hero obrázok článku

Príplatky k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku

Príplatky k prídavkom na deti v Nemecku

Na príplatok k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku majú nárok manželské páry a slobodní rodičia, ktorí poberajú prídavky na deti. Príplatky sa vyplácajú spolu s prídavkami tomu istému rodičovi. Za účelom ich priznania je nutné zaslať žiadosť na  Familienkasse v písomnej podobe.

Podmienky na vyplácanie príplatkov sú nasledovné:

  • Deti musia byť mladšie ako 25 rokov, a
  • musia žiť s rodičmi v spoločnej domácnosti.

Na rozdiel od prídavkov na deti však nárok na príplatky nevzniká v prípade, ak je dieťa v manželskom zväzku. Príplatky k príspevkom sú vyplácané po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tohto termínu je potrebné podať novú žiadosť. V prípade, ak je návrh na vyplácanie príplatkov k prídavkom n deti zamietnutý, platí toto zamietnutie iba pre mesiac, v ktorom bol návrh podaný. Možno ho teda zaslať opakovane hneď v ďalšom mesiaci. Od 1. júla 2019 je výška tohto príplatku 185 € mesačne. To však neznamená, že v každom prípade musí byť vyplatená plná výška.

To, či bude vyplatená plná výška záleží aj od splnenia podmienok rodičmi. Dôležitý je pritom ich príjem, ktorý musí prevyšovať minimálnu, ale nesmie prevyšovať maximálnu hranicu. Minimálnou hranicou je mesačný príjem do 900 €, pri slobodných rodičoch do 600 €. Dôležitosť tohto obmedzenia spočíva v tom, že príplatky k prídavkom na deti sú priznané rodičom iba vtedy, ak dokážu zabezpečiť svoje vlastné potreby, nepoberajú teda ani sociálne dávky, ani dávky v nezamestnanosti, avšak nedokážu už pokryť potreby svojich detí. Maximálna výška príjmu nie je fixne stanovená, je každému vypočítaná individuálne. Zohľadnené je životné minimum a náklady na ubytovanie. Pri nákladoch na ubytovanie sa nepočíta s plnou výškou, ktorá sa za ubytovanie platí, ale určuje sa percentuálny podiel, ktorým sa rodičia na platení podieľajú. Pri jeho vypočítavaní platí:

Slobodní rodičia

Podiel

Manželský pár

Podiel

1 dieťa

77 %

1 dieťa

84 %

2 deti

63 %

2 deti

72 %

3 deti

53 %

3 deti

63 %

4 deti

46 %

4 deti

56 %

5 deti

40 %

5 deti

50 %

Zdroj: Merkblatt Kinderzuschlag, s. 12.

Životné minimum patrí obom rodičom, pri manželskom páre sa teda násobí. Táto suma sa spočíta s nákladmi na bývanie, čím sa vyráta celková spotreba. K nej sa pripočíta ešte celkový príplatok k príspevkom na deti, teda výška mesačného príplatku na deti vynásobená počtom detí. Výsledná suma je potom hranicou najvyššieho možného príjmu. Celý výpočet je možné ilustrovať na nasledujúcom príklade rodiny s dvoma deťmi, ktorá má mesačné náklady na bývanie 600 €.

Životné minimum rodičov podľa zákona

382, 00 €


382, 00 €

+ podiel na nákladoch na bývanie (72 % zo 600 €)

432, 00 €

Celková spotreba rodičov

1 196, 00 €

+ celková spotreba dvoch detí (2 x 185 €)

370, 00 €

Hranica najvyššieho možného príjmu

1 566, 00 €

Zdroj: Merkblatt Kinderzuschlag, s. 12.

V prípade, ak mesačný príjem presahuje maximálnu výšku príjmu, výška príplatkov na deti sa znižuje. Za ďalšie prekážky vo vyplácaní plnej výšky príspevku je celkový majetok rodičov, kapitálové zisky, zisky z prenájmu pôdy atď. Je potrebné myslieť aj na to, že v prípade, ak majú deti vlastný príjem, výška príplatku sa výrazne znižuje.

Každý, kto má nárok na príplatky k prídavkom na deti, má zároveň nárok na tzv.  Bildungspaket, teda balíček pre vzdelanie a triedne výlety s príspevkom 100 € ročne. Od 1. augusta je možné nárokovať si aj náklady na cestu do školy a za školské stravovanie. Ďalších 15 € mesačne môže dieťa dostávať ako príspevok na zúčastňovanie sa sociálneho a kultúrneho života. O tieto príspevky je možné požiadať na príslušnom okresnom, mestskom, resp. obecnom úrade.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením    kontaktného formulára  . Radi Vám poradíme a nájdeme najvhodnejšie riešenie.
Mgr. Mária Česalová

Zdroje:  www.arbeitsagentur.dewww.finanztip.de

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.