U1 formulár a nárok na dávku v nezamestnanosti pri návrate zo zahraničia

Príslušný štát na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade štát, v ktorom ste naposledy pracovali predtým, ako ste požiadali o dávku v nezamestnanosti. Napríklad, ak požiadate o dávku v nezamestnanosti vo Veľkej Británii a je Vám priznaná, po určitej dobe (štyri týždne) môžete požiadať o jej export na Slovensko. Existuje však výnimka z tohto všeobecného pravidla: ak ste pracovali v jednom členskom štáte EÚ a počas tejto doby ste mali bydlisko na území iného členského štátu (Slovensko), príslušným štátom na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je štát bydliska, t.j. Slovensko.

Sociálna poisťovňa na Slovensku rozlišuje dve skupiny osôb:

 • Pravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska vracali denne alebo raz týždenne – neskúma sa centrum záujmov.
 • Nepravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska nevracali denne ani raz týždenne, ale zachovali ste si centrum záujmov v štáte bydliska (Slovensko). To znamená, že musíte preukázať, že ste si počas výkonu zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ zachovali centrum záujmov a bydlisko na Slovensku.

Centrum záujmov určujú hlavne nasledovné kritéria:

 • Dĺžka doby zdržiavania sa v zahraničí
 • Dĺžka trvania pracovnej zmluvy
 • Rodinný stav a rodinné väzby
 • Bytová situácia

Inými slovami, ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo Vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j. dva roky, počas posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  V tomto prípade Vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov. Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané formulárom U1.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Ak ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovali v inom členskom štáte EÚ, pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa vychádza z Vašej priemernej mesačnej mzdy dosahovanej v zahraničí v rámci posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To v praxi znamená,  že ak Vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku a posledné dva roky ste pracovali v zahraničí, výška dávky v nezamestnanosti sa bude počítať z príjmu zo zamestnania v zahraničí. Spôsob, akým ste ukončili pracovný pomer, nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, na dobu jej poskytovania a ani jej výšku.

Od 1. júla 2020 do 30.júna 2021 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti  1113 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní a 1077,10 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní. Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého podporného obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý sa 1.júla 2020 zvyšoval na 71,8028 EUR. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol Váš ročný príjem 14.500 EUR. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 39,73 EUR (14.500 EUR/365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 19,86 EUR (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne Vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 615,66 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní (19,86 x 31) a 595,80 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní (19,86 x 30).

Čo je formulár U1?

Formulár U1 je prenosný dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný a je potrebný pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku. Dokument potvrdzuje druh práce, profesiu a dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali. Bez formulára U1 nie je možné požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Aké dokumenty potrebujem, aby som získal U1 formulár?

V závislosti od krajiny, k žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:

Veľká Británia

 • Formulár P45 od posledného zamestnávateľa. Ak P45 nedostanete hneď, ale máte ostatné dokumenty uvedené nižšie, žiadosť nám pošlite i bez P45. Vašu žiadosť o U1 formulár spracujeme na základe výplatných pások.
 • Posledné 3 výplatné pásky.
 • Formuláre P60 za posledné 4 daňové roky. Ak Vám chýba P60, zašlite nám poslednú marcovú výplatnú pásku označenú “month 12“ alebo “week 52“ (podľa toho, či ste boli platená/ý mesačne, alebo týždenne).
 • Kópiu P45 part 1A za predchádzajúce 4 roky (ak ste menili zamestnávateľa). Ak Vám chýba P45, zašlite nám finálnu výplatnú pásku od daného zamestnávateľa.

Nemecko

 • Kópie formulárov „Lohnsteuerbescheinigung“ za posledné 4 roky od každého zamestnávateľa. Ak Vám Lohnsteuerbescheinigung chýba, zašlite nám kópiu poslednej výplatnej pásky (ak ste prácu ukončili počas roka) alebo kópiu decembrovej výplatnej pásky (ak ste u zamestnávateľa pracovali k 31.12.).
 • Kópiu poslednej výplatnej pásky od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu „Meldebescheinigung“ – potvrdenie o prihlásení na pobyt, ak máte.
 • „Arbeitsbescheinigung“ – zápočtový list od zamestnávateľa, ak máte.

Rakúsko

 • Kópiu „Meldebestätigung“ – potvrdenie o prihlásení na pobyt v Rakúsku, ak máte.
 • Kópie ročných zúčtovaní „Lohnzettel“ od každého zamestnávateľa za posledné 4 roky. Ak Vám Lohnzettel chýba, zašlite nám kópiu poslednej výplatnej pásky od daného zamestnávateľa.
 • Kópiu Arbeitsbescheinigung (tzv. zápočtový list) od každého zamestnávateľa, ak máte.

Holandsko

 • Formulár Jaaropgaaf od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu pracovnej zmluvy od posledného zamestnávateľa.
 • Potvrdenie  o ukončení pracovného pomeru, tzv. “Letter of resignation“.

Írsko

 • Posledná výplatná páska od posledného zamestnávateľa.
 • Decembrové výplatné pásky za posledné 4 roky.

Aká je čakacia doba na U1 formulár?

Veľká Británia 3-5 týždňov zrýchleným spôsobom. Ak ste však odišli z krajiny pred viac ako 1 rokom, zvyčajne systém HMRC neumožňuje podať žiadosť zrýchlene. V tomto prípade trvá získanie U1 formulára o 2-4 týždne dlhšie ako pri zrýchlenom podaní. Urobíme však všetko preto, aby sme Váš formulár U1 získali čo najrýchlejšie.

Nemecko 4-12 týždňov.

Rakúsko 3-8 týždňov.

Holandsko 3-8 týždňov.

Írsko  3-6 týždňov.

Ako získam formulár U1?

Existuje niekoľko spôsobov, ako požiadať o formulár U1:

 1. Využijete služby VMD Consulting. Stačí ak sa ZAREGISTRUJETE TU, žiadosť o U1 formulár spolu s inštrukciami Vám automaticky zašleme e-mailom. Po prijatí vyplnenej žiadosti formulár U1 pre Vás získame. Poplatok za získanie formulára je 49 eur + DPH. Poplatok hradíte až po spracovaní žiadosti a zaslaní na príslušný zahraničný úrad.
 2. Zašlete príslušnému zahraničnému úradu žiadosť o vydanie formulára U1.
 3. Oslovíte Sociálnu poisťovňu na Slovensku. Získanie formulára U1 týmto spôsobom však trvá zvyčajne podstatne dlhšie.

Radi Vám so získaním U1 formulára a/alebo vrátením daní zo zahraničia pomôžeme. Máme najbohatšie skúsenosti na Slovensku, úspešne sme zo zahraničia vyžiadali už viac ako tisíc formulárov U1. Prečítajte si, čo on nás povedali na Facebooku.

V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára, emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904 601 321 alebo 0534489511. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Daňové triedy v Nemecku – všetko čo potrebujete vedieť

Daňová trieda v Nemecku určuje, akým spôsobom sa bude zdaňovať Vaša mzda a akú výšku solidárneho príplatku a cirkevnej dane budete musieť zaplatiť. V Nemecku existuje 6 daňových tried. Svoju daňovú triedu môžete zistiť z výplatnej pásky alebo ročného zúčtovania  Lohnsteuerbescheinigung, a to pod názvom Steuerklasse alebo pod skratkou StKl.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad daňových tried v Nemecku.

Daňová trieda 1 Slobodní, rozvedení, ovdovení, žijúci bez detí
Daňová trieda 2 Samoživitelia s deťmi (osamelí rodičia s deťmi)
Daňová trieda 3 Ženatí/vydaté v prípade, ak partner zarába výrazne menej
Daňová trieda 4 Ženatí/vydaté v prípade, ak partneri zarábajú približne rovnako
Daňová trieda 5 Manžel/ka daňovej triedy 3
Daňová trieda 6 Jednotlivci s viacerými zamestnaniami bez ohľadu na rodinný stav

Viac o jednotlivých daňových triedach si povieme v nasledujúcich riadkoch.

Daňová trieda 1 je určená pre ľudí, ktorí nežijú v manželskom zväzku, t. j. slobodných, rozvedených či ovdovených a to i v prípade, ak majú deti, s ktorými však nežijú s spoločnej domácnosti.

Ak majú dieťa, ktoré s nimi v spoločnej domácnosti žije, sú zaradení do daňovej triedy 2. Tá sa vyznačuje predovšetkým daňovou úľavou pre tzv. samoživiteľov (osamelých rodičov). Pri prvom dieťati predstavuje daňová úľava sumu vo výške 1908 Euro, pre každé ďalšie dieťa sa priráta ďalších 240 €. Suma daňovej úľavy sa odpočíta z celkového príjmu v kalendárnom roku, ak je v domácnosti aspoň jedno dieťa, pri ktorom vzniká pre rodiča nárok na poberanie detských prídavkov. Táto forma daňovej úľavy nie je dostupná pre žiadnu inú daňovú triedu.

Daňová trieda 3 je určená hlavne pre jednotlivcov žijúcich v manželstve, kedy jeden z partnerov zarába výrazne viac ako druhý. Menej zarábajúcemu partnerovi je následne  priradená daňová trieda 5. Táto trieda je určená výlučne ľudom žijúcim v manželstve. V daňovej triede 5 neexistuje  nezdaniteľné minimum ani nezdaniteľná položka na deti, ktorú si môže uplatniť iba partner v daňovej triede 3. Dôvodom je  práve fakt, že nezdaniteľné minimum pre daňovú triedu 3 je dvojnásobkom nezdaniteľného minima pre jednotlivca, ktoré predstavuje 9 408 eur (v roku 2020). Daňová trieda 5 má teda svoju nezdaniteľnú položku zohľadnenú u partnera z daňovej triedy 3. Pre rok 2020 predstavuje táto suma 18 816 Eur. V praxi to znamená, že v daňovej triede 3 sa príjem do 18 816 Eur nezdaňuje, zatiaľ čo v daňovej triede 5 sa od začiatku zdaňuje každé zarobené euro.

V prípade, že manželia zarábajú približne rovnako, je pre obidvoch výhodnejšie zaradenie do daňovej triede 4. Daňové preddavky pre daňovú triedu 4 sú rovnaké ako pre daňovú triedu 1. Jediným rozdielom medzi týmito dvoma triedami je nezdaniteľná položka na dieťa. V prípade daňovej triedy 1 sa vypláca celá nezdaniteľná položka na dieťa jednému rodičovi, pri daňovej triede 4 sa delí medzi oboch.

Poslednou triedou je daňová trieda 6, určená pre ľudí s viacerými zamestnaniami. So skúseností vieme, že práve 6. daňová trieda je veľakrát pridelená cudzincom, teda aj Slovákom, ktorí začali pracovať v Nemecku. Táto trieda sa vyznačuje najvyšším daňovým zaťažením, nie je tu zohľadnený rodinný stav, ani počet detí. Nie je možné uplatniť nezdaniteľné minimum, nezdaniteľnú položku na dieťa, ani paušálne zohľadnenie nákladov vo výške 1 000 Euro. Tieto obmedzenia vychádzajú z jednoduchej logiky, podľa ktorej viac pracujúci viac zarába a teda musí platiť vyššie dane. V prípade, ak zamestnanec popri svojom hlavnom pracovnom pomere pracuje aj niekde inde, nie je zaradený iba do jednej daňovej triedy, ale má pri svojom pôvodnom umiestnení uvedenú aj daňovú triedu 6. V takom prípade je nutné zvážiť, či sa toto dodatočné zamestnanie vôbec finančne oplatí.

Zmena daňovej triedy

Daňovú triedu mení daňový úrad po zmene rodinného stavu, napr. po svadbe je obom partnerom automaticky priradená daňová trieda 4. Takéto zaradenie však nemusí byť pre manželov najlepším riešením, nakoľko by mohlo byť pre nich výhodnejšie zaradenie v daňovej triede 3 a 5. O zmenu príslušnosti k určitej daňovej triede je možné požiadať. Za účelom zmeny daňovej triedy je nutné vyplniť formulár Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern, teda Žiadosť o zmenu daňovej triedy pre manželské páry.

Ak máte záujem o spracovanie nemeckého daňového priznania, registrujte sa TU. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám bude automaticky zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Ak máte dodatočné otázky, radi Vám pomôžeme. Kontaktovať nás môžete vyplnením kontaktného formulára, telefonicky na 0904601321 alebo e-mailom na info@vratmidan.sk

Mgr. Mária Česalová

Zdroje: www.handelsblatt.com, www.steuerklassen.com

Ako vrátiť dane zo zahraničia čo najrýchlejšie?

Každý, kto pracuje v zahraničí, chce vrátiť dane čo najrýchlejšie. Dĺžka čakacej doby na preplatok na dani závisí predovšetkým od efektívnosti konkrétneho daňového úradu. Celý proces však urýchlite, ak máte všetky potrebné daňové dokumenty a spracovaním žiadosti o vrátenie daní poveríte profesionálnu spoločnosť.

Vo väčšine prípadov je najdôležitejším daňovým dokladom potvrdenie o ročnom príjme (tzv. ročné zúčtovanie), ktoré obsahuje informácie o Vašich celkových príjmoch, daniach a odvodoch zaplatených počas daňového roka. Tento dokument vystavuje zamestnávateľ, a to buď po ukončení pracovného pomeru alebo na konci daňového roka.

V niektorých prípadoch je možné požiadať o vrátenie daní na základe výplatných pások. Pracovná zmluva so zahraničným zamestnávateľom a kópia občianskeho preukazu sú tiež jedným z dôležitých dokumentov.

Niektorí daňoví poplatníci sa rozhodnú, že žiadosť o vrátenie daní podajú sami, zatiaľ čo iní to zveria do rúk špecializovanej spoločnosti, ktorá sa problematike vrátenia daní venuje. Ak patríte do druhej skupiny a rozhodnete sa osloviť odborníkov, dôkladne si preštudujte zmluvu a hlavne spôsob platby poplatku. Odporúčame Vám dôverovať hlavne spoločnostiam, ktoré ponúkajú služby na princípe úspešnosti, t.j. až po úspešnom vrátení daní. Takýto spôsob platenia poplatku je najbezpečnejší, pretože platíte za službu iba vtedy, ak dostanete svoje peniaze späť.

Informácia na záver: Ak Vám potrebné daňové dokumenty chýbajú, naša spoločnosť ich po prijatí Vašej vyplnenej žiadosti zo zahraničia získa. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a potrebnú žiadosť s inštrukciami Vám zašleme emailom alebo poštou.

V prípade otázok nás kontaktujte vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Emília Geletková BSBA

 

Ako sa vypočítava podpora v nezamestnanosti po návrate zo zahraničia?

Ak žiadate o podporu v nezamestnanosti na Slovensku bezprostredne po ukončení práce v zahraničí, podpora sa vypočítava inak ako v prípade, ak by Vaše posledné zamestnanie pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bolo na Slovensku.

Ak Vaše posledné zamestnanie bolo v niektorej z krajín EÚ, pri kalkulácii podpory v nezamestnanosti sa berie do úvahy zárobok len z poslednej práce v zahraničí. Ak by ste pracovali na Slovensku, podpora by sa vypočítavala z hrubých príjmov dosiahnutých u všetkých zamestnávateľov počas posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak chcete dostávať podporu v nezamestnanosti na Slovensku, musíte Sociálnej poisťovni dokázať, že ste si počas práce v zahraničí udržali dostatočné väzby so Slovenskom. Zároveň musíte splniť podmienku odpracovaných aspoň 730 dní (dva roky) počas posledných štyroch rokov. Po návrate zo zahraničia môžete dostať podporu maximálne vo výške 1032,50 eur v mesiaci, ktorý má 31 kalendárnych dní a 999,20 eur v mesiaci, ktorý má 30 dní (platné od 1.júla 2019 do 30.06.2020).

Pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti je potrebné Sociálnej poisťovni predložiť formulár PD U1 z krajiny, v ktorej ste pracovali. Účelom tohto formulára je zohľadnenie obdobia poistenia v nezamestnanosti dosiahnutých v členskom štáte EÚ. Zahraničná Sociálna poisťovňa na formulári PD U1 potvrdzuje dobu poistenia v nezamestnanosti a výšku príjmu, ktorú ste dosiahli v zamestnaní v zahraničí.

Ak sa bezprostredne po návrate zo zahraničia zamestnáte na Slovensku a až následne sa zaevidujete na úrade práce, výška podpory v nezamestnanosti sa bude počítať len z príjmu dosiahnutého u slovenského zamestnávateľa.

Radi Vám so získaním formulára PD U1 z Veľkej Británie, Írska, Holandska, Nemecka, Rakúska a Slovenska pomôžeme. Kontaktujte nás prostredníctvom formulára TU. Žiadosť spolu s inštrukciami Vám zašleme emailom alebo poštou. V prípade otázok nás kontaktujte emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ako na vrátenie daní z Dánska?

Na oficiálnych stránkach dánskeho finančného úradu – SKAT – môžete nájsť väčšinu informácií ohľadne daňového priznania. Táto stránka je v súčasnosti k dispozícii v troch jazykoch – dánskom, nemeckom a anglickom.

Pri nástupe do zamestnania v Dánsku sa predpokladá, že si každý zamestnanec otvoril osobný účet, ktorý by mal zahŕňať všetky úľavy a predbežný súhrn príjmov pre aktuálny daňový rok. Na osobný účet sa dostanete prostredníctvom oficiálnych stránok SKAT-u, kde môžete pridať informácie o jednotlivých úľavách, napr. na dopravu, ubytovanie alebo stravovanie, ktoré môžu výrazne zvýšiť sumu vrátených daní. Tento osobný účet tiež umožňuje kontakt s daňovým úradom v prípade, ak ste zistili nezrovnalosti vo Vašich príjmoch. Táto možnosť kontaktu je veľmi užitočná v prípade, že Vám zamestnávateľ hradí ubytovanie, stravovanie a/alebo dopravu. Osobný účet Vám dáva možnosť skontrolovať, či zamestnávateľ zaslal SKAT-u informácie o Vašich úľavách a v akej výške Vám boli priznané. Informácie zadané zamestnávateľom môžete nájsť pod Skatteoplysninger, ktorý je k dispozícií po prihlásení sa do osobného účtu. Pod číslom 11 nájdete výšku Vášho platu, pod číslom 51 úľavy na dopravu a pod číslom 53 úľavy na stravovanie a ubytovanie. Osobný účet obsahuje ešte veľa ďalších informácií, ktoré by ste mali systematicky kontrolovať, aby mal SKAT o Vás správne informácie.

Je veľmi dôležité, aby úľavy, ktoré zvyšujú nárok na vrátenie daní, boli potvrdené na osobitnom formulári Forskudsopgørelse, ktorý Vám SKAT zašle na Vašu adresu. V opačnom prípade ich SKAT nebude brať do úvahy pri zostavovaní ročného daňového priznania. Preto sa odporúča požiadať o pomoc profesionálnu spoločnosť, ktorá odborne zabezpečí, aby Vám boli priznané všetky úľavy, na ktoré máte nárok, a tak ste dostali maximálnu možnú sumu vrátených daní. Dane je možné vrátiť 5 rokov spätne.

Ak pracujete alebo ste pracovali v Dánsku a máte akékoľvek otázky ohľadne vrátenia daní, viac informácií nájdete TU, alebo vyplňte registračný formulár a náš konzultant Vám zavolá a poskytne podrobnejšie informácie.

Vraciam sa zo zahraničia, mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Príslušný štát na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade štát, v ktorom ste naposledy pracovali predtým, ako ste požiadali o dávku v nezamestnanosti. Napríklad, ak požiadate o dávku v nezamestnanosti vo Veľkej Británii a je Vám priznaná, po určitej dobe (štyri týždne) môžete požiadať o jej export na Slovensko. Existuje však výnimka z tohto všeobecného pravidla: ak ste pracovali v jednom členskom štáte EÚ a počas tejto doby ste mali bydlisko na území iného členského štátu (Slovensko), príslušným štátom na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je štát bydliska, t.j. Slovensko.

Sociálna poisťovňa na Slovensku rozlišuje dve skupiny osôb:

 • Pravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska vracali denne alebo raz týždenne – neskúma sa centrum záujmov.
 • Nepravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska nevracali denne ani raz týždenne, ale zachovali ste si centrum záujmov v štáte bydliska (Slovensko). To znamená, že musíte preukázať, že ste si počas výkonu zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ zachovali centrum záujmov a bydlisko na Slovensku.

Centrum záujmov určujú hlavne nasledovné kritéria:

 • Dĺžka doby zdržiavania sa v zahraničí
 • Dĺžka trvania pracovnej zmluvy
 • Rodinný stav a rodinné väzby
 • Bytová situácia

Inými slovami, ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo Vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j. dva roky, počas posledných troch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  V tomto prípade Vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov. Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané formulárom U1.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Ak ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovali v inom členskom štáte EÚ, pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa vychádza z Vašej priemernej mesačnej mzdy dosahovanej v zahraničí v rámci posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To v praxi znamená,  že ak Vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku a posledné dva roky ste pracovali v zahraničí, výška dávky v nezamestnanosti sa bude počítať z príjmu zo zamestnania v zahraničí. Spôsob, akým ste ukončili pracovný pomer, nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, na dobu jej poskytovania a ani jej výšku.

Od 1. júla 2019 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti 1032,50 EUR (v mesiaci, ktorý má 31 dní) a 999,20 EUR (v mesiaci, ktorý má 30 dní). Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého podporného obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý sa 1.júla 2019  zvyšoval na 66,6083 EUR. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol Váš ročný príjem 14.500 EUR. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 39,73EUR (14.500 EUR/365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 19,86 EUR (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne Vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 615,66 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní (19,86 x 31) a 595,80 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní (19,86 x 30).

Čo je formulár U1?

Formulár U1 je prenosný dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný a je potrebný pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku. Dokument potvrdzuje dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali a výšku Vášho príjmu.

Ako získam formulár U1?

Existuje niekoľko spôsobov, ako požiadať o formulár U1:

 1. Využijete služby VMD Consulting. Stačí ak sa  ZAREGISTRUJETE TU a dokumenty potrebné na vydanie formulára U1 Vám spolu s inštrukciami zašleme obratom emailom. Po prijatí vyplnenej žiadosti formulár U1 pre Vás získame. Čakacia doba na U1 formulár je 1-3 mesiace, v závislosti od krajiny, z ktorej U1 žiadate. Získanie U1 z UK trvá štandardným spôsobom 3 mesiace, avšak ak máte všetky potrebné dokumenty (P60 za posledný daňový rok a tri posledné výplatné pásky), podáme za Vás žiadosť ZRÝCHLENE. U1 formulár Vám takýmto spôsobom dôjde poštou na Vašu slovenskú adresu do cca. 3-5 TÝŽDŇOV. Poplatok za získanie formulára je 49 eur +DPH.
 2. Zašlete príslušnému zahraničnému úradu písomnú žiadosť o vydanie formulára U1.
 3. Oslovíte Sociálnu poisťovňu na Slovensku. Získanie formulára U1 týmto spôsobom však zvyčajne trvá dlhšie.

Radi Vám pomôžeme so získaním U1 formulára a/alebo vrátením daní zo zahraničia. Máme najväčšie skúsenosti na Slovensku, úspešne sme pre našich klientov získali už viac ako 800 formulárov U1. Prečítajte si, čo o nás napísali na Facebooku.

Stačí ak sa ZAREGISTRUJETE TU a my sa postaráme o všetko ostatné.V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na 0904 601 321 alebo emailom na info@vratmidan.sk. 

 

Cenné rady, ako ušetriť na daniach v Anglicku, Írsku a Holandsku

Veľká Británia

Po príchode do Veľkej Británie požiadajte o NIN číslo (National Insurance Number). To zaručí, že Vám bude od začiatku pracovného pomeru zrážaná správna výška daní.

Dane

Daň  z príjmu má dve úrovne. Výška dane pre ročné príjmy nižšie ako £43.000 je 20%. Pre príjmy, ktoré presiahnu túto hranicu platí vyššia sadzba 40% dane z príjmov (2016/2017).

Ročný príjem Sadzba dane z príjmov
do £43,000 20%
od £43,001 40%

Nezdaniteľné minimum (Personal Allowance) je £11.000, čo znamená, že pokiaľ v daňovom roku 2016/2017 zarobíte do tejto čiastky, nemusíte z platu odvádzať žiadnu daň.

Daňovým rezidentom ste:

 • ak sa vo Veľkej Británii zdržiavate aspoň 183 dní v príslušnom daňovom roku

V prípade, že ste daňovým rezidentom Veľkej Británie, zdaňujú sa v krajine Vaše celosvetové príjmy. Ak sa nekvalifikujete ako britský rezident pre daňové účely, zdaneniu v krajine podliehajú len Vaše príjmy nadobudnuté vo Veľkej Británii.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia

Táto medzinárodná zmluva uzatvorená medzi Slovenskom a Veľkou Britániou zabraňuje situácii, aby bol Váš príjem zdaňovaný dvakrát, v oboch krajinách. Aplikuje sa metóda vyňatia príjmov, čo v praxi znamená, že príjmy zdanené vo Veľkej Británii uvediete v slovenskom daňovom priznaní, avšak tie budú zo zdanenia vyňaté a žiadnu ďalšiu daň z týchto príjmov platiť nebudete.

Nárok na vrátenie daní Vám mohol vzniknúť, ak:

 • Ste pracovali iba určitú časť roka (prišli alebo odišli ste z UK počas daňového roka)
 • Zmenili ste zamestnanie alebo ste boli prepustený
 • Mali ste súčasne viacerých zamestnávateľov

Aby ste mohli požiadať o vrátenie daní, potrebujete:

 • Formuláre P60/P45, P11D (ak ste využívali firemné benefity)
 • NIN číslo

Daňové fakty:

 • Priemerná výška refundácie pri vrátení daní je £930
 • Daňový rok trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka
 • Viac informácii nájdete TU

Írsko

Po príchode do Írska požiadajte o PPS číslo (Personal Public Service Number) a vyplňte formulár 12A.  Následne dokumenty odošlite na írsky daňový úrad (Revenue), aby Vám bol pridelený správny daňový bonus (Tax Credit). Aby ste sa vyhli plateniu príliš vysokých daní (Emergency Tax) od začiatku pracovného pomeru, poskytnite tieto informácie i Vášmu zamestnávateľovi.

Dane

Daň  z príjmu má dve úrovne. Výška dane pre ročné príjmy do €33.800 (pre slobodné osoby) je 20%. Pre príjmy, ktoré presiahnu túto hranicu platí vyššia sadzba 40% dane z príjmov (2016).

Ročný príjem Sadzba dane z príjmov
do €33,800 20%
nad €33,801 40%

Daňovým rezidentom ste:

 • ak sa v Írsku zdržiavate aspoň 183 dní v príslušnom daňovom roku
 • alebo aspoň 280 dní dohromady v príslušnom a prechádzajúcom daňovom roku

V prípade, že ste daňovým rezidentom Írska, zdaňujú sa v krajine Vaše celosvetové príjmy. Ak sa nekvalifikujete ako írsky rezident pre daňové účely, zdaneniu v krajine podliehajú len Vaše príjmy nadobudnuté v Írsku.

Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia

Táto medzinárodná zmluva uzatvorená medzi Slovenskom a Írskom zabraňuje situácii, aby bol Váš príjem zdaňovaný dvakrát, v oboch krajinách. Aplikuje sa metóda zápočtu dane.

Nárok na vrátenie daní Vám mohol vzniknúť, ak:

 • Ste pracovali iba určitú časť roka
 • Zmenili ste zamestnanie alebo ste boli prepustený
 • Zosobášili ste sa
 • Mali ste výdavky na zdravotnú starostlivosť (lekárske alebo zubné ošetrenie)

Aby ste mohli požiadať o vrátenie daní, potrebujete:

 • Formuláre P60/P45 od zamestnávateľa
 • PPS číslo

Daňové fakty:

 • Žiadosť o vrátenie daní môžete podať za štyri predchádzajúce daňové roky
 • Priemerná výška refundácie pri vrátení daní je €870
 • Viac informácii nájdete TU

Holandsko

windmill-and-tulips-holland

Po príchode do Holandska požiadajte o BSN číslo (Citizen Service Number) pri registrácii na miestnej radnici.

Dane

Príjmy sú zdaňované progresívne, čo znamená, že výška odvedených daní závisí od výšky Vášho príjmu. Zamestnanci platia sadzbu dane z príjmu až do výšky 52%. Daňové sadzby sú rovnaké pre daňových rezidentov ako i pre tých, ktorý sa nekvalifikujú ako holandskí rezidenti pre daňové účely, ale existujú rozdiely v nárokoch na odpočítateľné položky a daňové úľavy.

Ročný príjem (2016) Sadzba dane z príjmov
do €19,922 8.40%
€19,922 – €33,715 12.25%
€33,715 – €66.421 40.40%
€66.421 a viac 52%

Daňové úľavy

Od roku 2015 máte nárok na odpočítateľné položky a daňové úľavy ako obyvateľ Holandska ak ste tzv. kvalifikovaným zahraničným daňovým poplatníkom. Tým sa stávate, ak spĺňate všetky tri nasledujúce podmienky:

 • Váš príjem je najmenej z 90% zdanený v Holandsku.
 • Žijete v štáte EÚ, v Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku, na ostrovoch Bonaire, Sv. Eustach alebo Saba.
 • Predložíte výkaz príjmov vystavený slovenským daňovým úradom.

Nárok na vrátenie daní Vám mohol vzniknúť, ak:

 • Ste pracovali iba určitú časť roka
 • Zmenili ste zamestnanie alebo ste boli prepustený
 • Mali ste viacero zamestnaní súčasne
 • Vznikli Vám náklady na dochádzanie za prácou

Aby ste mohli požiadať o vrátenie daní, potrebujete:

 • Jaaropgaaf od zamestnávateľa
 • Kópiu OP

Daňové fakty:

 • Žiadosť o vrátenie daní môžete podať za päť predchádzajúcich rokov
 • Priemerná výška refundácie pri vrátení daní je €860
 • Viac informácii nájdete TU