí/vydaté v prípade, ak partner zarába výrazne menej
Daňová trieda 4 Ženatí/vydaté v prípade, ak partneri zarábajú približne rovnako
Daňová trieda 5 Manžel/ka daňovej triedy 3
Daňová trieda 6 Jednotlivci s viacerými zamestnaniami bez ohľadu na rodinný stav

Viac o jednotlivých daňových triedach si povieme v nasledujúcich riadkoch:

Daňová trieda 1 je určená pre ľudí, ktorí nežijú v manželskom zväzku, t. j. slobodných, rozvedených či ovdovených a to i v prípade, ak majú deti, s ktorými však nežijú s spoločnej domácnosti.

Ak majú dieťa, ktoré s nimi v spoločnej domácnosti žije, sú zaradení do daňovej triedy 2. Tá sa vyznačuje predovšetkým daňovou úľavou pre tzv. samoživiteľov (osamelých rodičov). Pri prvom dieťati predstavuje daňová úľava sumu vo výške 1908 Euro, pre každé ďalšie dieťa sa priráta ďalších 240 €. Suma daňovej úľavy sa odpočíta z celkového príjmu v kalendárnom roku, ak je v domácnosti aspoň jedno dieťa, pri ktorom vzniká pre rodiča nárok na poberanie detských prídavkov. Táto forma daňovej úľavy nie je dostupná pre žiadnu inú daňovú triedu.

Daňová trieda 3 je určená hlavne pre jednotlivcov žijúcich v manželstve, kedy jeden z partnerov zarába výrazne viac ako druhý. Menej zarábajúcemu partnerovi je následne  priradená daňová trieda 5. Táto trieda je určená výlučne ľudom žijúcim v manželstve. V daňovej triede 5 neexistuje  nezdaniteľné minimum ani nezdaniteľná položka na deti, ktorú si môže uplatniť iba partner v daňovej triede 3. Dôvodom je  práve fakt, že nezdaniteľné minimum pre daňovú triedu 3 je dvojnásobkom nezdaniteľného minima pre jednotlivca, ktoré predstavuje 9 408 eur (v roku 2020). Daňová trieda 5 má teda svoju nezdaniteľnú položku zohľadnenú u partnera z daňovej triedy 3. Pre rok 2020 predstavuje táto suma 18 816 Eur. V praxi to znamená, že v daňovej triede 3 sa príjem do 18 816 Eur nezdaňuje, zatiaľ čo v daňovej triede 5 sa od začiatku zdaňuje každé zarobené euro.

V prípade, že manželia zarábajú približne rovnako, je pre obidvoch výhodnejšie zaradenie do daňovej triede 4. Daňové preddavky pre daňovú triedu 4 sú rovnaké ako pre daňovú triedu 1. Jediným rozdielom medzi týmito dvoma triedami je nezdaniteľná položka na dieťa. V prípade daňovej triedy 1 sa vypláca celá nezdaniteľná položka na dieťa jednému rodičovi, pri daňovej triede 4 sa delí medzi oboch.

Poslednou triedou je daňová trieda 6, určená pre ľudí s viacerými zamestnaniami. So skúseností vieme, že práve 6. daňová trieda je veľakrát pridelená cudzincom, teda aj Slovákom, ktorí začali pracovať v Nemecku. Táto trieda sa vyznačuje najvyšším daňovým zaťažením, nie je tu zohľadnený rodinný stav, ani počet detí. Nie je možné uplatniť nezdaniteľné minimum, nezdaniteľnú položku na dieťa, ani paušálne zohľadnenie nákladov vo výške 1 000 Euro. Tieto obmedzenia vychádzajú z jednoduchej logiky, podľa ktorej viac pracujúci viac zarába a teda musí platiť vyššie dane. V prípade, ak zamestnanec popri svojom hlavnom pracovnom pomere pracuje aj niekde inde, nie je zaradený iba do jednej daňovej triedy, ale má pri svojom pôvodnom umiestnení uvedenú aj daňovú triedu 6. V takom prípade je nutné zvážiť, či sa toto dodatočné zamestnanie vôbec finančne oplatí.

Zmena daňovej triedy

Daňovú triedu mení daňový úrad po zmene rodinného stavu, napr. po svadbe je obom partnerom automaticky priradená daňová trieda 4. Takéto zaradenie však nemusí byť pre manželov najlepším riešením, nakoľko by mohlo byť pre nich výhodnejšie zaradenie v daňovej triede 3 a 5. O zmenu príslušnosti k určitej daňovej triede je možné požiadať. Za účelom zmeny daňovej triedy je nutné vyplniť formulár Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern, teda Žiadosť o zmenu daňovej triedy pre manželské páry.

Ak máte záujem o spracovanie nemeckého daňového priznania, registrujte sa TU. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám bude automaticky zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Ak máte dodatočné otázky, radi Vám pomôžeme. Kontaktovať nás môžete vyplnením kontaktného formulára, telefonicky na 0904601321 alebo e-mailom na info@vratmidan.sk

Mgr. Mária Česalová

Zdroje: www.handelsblatt.com, www.steuerklassen.com