hero obrázok článku

Potrebujete slovenské daňové priznanie, ak ste počas roka pracovali v Holandsku?

slovenské daňové priznanie a príjem z Holandska na vratmidan.sk

Odpoveď je ÁNO, ak...

1. Máte povinnosť zo zákona.

2. Potrebujete Výkaz príjmov na účely podania holandského daňové priznania.

3. Je pre vás výhodné podať slovenské daňové priznanie (ďalej len SKDP).

Kedy vzniká povinnosť zo zákona?

Každý rezident Slovenskej republiky je povinný vysporiadať si na Slovensku svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Rezidentom SR je každý občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt, bydlisko, alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

Ďalšou podmienkou, ktorá určuje povinnosť podať si slovenské daňové priznanie, sú celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v danom daňovom roku (v roku 2022 to bolo 2289,63 €, v roku 2021 to bolo 2255,72 €). To znamená, že ak mal človek príjem zo Slovenska, ale aj zahraničia, ktorý dosiahol v roku 2022 spolu minimálne hranicu príjmu 2289,63 €, je povinný si podať slovenské daňové priznanie. Do príjmu sa nepočíta príjem, ktorý nie je predmetom dane a je od dane z príjmov oslobodený, napríklad dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské dávky a pod.

Na Slovensku existujú dva typy slovenského daňového priznania pre fyzické osoby:

a) typ A - ak ste mali príjem len zo závislej činnosti (boli ste zamestnancom),

b) typ B - ak ste mali príjmy zo živnosti/podnikania, alebo z prenájmu, výhry, predaja nehnuteľnosti.

Povinnosť podať si riadne slovenské daňové priznanie má každý občan do 31.3. nasledujúceho roka (za rok 2022 bude povinnosť podať si slovenské daňové priznanie najneskôr do 31.3.2023). Je možnosť požiadať si o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30.9.

Radi by sme poukázali na výhodu mať zahraničný príjem. Ak mal človek zahraničný príjem z Holandska (alebo inej krajiny), má právo žiadať o predĺženie lehoty na podanie slovenského daňového priznania až do 30.9.2023.

 Poznámka:   Ročné zúčtovanie spracované zamestnávateľom sa nepovažuje za slovenské daňové priznanie. Na účely podania holandského daňového priznania je potrebné si podať riadne SKDP. Na účely spracovania slovenského daňového priznania sú potrebné potvrdenia o zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti od každého zamestnávateľa v rámci celého daňového obdobia, alebo, ako sme už spomínali, ročné zúčtovanie

holandské mesto - daňové priznanie a práca v Holandsku

Potrebujete VÝKAZ PRÍJMOV na účely podania holandského daňového priznania?

Dôležitou súčasťou holandského daňového priznania je potvrdenie Výkaz príjmov (anglicky: Personal Income Statement). Toto tlačivo vydáva slovenský daňový úrad len na základe podaného riadneho daňového priznania. Dokument je  nevyhnutnou súčasťou holandského daňového priznania, ak: 

a) ste v Holandsku neboli prihlásený na pobyt a máte teda status nerezidenta (v Holandsku podávate daňové priznanie typu C),

b) ste boli prihlásený na pobyt v Holandsku, ale nie celý rok (v Holandsku podávate daňové priznanie typu M).

Potvrdený Výkaz príjmov potvrdzuje všetky príjmy, ktoré neboli zdanené v Holandsku a preukazuje, či bude človek na účely podania holandského daňového priznania považovaný za KVALIFIKOVANÉHO daňového nerezidenta, ktorý získava rovnaké daňové výhody ako daňový rezident Holandska (vo väčšine prípadov vzniká klientovi vyšší preplatok na dani z Holandska). Kvalifikovaným daňovým nerezidentom sa človek stáva, ak jeho  príjem z Holandska  predstavuje  minimálne 90% z celosvetových príjmov .

Ak ste boli prihlásený na pobyt v Holandsku a odpracoval tam celý daňový rok, povinnosť podať si slovenské daňové priznanie vám nevzniká a súčasne nepotrebujete ani dokument Výkaz príjmov (v Holandsku podávate daňové priznanie typu P).

Výhoda podania SKDP

a) Môže vám vzniknúť PREPLATOK NA DANI na Slovensku podľa § 35 zákona o dani z príjmov.  Ak ste boli zamestnaný na pracovnú zmluvu, alebo na dohodu, zamestnávateľ za vás pravdepodobne platil preddavky na dani. Zamestnávateľom odvedené preddavky na dani môžete vidieť na vašom potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti, a to v riadku 04 – Úhrn zrazených preddavkov na daň.

Ak ste na Slovensku nepracovali celý rok, bude vám časť alebo celá čiastka zrazenej dane vrátená. A bola by škoda nevyžiadať si dane späť. Zamestnávateľ je povinný vám vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. – Zákon o dani z príjmov do 10.3., ak ste ho nepožiadali o vystavenie ročného zúčtovania.

Ak vám vznikol preplatok na dani zo Slovenska, ten vám bude zaslaný na váš bankový účet najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania a najneskôr do 40. dňa odo dňa vzniku preplatku. (vysvetlenie: ak bola lehota do 31.3.2023, dane zo Slovenska vám budú vrátené najskôr 1.4.2023 a najneskôr do 10.5.2023.

Ak ste mali požiadané o predĺženie lehoty podania SKDP do 30.6.2023, váš preplatok vám bude vyplatený  najskôr 1.7.2023 a najneskôr 9.8.2023, ak bola lehota predĺžená do 30.9.2023, preplatok vám bude zaslaný najskôr 1.10.2023 a najneskôr 9.11.2023).

b) Môžete si vyžiadať DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA podľa   § 33 zákona o dani z príjmov Ak vám počas daňového roka nebol vyplácaný daňový bonus na dieťa mesačne alebo vám bol vyplácaný len za niektoré mesiace, môžete si požiadať o daňový bonus na dieťa za celý rok v rámci podania riadneho slovenského daňového priznania. Podmienkou získania daňového bonusu na dieťa je mať príjem zo Slovenska, alebo zahraničia minimálne vo výške 3876 € v roku 2022 (v roku 2021 to bolo 3738 €).

Slovenské daňové priznanie môžete podať 5 rokov spätne. Pri podávaní slovenského daňového priznania spätne, resp. po termíne lehoty, treba počítať s pokutou (ktorú vám vyrubí daňový úrad – výška ale nie je vysoká. Netreba sa báť. Suma je okolo 30-40 € za daňový rok).

dcéra s matkou počíta peniaze - Slovenské daňové priznanie a práce v Holandsku

KEDY JE VHODNÉ PODAŤ SLOVENSKÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE V SKRATKE 

1. Ak ste mali celosvetový príjem (slovenský, holandský a pod.) vyšší ako 2 289,63,- eura (v roku 2021 to bolo 2255.72,-) a mali ste pobyt na území Slovenskej republiky.

2. Ak si podávate holandské daňové priznanie typu C, M a je potrebný Výkaz príjmov potvrdzujúci váš celosvetový príjem. 

3. Ak ste mali príjem na Slovensku a boli vám stiahnuté preddavky na dani, ktoré sa vám môžu vrátiť.

4. Ak vám nebol mesačne vyplácaný daňový bonus na dieťa/deti, a máte naň nárok. 

Radi vám pomôžeme so spracovaním slovenského alebo holandského daňového priznania. Stačí, ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke www.vratmidan.sk a o všetko ostatné sa postaráme my. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 Zdroje:    
Finančná správa Slovenskej republiky – www.financnasprava.sk 
 Zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  Belastingdienst (holandský daňový úrad) – www.belastingdienst.nl  
 
            

         


         

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.