Novinky a informácie o vrátení daní, prídavkoch na deti a práci v Nemecku.

Kalkulácia výšky dane v Nemecku

Každý Slovák, ktorý pracuje v Nemecku, sa podieľa na nemeckom daňovom systéme. V Nemecku funguje tzv. systém progresívneho zdaňovania, čo v praxi znamená, že daňová sadzba sa odvíja od výšky zárobku. Inými slovami, sadzba dane z príjmu fyzických osôb sa zvyšuje so zvyšujúcim sa zdaniteľným príjmom. Nakoľko nemecký daňový systém nezohľadňuje infláciu, daň stúpa s každým zvýšením hrubej mzdy viac ako samotný príjem, čo spôsobuje, že reálny príjem klesá.

Daňové sadzby resp. tarify začínajú na nule pri nezdaniteľnom minime, ktoré je v roku 2020 stanovené na 9.408 €. Následne sa  pohybujú od 14% do 42 až 45%.

Nižšie v tabuľke sú uvedené tarifné pásma v Nemecku:

Tarifné pásmo 1 nulová zóna do výšky nezdaniteľného minima

(9.408€  v roku 2020)

Tarifné pásmo 2 spodná zóna progresie sadzba daní stúpa zo 14% na 24% rýchlo
Tarifné pásmo 3 stredná zóna progresie daňová sadzba stúpa z 24% na 42% pomaly
Tarifné pásmo 4 vyššia zóna progresie daňová sadzba 42%
Tarifné pásmo 5 proporčná zóna daňová sadzba 45% (tzv. daň bohatých)

Tarifné pásma v Nemecku podľa výšky príjmu pre rok 2020 sú nasledovné:

Ročný zárobok v hrubom                  Tarifné pásmo

0,00 € – 9.408 € 0%
9.408 € – 57.052 € 14% – 42%
57.052 € – 270.501 € 42%
270.501 €  a viac 45%

Na základe vyššie uvedených daňových sadzieb existuje skupina ľudí, ktorá dane nemusí platiť vôbec. Sú to všetci tí, ktorých ročný príjem neprevýši tzv. základné nezdaniteľné minimum (Grundfreibetrag). Hranica nezdaniteľného minima sa každoročne zvyšuje.  Pre rok 2020 je táto hranica stanovená na 9.408 €. Každé ďalšie zarobené euro navyše už podlieha zdaneniu.

Výpočet dane prebieha v niekoľkých krokoch.

 • Na začiatku výpočtu dane je príjem jednotlivca. Preto je dôležité upresniť si, čo slovo príjem znamená. Pojmom Einnahmen je označené všetko, čo v danom kalendárnom roku jednotlivec zarobí. V prípade zamestnancov tvorí najväčšiu časť týchto príjmov hrubá mzda. Daňový úrad k tomu započítava aj rôzne príspevky a náhrady mzdy, napr. príspevky pri práceneschopnosti, či vdovské a sirotské príspevky. Tento príjem zahŕňa aj vecné dávky ako príspevky na stravovanie a ubytovanie alebo iné výhody, ako poskytnutie služobného auta na súkromné účely.
 • Ďalším krokom je stanovenie výšky tzv. Einkünfte, teda príjmov, ktoré zostanú potom, čo sa od príjmov (Einnahmen) odrátajú výdavky. Pre zamestnancov to znamená, že v daňovom priznaní je možné uviesť všetky náklady spojené s ich prácou, ako tzv. Werbungskosten. Patria sem cestovné náklady, náklady na vedenie dvojitej domácnosti, náklady na odborné knihy, ďalšie školenia, pracovné odevy, a ďalšie. Paušálne zohľadňuje daňový úrad pre každého zamestnanca náklady vo výške 1 000 €. Inak povedané, každému zamestnancovi je automaticky odrátaný od celkových príjmov paušál 1 000 €. Každý, kto má preukázateľne vyššie náklady, ich môže uviesť v daňovom priznaní a tak znížiť svoj daňový základ.
 • Ďalším krokom je výpočet celkového príjmu. K príjmom zo mzdy očistenej od nákladov sa pridajú zisky z prenájmu bytu či pozemku a zisk z investícií na akciových trhoch. Ak zamestnanec takéto príjmy nemá, prechádza k ďalšiemu kroku výpočtu.
 • Od príjmov sa odpočítajú osobitné výdavky ako napr. cirkevná daň a výživné, mimoriadne náklady a zohľadňuje sa nezdaniteľná položka na deti. Po týchto krokoch vzniká výška príjmu, ktorá je zdaňovaná.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj: www.steuerklassen.com, www.lohn-info.de, www.vlh.de

 

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov – zmeny v roku 2020

Vrátenie daní z Nemecka pre vodičov kamiónov má svoje špecifiká. Dôvodom je predovšetkým to, že nedisponujú stálym miestom výkonu práce a nemajú ani bydlisko, na ktoré sa môžu dennodenne vrátiť. Väčšinu času trávia na cestách a v kabíne kamiónu, kde sa stravujú i prespávajú. Z tohto dôvodu si môžu vodiči kamiónov uplatniť napr.:

 • náklady na cesty domov aj bez dokazovania vedenia dvojitej domácnosti
 • náklady na prácu mimo miesta prvotnej činnosti (Auswärtstätigkeit), avšak iba v prípade, ak im tieto náklady už neprepláca zamestnávateľ, čo býva v prípade vodičov kamiónov častým javom. V rámci položky Auswärtstätigkeit je možné uplatniť dva druhy paušálnych výdavkov:
  • Malý paušál, ktorý je určený pre tých vodičov, ktorí sú na cestách mimo domova v rozmedzí 8 až 24 hodín a uplatniteľný je vo výške 12 Eur/deň.
  • Veľký paušál vo výške 24 Eur prislúcha tým vodičom, ktorí sú na cestách viac ako 24 hodín.

Pri cestách trvajúcich menej ako 8 hodín nie je možné uplatniť žiadne paušálne náklady na cesty mimo miesta prvotnej činnosti. V prípade, ak vodič prekročí hranice Nemecka, môže sa výška paušálu zmeniť, preto je potrebné v prípade uplatnenia nákladov uviesť, v akej krajine sa zamestnanec pohyboval.

VÝDAVKY NA PRESPÁVANIE MIMO DOMOVA

Samostatnú kategóriu pri nákladoch na prácu mimo miesta prvotnej činnosti tvoria výdavky na prespávanie mimo domova (Übernachtungspauschal). Ten nebol doteraz pre vodičov kamiónov prípustný. Sporadicky daňový úrad uznal náklady na prenocovanie do výšky 5 Eur/deň.

DOBRÁ SPRÁVA – POZITÍVNE ZMENY V ROKU 2020 PRE VODIČOV KAMIÓNOV

Od roku 2020 si budú môcť vodiči kamiónov pridať do nákladov novú položku, tzv. Übernachtungspauschbetrag, teda paušálne náklady na prenocovanie počas ciest. Dôvodom pre zavedenie nového paušálneho nákladu je koronavírusová kríza. Práve počas nej sa pozornosť verejnosti upriamila na vodičov kamiónov, ktorí zabezpečujú zásobovanie naprieč hranicami. Na základe novej legislatívy si teda bude môcť každý vodič kamiónu, ktorý vo svojom vozidle prespáva, uplatniť dodatočných 8 Eur/deň na tzv. zvýšené náklady na stravu (Verpflegungs-mehraufwendungen). Tieto náklady je možné uviesť na každý deň, na ktorý sa vzťahuje nárok na zvýšené výdavky na stravovanie. To znamená, že zamestnanec musí byť mimo miesta pobytu viac ako 24 hodín, či už v rámci Nemecka, alebo za hranicami. Prvým spôsobom, ako je možné dostať sa k tomuto príspevku je požiadať zamestnávateľa o jeho priame vyplatenie, zamestnávateľ však nie je povinný tak urobiť. V prípade, ak zamestnávateľ tento paušál nevyplatí, je možné uviesť ho v daňovom priznaní.

UZNÁVANIE NÁKLADOV DAŇOVÝM ÚRADOM FINANZAMT

Nové náklady na prenocovanie počas ciest bude daňový úrad uznávať automaticky a nebude potrebné ich dokladovať. Vodiči budú môcť uviesť aj vyššie náklady, ako predstavuje paušál, tie však už bude nutné vydokladovať. Za týmto účelom je postačujúce viesť si záznamy počas troch mesiacov o tom, aké náklady vznikli na využitie toalety, sprchy, parkovacieho miesta, na čistenie kabíny a pod. Konkrétne je potrebné zaznamenať dátum, čas, názov cesty, ktorou prepravuje náklad a celkovú výšku nákladov. V prípade prenocovania v kabíne sa náklady na činnosť neuvádzajú. Všetky uvedené položky sa následne spriemerujú, pričom výsledná suma je braná ako výdavok na každý deň. Záznam o nákladoch je nutné zaslať ako prílohu daňového priznania. Vodiči kamiónov majú taktiež možnosť zohľadniť poplatky za mýto či parkovné. Pri týchto nákladoch je však tiež potrebné mať príslušný doklad o sume vynaloženej na tento účel.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov v nemeckom daňovom priznaní, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj: www.lohnsteuer-kompakt.de, www.truck-wash.com, www.vlh.de, www.steuer-schutzbrief.de, www.steuerlupe.de

 

Náklady na ubytovanie a cesty v nemeckom daňovom priznaní

Náklady v nemeckom daňovom priznaní znižujú daňový základ, a teda zvyšujú výšku vrátených daní. Jedným z nákladov v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, sú náklady na ubytovanie a cesty. V prípade, ak zamestnanec z pracovných dôvodov potrebuje aj druhé ubytovanie popri mieste svojho trvalého, resp. prvotného ubytovania, používajú daňoví poradcovia pojem dvojitá domácnosť, resp. vedenie dvojitej domácnosti.

Za účelom uplatnenia nákladov na vedenie dvojitej domácnosti v Nemecku, musia byť splnené štyri hlavné podmienky:

 1. Druhá domácnosť vzniká z pracovných dôvodov.
 2. Zamestnanec využíva túto druhú domácnosť na mieste, kde vykonáva svoju pracovnú činnosť. Inak povedané, z tohto miesta by malo byť možné dôjsť do práce za kratší čas ako z miesta prvotnej domácnosti.
 3. Okrem tohto ubytovania vedie zamestnanec domácnosť aj na inom mieste. Vedenie domácnosti znamená, že platí viac ako 10% nákladov na jej vedenie.
 4. Na mieste hlavného (prvotného) bydliska má zamestnanec stredisko životných záujmov.

V prípade, ak sú tieto štyri podmienky splnené, môže si zamestnanec nárokovať nasledujúce náklady:

 1. Náklady na ubytovanie na mieste druhej domácnosti do výšky 1000 € mesačne.
 2. Nevyhnutné náklady na zariadenie domácnosti.
 3. Náklady na cesty.
 4. V rámci prvých troch mesiacov náklady na stravu.
 5. Náklady na presťahovanie v prípade, ak ide o presťahovanie sa kvôli práci.

V zásade platí, že ten, kto si chce uplatniť náklady na vedenie dvojitej domácnosti, musí byť buď vlastníkom, alebo podnájomníkom v byte/dome, prípadne ho môže užívať ako manželský partner osoby, ktorá má tento byt/dom vo vlastníctve, resp. v podnájme. Okrem toho je nutné, aby žiadateľ finančne prispieval na chod tejto domácnosti. Sem sa ráta platenie nájomného či nákup potravín.

V prípade zamestnancov, ktorí žijú v manželskom zväzku a sú zaradení do daňovej triedy 3, 4 alebo 5, nemecký daňový úrad predpokladá podieľanie sa na vedení domácnosti automaticky. Ostatní ho musia dokázať. Obzvlášť kriticky sa skúma situácia mladých slobodných ľudí, ktorí ako prvotné bydlisko uvedú dom svojich rodičov. Toto ubytovanie môže byť zohľadnené iba v prípade preukázania podieľania sa na vedení domácnosti. Ako doklad najčastejšie slúži výpis z bankového účtu, pričom  takéto príspevky by mali byť pravidelné a dohromady predstavovať minimálne 10% z nákladov na vedenie domácnosti.

Centrum životných záujmov

Pre Slovákov, ktorí pracujú v Nemecku platí, že musia cestu domov absolvovať aspoň raz ročne a musia daňový úrad presvedčiť o tom, že na danom mieste majú centrum životných záujmov. Najviac akceptovaným dôkazom je, ak na danom mieste žije manželský partner a deti. Nakoľko domácnosť nie je v Nemecku, je dôležité, že je po celý čas trvalo obývaná. Pri slobodných je za centrum životných záujmov považované miesto, ku ktorému majú blízky osobný vzťah/väzbu. Tí, ktorí toto miesto navštevujú menej ako dvakrát mesačne by mali argumentovať predovšetkým vzťahom k rodičom, príbuzným, priateľom či napr. aj členstvom v určitej organizácii.

Náklady na stravu, resp. diéty

Pri nástupe na nové miesto je možné uplatniť si náklady na stravu (diéty) počas prvých troch mesiacov. Za každý jeden deň, počas ktorého bol zamestnanec mimo miesta svojho prvotného bydliska, je možné uplatniť aj náklady týkajúce sa zahraničnej činnosti (Auswärtstätigkeit). Pri tej je rozhodujúca dĺžka neprítomnosti na mieste bydliska, a to buď od 8 do 24 hodín, alebo nad 24 hodín. Paušálna výška diét pri neprítomnosti od 8 do 24 hodín je 12 €/deň, od roku 2020 potom 14 €/deň. Pri dobe neprítomnosti nad 24 hodín je výška diét 24 €/deň, od roku 2020 28 €/deň.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania sa zaregistrujte TUAk máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov v nemeckom daňovom priznaní, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj:  www.steuern.de, www.finanztip.de

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Nemecku

Medzi náklady v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, patria náklady na zdravotnú starostlivosť. Vo všeobecnosti platí, že náklady na zdravotnú starostlivosť musia byť medicínsky zdôvodnené. Preto je nevyhnutné, aby každý zákrok, ktorý jednotlivec podstúpi a následne si ho chce uviesť ako náklad v nemeckom daňovom priznaní, bol predpísaný lekárom. K typickým príkladom nákladov na zdravotnú starostlivosť patria:

 1. Náklady na ambulantné vyšetrenie a vyšetrenie u špecialistu či fyzioterapeuta
 2. Výdavky na lieky či liečebné pomôcky ako napr. okuliare, invalidný vozík, načúvacie zariadenie a iné položky vystavené na recept, ktorý je potrebné dokladovať
 3. Náklady na pobyt v nemocničnom zariadení
 4. Laserová operácia očí
 5. Náklady na cesty spojené s dochádzaním za osobou, ktorá vyžaduje opateru
 6. Kúpeľná liečba či fitnescentrum, avšak iba v prípade, ak je ich návšteva z medicínskeho hľadiska nevyhnutná na vyliečenie

UZNANIE NÁKADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Pred uvedením nákladov na zdravotnú starostlivosť v daňovom priznaní je potrebné mať na pamäti, že uplatniť ich je možné iba v prípade, ak je preukázateľné, že pre jednotlivca predstavujú neprimeranú finančnú záťaž. To znamená, že výdavky na zdravotnú starostlivosť sú vyššie v porovnaní s daňovými poplatníkmi s podobným príjmom a v rovnakej životnej situácii. Toto dokazovanie je individuálne, pretože závisí od finančnej situácie jednotlivca, teda od celkovej výšky jeho príjmov v danom roku, rodinného stavu a počtu detí. Inými slovami, to, čo predstavuje neprimeranú finančnú záťaž pre jedného, nemusí byť úradom uznané ako neprimeraná finančná záťaž pre druhého.

PODMIENKY UZNANIA NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

Aby mohli byť náklady na zdravotnú starostlivosť uplatnené v nemeckom daňovom priznaní, ich celková výška musí predstavovať minimálne 1% až 7% z hrubých ročných príjmov v danom roku. Daňoví poplatníci patriaci do nižšej zárobkovej skupiny s najmenej troma deťmi, majú najnižšiu percentuálnu sadzbu. Inak povedané, stačí, aby ich výdavky na zdravotnú starostlivosť predstavovali iba 1% z celkových ročných príjmov a mohli ich uviesť v nemeckom daňovom priznaní. Napríklad, ak má daňový poplatník tri deti a ročný hrubý príjem 15 000 €, môže do daňového priznania uviesť náklady na zdravotnú starostlivosť už od sumy 150 € (1% ročného príjmu). Pre vyššiu zárobkovú skupinu daňových poplatníkov, ktorí sú slobodní a bezdetní, náklady na zdravotnú starostlivosť musia predstavovať minimálne 7% z ich ročného hrubého príjmu. Napríklad, ak je daňový poplatník slobodný, bezdetný a v daňovom roku dosiahol príjem 55 000 €, náklady na zdravotnú starostlivosť musia predstavovať minimálne 3 850 € (7% ročného príjmu), aby ich mohol v nemeckom daňovom priznaní uplatniť.

PREHĽAD SADZIEB NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ, KTORÉ PREDSTAVUJÚ NEPRIMERANÚ ZÁŤAŽ

Rodinný stav Celková suma príjmov
pod 15 340 € od 15 340 € do 51 130 € nad 51 130 €
Slobodný/á 5% 6% 7%
s 1 alebo 2 deťmi 2% 3% 4%
s 3 a viac deťmi 1% 1% 2%
Ženatý/Vydatá 4% 5% 6%
s 1 alebo 2 deťmi 2% 3% 4%
s 3 a viac deťmi 1% 1% 2%

Zdroj: Einkommensteuergesetz § 33 Außergewöhnliche Belastungen, 13/08/2020.

Problematika uznávania a neuznávania nákladov na zdravotnú starostlivosť je jednou z najspornejších otázok týkajúcich sa uplatňovania nákladov v daňovom priznaní v Nemecku. Práve stanovovanie hranice výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré už predstavujú neprimeranú finančnú záťaž pre daňového poplatníka, býva kameňom úrazu a často je nutné rozhodnutie Spolkového Ústavného Súdu. Daňové rozhodnutia v tejto oblasti sú preto mnohokrát iba predbežné. To znamená, že zamietavé rozhodnutie môže byť zmenené bez toho, aby musel žiadateľ podať odvolanie a náklady na zdravotnú starostlivosť sú napokon zohľadnené.

Zdroj: www.gesetze-im-internet.de, www.steuern.de, www.finanztip.de

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania sa zaregistrujte TU. Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Nemecku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Príplatky k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku

Na príplatok k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku majú nárok manželské páry a slobodní rodičia, ktorí poberajú prídavky na deti. Príplatky sa vyplácajú spolu s prídavkami tomu istému rodičovi. Za účelom ich priznania je nutné zaslať žiadosť na Familienkasse v písomnej podobe.

Podmienky na vyplácanie príplatkov sú nasledovné:

 • Deti musia byť mladšie ako 25 rokov, a
 • musia žiť s rodičmi v spoločnej domácnosti.

Na rozdiel od prídavkov na deti však nárok na príplatky nevzniká v prípade, ak je dieťa v manželskom zväzku. Príplatky k príspevkom sú vyplácané po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tohto termínu je potrebné podať novú žiadosť. V prípade, ak je návrh na vyplácanie príplatkov k prídavkom n deti zamietnutý, platí toto zamietnutie iba pre mesiac, v ktorom bol návrh podaný. Možno ho teda zaslať opakovane hneď v ďalšom mesiaci. Od 1. júla 2019 je výška tohto príplatku 185 € mesačne. To však neznamená, že v každom prípade musí byť vyplatená plná výška.

To, či bude vyplatená plná výška záleží aj od splnenia podmienok rodičmi. Dôležitý je pritom ich príjem, ktorý musí prevyšovať minimálnu, ale nesmie prevyšovať maximálnu hranicu. Minimálnou hranicou je mesačný príjem do 900 €, pri slobodných rodičoch do 600 €. Dôležitosť tohto obmedzenia spočíva v tom, že príplatky k prídavkom na deti sú priznané rodičom iba vtedy, ak dokážu zabezpečiť svoje vlastné potreby, nepoberajú teda ani sociálne dávky, ani dávky v nezamestnanosti, avšak nedokážu už pokryť potreby svojich detí. Maximálna výška príjmu nie je fixne stanovená, je každému vypočítaná individuálne. Zohľadnené je životné minimum a náklady na ubytovanie. Pri nákladoch na ubytovanie sa nepočíta s plnou výškou, ktorá sa za ubytovanie platí, ale určuje sa percentuálny podiel, ktorým sa rodičia na platení podieľajú. Pri jeho vypočítavaní platí:

Slobodní rodičia Podiel Manželský pár Podiel
1 dieťa 77 % 1 dieťa 84 %
2 deti 63 % 2 deti 72 %
3 deti 53 % 3 deti 63 %
4 deti 46 % 4 deti 56 %
5 deti 40 % 5 deti 50 %

Zdroj: Merkblatt Kinderzuschlag, s. 12.

Životné minimum patrí obom rodičom, pri manželskom páre sa teda násobí. Táto suma sa spočíta s nákladmi na bývanie, čím sa vyráta celková spotreba. K nej sa pripočíta ešte celkový príplatok k príspevkom na deti, teda výška mesačného príplatku na deti vynásobená počtom detí. Výsledná suma je potom hranicou najvyššieho možného príjmu. Celý výpočet je možné ilustrovať na nasledujúcom príklade rodiny s dvoma deťmi, ktorá má mesačné náklady na bývanie 600 €.

Životné minimum rodičov podľa zákona 382, 00 €
382, 00 €
+ podiel na nákladoch na bývanie (72 % zo 600 €) 432, 00 €
Celková spotreba rodičov 1 196, 00 €
+ celková spotreba dvoch detí (2 x 185 €) 370, 00 €
Hranica najvyššieho možného príjmu 1 566, 00 €

Zdroj: Merkblatt Kinderzuschlag, s. 12.

V prípade, ak mesačný príjem presahuje maximálnu výšku príjmu, výška príplatkov na deti sa znižuje. Za ďalšie prekážky vo vyplácaní plnej výšky príspevku je celkový majetok rodičov, kapitálové zisky, zisky z prenájmu pôdy atď. Je potrebné myslieť aj na to, že v prípade, ak majú deti vlastný príjem, výška príplatku sa výrazne znižuje.

Každý, kto má nárok na príplatky k prídavkom na deti, má zároveň nárok na tzv. Bildungspaket, teda balíček pre vzdelanie a triedne výlety s príspevkom 100 € ročne. Od 1. augusta je možné nárokovať si aj náklady na cestu do školy a za školské stravovanie. Ďalších 15 € mesačne môže dieťa dostávať ako príspevok na zúčastňovanie sa sociálneho a kultúrneho života. O tieto príspevky je možné požiadať na príslušnom okresnom, mestskom, resp. obecnom úrade.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a nájdeme najvhodnejšie riešenie.

Mgr. Mária Česalová

Zdroje: www.arbeitsagentur.de, www.finanztip.de

BAURENTE ZUKUNFTPLUS OD SOKA-BAU

Dovolenkový fond SOKA-BAU ponúka okrem vedenia konta, na ktorom sa ukladajú údaje o dovolenkách zamestnancov v Nemecku, aj poisťovnícke služby. Jednou z nich je aj dôchodkové poistenie BauRente ZukunftPlus, o ktorom si povieme niečo bližšie v nasledujúcom príspevku.

BauRente ZukunfPlus dáva pracovníkom v oblasti stavebníctva a ich manželským partnerom možnosť doplnkového dôchodkového poistenia v súčinnosti s ich zamestnávateľom a štátom. Spolupráca so zamestnávateľom prebieha na základe tzv. Entgeltumwaldung, teda dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že časť hrubej mzdy zamestnanca je premenená na príspevok k dôchodkovému poisteniu. Práve preto, že príspevky na dôchodkové poistenie sú odvádzané priamo z hrubého príjmu, sú oslobodené od zdanenia, čo možno chápať ako súčinnosť štátu.

Celkovo existujú štyri druhy doplnkového dôchodkového poistenia ZukunftPlus:

 • ZukunftPlus S0-5,
 • maximálne možné poistenie ZukunftPlus S1-5, optimalizované poistenie s 15 ročnou garanciou výplat,
 • ZukunftPlus F0-5, maximálne možné poistenie so základnou ochranou rodiny
 • ZukunftPlus F3-5, poistenie s optimalizovanou ochranou rodiny. Ochrana rodiny sa týka predovšetkým vyplatenia dávky rodine v prípade úmrtia poistenca. Maximálne možné poistenie, na druhej strane, prípad úmrtia nezohľadňuje vôbec.

Pre väčšinu zamestnancov je preto navrhnuté práve poistenie ZukunftPlus S1-5, ktoré poskytuje najširšie možné garancie aj vo výnimočných prípadoch.

Pri poistení v rámci ZukunftPlus S1-5 má samotný zamestnanec možnosť vybrať si z troch rôznych výšok príspevkov, ktoré bude mesačne odvádzať. Konkrétne ide o sumy 9,20 €, 70 € a 100 €. Zamestnávateľ pritom prispieva nemennou čiastkou vo výške 30,68 €. Vklady poistencov sa úročia mierou 1,25%. Výška úrokovej miery sa však môže meniť vzhľadom na zúročenie príspevkov zamestnávateľa na kapitálovom trhu. Celkové výnosy teda závisia od vkladu poistenca, úrokovej miery a, samozrejme, veku, v ktorom klient k poisteniu pristúpi. Výška vyplácanej sumy sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom pristúpenia k poisteniu. Rovnako je potrebné myslieť na to, že vyplácanie príspevkov začína až po dovŕšení 67 rokov veku, hoci existuje možnosť jednorazového výberu celkových vkladov 12 mesiacov pred začatím čerpania príspevkov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená predpokladaná výška výnosov s prihliadnutím na rôznu výšku vkladov a rôznu úrokovú mieru v prípade, že sa necháte poistiť vo veku 36 rokov.

Mesačné príspevky* Garantovaná renta vo veku 67 rokov s 0,9% kapitálovým úrokom Prebytková renta vo veku 67 rokov s 1,5% kapitálovým úrokom Prebytková renta vo veku 67 rokov s 2,5% kapitálovým úrokom
ZukunftPlus 39,88 € 48,19 € 52,12 € 60,03 €
ZukunftPlus 100,68 € 121,66 € 131,66 € 151,56 €
ZukunftPlus 130,68 € 157,90 € 170,88 € 196,71 €

*Mesačné príspevky zahŕňajú príspevok zamestnanca aj zamestnávateľa.

K ďalším dôležitým charakteristikám programu ZukunftPlus S1-5 patria fakty, že   za účelom poistenia nie je nutné podstúpiť lekárske vyšetrenie, dáva možnosť pripoistiť sa aj v prípade práceneschopnosti, zmena výšky mesačných príspevkov či odstúpenie od poistenia je bez poplatkov, a pri zmene zamestnávateľa nie je nutné podmienky poistenia stanovovať nanovo. Informácie o výnosoch sú poistencom zasielané raz ročne.

Mgr. Mária Česalová

Zdroj: www.soka-bau.de

Aké náklady si môžete uplatniť v nemeckom daňovom priazní?

Daňové zaťaženie v Nemecku je relatívne vysoké. Máme však pre Vás dobrú správu – výšku odvedených daní je možné znížiť uplatnením nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti so zabezpečením a dosiahnutím príjmu. V praxi to znamená, že v konečnom dôsledku Vám budú vrátené vyššie dane.

V Nemecku je možné rozčleniť náklady, ktoré je možné odpočítať v daňovom priznaní, do troch základných kategórii:

 1. Werbungskosten – náklady, ktoré bezprostredne súvisia s pracovnou činnosťou – ide o náklady, ktoré vznikajú pri zabezpečení, získaní a udržaní príjmu. Štát predpokladá, že ročná suma takýchto nákladov je vo výške 1000 €, ktorá je automaticky odpočítaná v daňovom priznaní.
 2. Osobitné náklady (Sonderausgaben) – tieto náklady už nie sú bezprostredne späté s pracovnou činnosťou. Ide o príspevky do poistení a fondov na starobný dôchodok, alebo príspevky na prevenciu voči úrazom, zdravotným rizikám a iným rizikám, ktoré spôsobujú dočasný výpadok príjmu. Paušálna výška týchto nákladov je pre slobodných 36 € ročne a pre vydaté/ženatých 72 € ročne.
 3. Náklady spojené s neobvyklými životnými situáciami (außergewöhnliche Belastung). Neočakávané situácie vyžadujú zvýšené náklady na udržanie obvyklého chodu života. Tieto náklady môžu byť v určitej miere daňovo odpočítateľné. Patria sem napr. náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie sú kryté základným zdravotným poistením, alebo náklady vzniknuté živelnými pohromami.

Najčastejšie uplatňované náklady

Cestovné náklady

Tieto náklady je možné rozdeliť do troch skupín, a to:

 • Cesty z domu do práce – ide o cestovanie na tzv. zákonom definované „miesto prvej činnosti“. Táto forma cestovného nákladu sa uplatňuje paušálne, a to vo výške 0,30 € na kilometer. Zohľadňuje sa len jedna cesta do alebo z práce, teda nie oba smery. Takto vypočítané paušálne náklady sú ročne limitované na 4500 €.
 • Cesty domov za rodinou – ide o cestovné náklady, ktoré sa uplatňujú pri väčších vzdialenostiach a nejde už o denné dochádzanie, ale o týždenné. Teda v rámci jedného týždňa môže byť uplatnená jedna cesta domov. Predpokladom na odpočet tohto druhu cestovných nákladov je existencia tzv. dvojitej domácnosti.  Zamestnanec musí viesť hlavnú domácnosť, ktorá je zároveň centrom jeho životných záujmov a druhú, ktorá sa nachádza na mieste výkonu zamestnania.
 • Externá činnosť na podnet zamestnávateľa – kvôli výkonu povolania a naplneniu pracovných úloh je nutné cestovať mimo miesta obvyklej činnosti. Zamestnanec tak absolvuje cesty za dodávateľmi, zákazníkmi, cesty do expedičných skladov, na montáže, alebo na rôzne vzdelávacie semináre či kurzy, trhy, prípadne výstavy a pod. Uvedené cesty musia byť realizované na podnet zamestnávateľa. Výpočet tohto druhu nákladu sa uskutočňuje paušálne, a to 0,30 € za  prejdený km pri použití osobného automobilu, alebo 0,20 € za prejdený km pri použití motorky, mopeda, skútra.

Ubytovanie

Náklady na ubytovanie je možné uplatniť už v rámci spomínanej dvojitej domácnosti. Druhým ubytovaním môže byť prenajatý byt, vlastný dom, prípadne hotelová izba. Odpočítať je možné skutočne vzniknuté náklady na ubytovanie, ktoré je potrebné podložiť dokladmi (výpis z účtu o platbe nájomného,  potvrdenia o úhrade z hotela/ubytovne).

Náklady na pracovné oblečenie, náradie, pracovnú literatúru

Ak pri práci využívate pracovné oblečenie, ktoré je svojím charakterom  určené pre pracovné použitie (ochranné okuliare, plášte pre lekárov, čierne sukne pre servírky, športové oblečenie pre športovcov a pod.), je možné skutočne vzniknuté náklady na jeho obstaranie odpočítať z daní. Nákladmi na čistenie pracovného oblečenia je taktiež možné znížiť daňový základ. Pracovné oblečenie je len jedným druhom pracovných prostriedkov, medzi iné patria napr. pracovné náradie v závislosti od výkonu profesie, či odborná literatúra.

Náklady na sťahovanie

Sťahovanie na nové miesto predstavuje nemalú záťaž pre peňaženku. V prípade, že využijete firmu poskytujúcu sťahovacie služby, je možné časť takýchto nákladov odpočítať z daní. Tento náklad je potrebné doložiť faktúrou.

Náklady na telefón a internet

Pri používaní súkromného mobilu aj na služobné účely si môžete odpočítať 20 % fakturovanej sumy, mesačne maximálne 20 €.

Opatrovanie detí

Pri deťoch do 14 rokov je možné odpočítať dve tretiny nákladov na opatrovanie. U detí so zdravotným postihnutím neexistuje vekové obmedzenie.

Sporenie na starobný dôchodok

Príspevkami na súkromné dôchodkové sporenie alebo na podnikové sporenie na dôchodok je možné znižovať svoje daňové zaťaženie.

Náklady úzko spojené so službami v domácnosti

Náklady na opatrovateľskú službu, prácu záhradníkov, remeselníkov, a služby súvisiace s pomocou v domácnosti vykonávané externými firmami je možné tiež uviesť v daňovom priznaní.

Ďalšie náklady

Patria tu napr. náklady súvisiace s členstvom v odboroch a profesijných spolkoch; náklady vzniknuté pri uchádzaní sa o prácu; náklady na prenájom priestorov pre lektorov, školiteľov využívané výhradne na pracovné účely.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Nemecka sa zaregistrujte TU.

Ak máte otázky, alebo Vám je niečo nejasné, kontaktujte nás vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Mgr. Pavol Hamráček – Daňový agent VMD Consulting s.r.o.

Zdroj: finanztip.de