Vrátenie daní z Rakúska – novinky a informácie

Reorganizácia daňového úradu v Rakúsku

Dňa 1. 1. 2021 vstúpila do platnosti avizovaná reorganizácia štruktúry finančnej správy v Rakúsku.

Jedným z kľúčových bodov reformy je zlúčenie všetkých existujúcich daňových úradov do jedného ústredného orgánu daňovej správy s názvom Finanzamt Österreich so sídlom vo Viedni.

Očakáva sa, že tieto zmeny budú viesť k výraznému zlepšeniu každodenného kontaktu s úradníkmi a výraznému zrýchleniu procesov. Z dôvodu novej štruktúry kancelárií by sa aj všetky daňové priznania mali zasielať na adresu: Finanzamt Österreich, Postfach 260, 1000 Wien.

Navyše, za účelom zjednodušenia procesov bolo pre spoločnosti a jednotlivcov od 4. júla 2020 zavedené nové nemenné 9-miestne daňové číslo (Steuernummer). Dovtedy sa daňové číslo menilo napríklad pri zmene bydliska. Nové daňové číslo bude permanentné a nezmení sa ani po presťahovaní sa do inej časti Rakúska.

Zdroj: www.bmf.gv.at

Ak ste pracovali v Rakúsku a chceli by ste požiadať o vrátenie dane, radi vám pomôžeme. Vrátenie dane je možné 5 rokov spätne. Stačí ak vyplníte krátky formulár a žiadosť o vrátenie daní spolu s inštrukciami vám bude automaticky zaslaná na vašu e-mailovú adresu. V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 053/4489511.

 

Ako zvýšiť výšku vrátených daní z Rakúska uplatnením daňových zvýhodnení na deti

Výška vrátených daní z Rakúska sa môže značne zvýšiť uplatnením niekoľkých daňových výhod, ktoré sa viažu na poberanie prídavkov na deti v Rakúsku. Všetky daňové výhody, o ktorých si viac povieme ďalej v článku, si môže zamestnanec uplatniť buď samostatne prostredníctvom osobitnej žiadosti na to určenej, alebo po uplynutí roka v daňovom priznaní. Platí však, že každá daňová výhoda môže byť zohľadnená iba jedenkrát, teda buď samostatne počas roka, alebo v daňovom priznaní.

Alleinverdienerabsatzbetrag, t.j. odpočítateľná položka pre daňových poplatníkov, ktorí sú v rodine hlavným živiteľom. Položku je možné uplatniť v prípade, ak osoba žije v manželstve aspoň 6 mesiacov v roku a ak manželský partner zarába menej ako 6000 € ročne. Výšku tohto príjmu je nutné dokladovať, preto je nevyhnutné, aby mal aj manželský partner podané slovenské daňové priznanie. Na jeho základe potvrdí slovenský daňový úrad výšku celosvetových príjmov na formulári E9. Toto potvrdenie je povinnou prílohou rakúskeho daňového priznania.

Alleinerzieherabsetzbetrag, t.j. odpočítateľná položka pre samoživiteľa.  Je určená pre rodičov, ktorí svoje deti vychovávajú osamote. Podmienkou pre uplatnenie si nároku na Alleinerzieherabsetzbetrag je preukázanie toho, že žiadateľ nežije s otcom/matkou dieťaťa a nemá ani iného partnera, s ktorým sa o dieťa stará.

Výška odpočítateľnej položky pre jednotlivcov s nárokom na Alleinverdienerabsatzbetrag, resp. Alleinerzieherabsetzbetrag je nasledovná:

Za jedno dieťati 494 €
Za dve deti 669 €
Za tri deti 889 €
Za každé ďalšie dieťa + 220 €

Kindermehrbetrag, t.j. príplatok na viac detí. Túto položku si môžu uplatniť zamestnanci s nízkym príjmom a s nárokom na Alleinverdienerabsatzbetrag alebo Alleinerzieherabsetzbetrag. Kindermehrbetrag sa pohybuje do výšky 250 € za rok na jedno dieťa. Podmienkou je, aby daň z príjmu pred započítaním všetkých odpočítateľných položiek bola nižšia ako 250 € na dieťa. Konečná výška Kindermehrbetrag-u je rozdiel medzi vypočítanou daňou pred zohľadnením odpočítateľných položiek a spomínaných 250 €. Nárok na túto položku nevzniká v prípade, ak je 330 dní a viac do roka poberaná podpora v nezamestnanosti. V prípade, ak na ňu má zamestnanec nárok, je započítaná automaticky, t. j. nie je nutné o ňu žiadať.

Familienbonus plus je ďalšou položkou viazanou na poberanie prídavkov na deti z Rakúska. Familienbonus plus je novinka zavedená v roku 2019. Do roku 2019 fungovala namiesto neho nezdaniteľná položka na deti, teda Kinderfreibetrag. Zatiaľ čo podmienky pre nárokovania si oboch sú rovnaké, t. j. žiadateľ musí mať nárok na prídavky na deti, existuje medzi nimi rozdiel. Zatiaľ čo výška nezdaniteľnej položky na deti bola konštantná vo výške 440 € pre deti do 18 roku veku a 300 € nad 18 rokov, v prípade Familienbonus plus sa výška mení podľa krajiny, v ktorej sa dieťa, na ktoré sa položka žiada, žije.  

  • Deti žijúce v Rakúsku

V prípade ak sa dieťa zdržiava na území Rakúska, prislúcha žiadateľovi 125 € mesačne, t. j. 1500 € ročne v prípade dieťaťa do 18 rokov a 41,68 €, t. j. 500,60 € ročne v prípade, ak je dieťa staršie ako 18 rokov.

  • Deti žijúce na Slovensku

Pre deti žijúce na Slovensku je príspevok značne znížený. Pre deti do 18 rokov je to 80,13 € mesačne, nad 18 rokov 26,72 € mesačne.

Úlohou Familienbonus plus je znižovať daň nanajvýš na nulu, t. j. bonus nevytvára preplatok.  Pre Familienbonus Plus zároveň platí, že môže byť rozdelený medzi rodičov, alebo ho môže poberať iba jeden z rodičov. Platí to ako v prípade zosobášených, tak aj rozvedených rodičov. V prípade rozvedených párov je však podmienkou na nárokovanie si časti tohto príspevku platenie výživného. Ak jeden z oddelene žijúcich rodičov výživné neplatí, nemá nárok ani na Familienbonus Plus.

Mehrkindzuschlag – tzv. príspevok pre mnohopočetné rodiny. Jedná sa o príspevok vo výške 20 € mesačne na tretie a každé ďalšie dieťa. Podmienkou na jeho poberanie je priznanie nároku na prídavky na tri deti, pričom je nutné, aby ročný príjem domácnosti neprekročil 55 000 € v roku, ktorý predchádza tomu, za ktorý sa tento príplatok nárokuje. Vyžiadať si ho je možné päť rokov spätne. Nárok na túto položku majú aj rodičia, ktorých príjem je nižší ako nezdaniteľné minimum a teda neplatia žiadnu daň. Poberať ho však môže iba jeden rodič a to aj v prípade, ak Familienbonus Plus poberajú obaja rodičia. V takomto prípade môže daňový úrad vyžadovať čestné prehlásenie od jedného z rodičov, že sa vzdáva nároku na Mehrkindzuschlag.

V prípade záujmu o spracovanie rakúskeho daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj: www.bmf.gv.at, www.oesterreich.gv.at

Formulár E9 – prečo je dôležitý pri vrátení daní z Rakúska

Pre vrátenie daní z Rakúska je dôležitý pojem daňová príslušnosť. Tá je rozhodujúca pre vymedzenie daňovej povinnosti a následné určenie výšky vrátenej dane.

Neobmedzená daňová povinnosť

Neobmedzená daňová povinnosť znamená, že v Rakúsku sú zdaňované všetky príjmy z Rakúska, ale aj mimo Rakúska, napr. zo Slovenska. Podmienkou neobmedzenej daňovej povinnosti je mať bydlisko v Rakúsku. Nemusí ísť pritom o trvalý ani nepretržitý pobyt, musí byť však preukázaný vzťah k tomuto miestu. Po šiestich mesiacoch zdržiavania sa v Rakúsku je neobmedzená daňová povinnosť priznaná automaticky. Dôležité pre daňových poplatníkov je nezdaniteľná časť mzdy, ktorá sa pre osoby s neobmedzenou daňovou povinnosťou pohybuje vo výške 11 000 €. Inými slovami, príjem do 11 000 € nie je zdaňovaný, a ak zamestnávateľ nejakú daň strhol, vzniká nárok na vrátenie jej plnej výšky.

 Obmedzená daňová povinnosť

Na druhej strane, obmedzená daňová povinnosť sa týka všetkých tých, ktorí majú príjmy, resp. poberajú dávky z Rakúska, ale nemajú v krajine pobyt. Pre týchto ľudí platí, že k základu dane je pripočítaných dodatočných 9 000 €. Z tohto dôvodu sa nezdaniteľný príjem ľudí s obmedzenou daňovou povinnosťou zmení z 11 000 € iba na 2 000 €. Vrátenie daní je v takomto prípade nepravdepodobné.

Podmienky získania statusu neobmedzenej daňovej povinnosti pre Slovákov

Občania štátov Európskej únie, a teda aj Slovenska, môžu požiadať o status neobmedzenej daňovej povinnosti. Aby daňový poplatník získal čo najvyššiu sumu vrátených daní z Rakúska, je veľmi dôležité, aby získal neobmedzenú daňovú povinnosť. Musí  však spĺňať jednu z dvoch podmienok:

  • väčšina príjmov (90%) v daňovom roku musí pochádzať z Rakúska,
  • alebo výška príjmov z iných krajín musí byť nižšia ako 11 000 €. Výška príjmov mimo Rakúska sa dokladuje formulárom E9.

Formulár E9

Za účelom potvrdenia výšky príjmu mimo Rakúska a kvalifikovania sa na neobmedzenú daňovú povinnosť, je nutné doložiť k rakúskemu daňovému priznaniu formulár E9. Formulár E9, inak nazývaný aj EU/EWR, vystavuje slovenský daňový úrad. Podmienkou jeho vystavenia je, aby mal žiadateľ podané slovenské daňové priznanie. Ak je do Rakúska zaslané daňové priznanie bez tohto dokumentu, rakúsky daňový úrad si ho vyžiada. Ak ani potom nie je zaslaný, stráca daňový poplatník status neobmedzenej daňovej povinnosti a jeho nezdaniteľný príjem je znížený o 9 000 €, a teda zvyčajne mu nevznikne nárok na vrátenie daní, alebo vrátená čiastka je podstatne nižšia.

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie neobmedzenej a obmedzenej daňovej povinnosti a špeciálne postavenie príslušníkov krajín EÚ, ktorí nie sú občanmi Rakúska.

Neobmedzená daňová povinnosť

(Občania Rakúska)

Obmedzená daňová povinnosť Slováci, ktorí nie sú občanmi Rakúska, ale predložia formulár E9
Pobyt áno nie nie
Zdaňované príjmy z aj mimo Rakúska z Rakúska z Rakúska
Nezdaniteľná časť príjmu 11 000 € 2 000 € 11 000 €

V prípade záujmu o spracovanie rakúskeho daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj: www.bmf.gv.at