hero obrázok článku

PAYE systém pre zamestnancov vo Veľkej Británii

Pay As You Earn (PAYE) systém pre zamestnancov vo Veľkej Británii

Pay As You Earn (PAYE), teda „ plať toľko, koľko zarobíš“, je systém, podľa ktorého zamestnanci vo Veľkej Británii platia dane a odvody.  Zamestnávateľ odvádza výšku dane a odvodov dopredu z očakávanej výšky mzdy. Celková výška dane, ktorú je potrebné odviesť za daňový rok, sa následne neodvádza jednorazovo, ale je postupne zasielaná na britský daňový úrad HMRC pri každej výplate, či už mesačne, alebo týždenne.

Daňový rok vo Veľkej Británie trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka. Na konci daňového roka vystavuje zamestnávateľ  formulár P60 ako súhrnný doklad o celkovej mzde, z nej odvodenej dane a sociálnych odvodoch. PAYE systém slúži nielen na vyberanie daní a daňových nedoplatkov z už ukončených daňových rokov, ktoré je nutné zaplatiť, ale aj na  vrátenie daní zaplatených navyše

DAŇOVÝ KÓD

Na určenie výšky dane, ktorú musí zamestnanec odviesť prostredníctvom PAYE systému, využíva HMRC daňové kódy  (Tax Codes). Ak HMRC nemá dostatok informácií na to, aby stanovil správny daňový kód, upovedomí zamestnávateľa, aby pri zdaňovaní príjmu daného zamestnanca uplatnil tzv.  núdzový daňový kód ( Emergency Tax Code) a to až do tej doby, kým nezíska všetky potrebné informácie k stanoveniu správneho daňového kódu. Keď sa tak stane,  je možné žiadať od daňového úradu nadbytočnú daň odvedenú na základe núdzového daňového kódu späť. Najvhodnejšie je zistiť, či je odvedená výška dane primeraná až po ukončení daňového roku, nie v jeho priebehu, nakoľko daňový kód sa môže počas roka meniť a dedukcie na základe údajov z neukončeného roka nemusia byť správne. Na druhej strane však môže dôjsť aj k situácii, kedy bude nutné určitú sumu daňovému úradu doplatiť. O tomto fakte však HMRC informuje každého jednotlivca, ktorého sa to týka.

FORMÁT DAŇOVÉHO KÓDU

Väčšina daňových, resp. PAYE kódov,  začína radom čísel, za ktorými nasleduje písmeno. Čísla vyjadrujú výšku nezdaniteľného minima, na ktoré má zamestnanec nárok, písmeno označuje druh daňových úľav, ktoré zamestnanec poberá. Zamestnanec môže nájsť svoj daňový kód uvedený na výplatných páskach, resp. na formulároch P45 a P60. Daňový úrad stanovuje daňový kód nasledovne:

  1. HMRC stanoví bežnú výšku nezdaniteľného minima, pre rok 2020/21 je to £12500. (Suma, z ktorej sa ešte neodvádza daň).
  2. Od tejto sumy odráta výšku príjmu, z ktorého nebola zaplatená daň v predchádzajúcich daňových rokoch a výšku benefitov, ktorú zamestnanec poberá.
  3. Posledná číslica je odobraná, zväčša je to nula.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad a význam najpoužívanejších písmen v daňových kódoch.

Písmeno            

Význam             

L

Zamestnanec má nárok na štandardnú výšku nezdaniteľného minima pre daný rok

M/N

Zamestnanec si uplatňuje manželské úľavy

BR

Celý príjem je zdaňovaný na základnej úrovni, t. j. 20%, zväčša v prípade, ak má jednotlivec viac ako jedno zamestnanie

S

Zdaňovanie prebieha na základe hodnôt platných v Škótsku

C

Zdaňovanie prebieha na základe hodnôt platných vo Walese

W1, M1, X

Núdzové daňové kódy

K

Zamestnanec má príjem, ktorý nebol zdanený a je vyšší, ako nezdaniteľné minimum


NOTICE OF CODING


Zamestnanec je o priradení a zmene daňového kódu upovedomený daňovým úradom prostredníctvom listu tzv.  Notice of Coding, inak nazývaný aj formulár P2. Ten je zasielaný predovšetkým v priebehu januára a februára a platí pre nadchádzajúci daňový rok začínajúci 6. aprílom. Upovedomenie neobsahuje iba samotný daňový kód, ale aj spôsob, akým ho daňový úrad stanovil. V prípade, ak sa výška daňových úľav a benefitov nemení z roka na rok, daňový úrad upovedomenie nezasiela, nakoľko zamestnávateľ upravuje daňový kód automaticky.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa  zaregistrujte TU .   Ak máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme. 

Zdroj: www.citizensadvice.org.uk, www.gov.uk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.