Vrátenie daní z Anglicka, UK – novinky a informácie.

Pay As You Earn (PAYE) systém pre zamestnancov vo Veľkej Británii

Pay As You Earn (PAYE), teda „plať toľko, koľko zarobíš“, je systém, podľa ktorého zamestnanci vo Veľkej Británii platia dane a odvody. Zamestnávateľ odvádza výšku dane a odvodov dopredu z očakávanej výšky mzdy. Celková výška dane, ktorú je potrebné odviesť za daňový rok, sa následne neodvádza jednorazovo, ale je postupne zasielaná na britský daňový úrad HMRC pri každej výplate, či už mesačne, alebo týždenne.

Daňový rok vo Veľkej Británie trvá od 6. apríla do 5. apríla nasledujúceho roka. Na konci daňového roka vystavuje zamestnávateľ formulár P60 ako súhrnný doklad o celkovej mzde, z nej odvodenej dane a sociálnych odvodoch. PAYE systém slúži nielen na vyberanie daní a daňových nedoplatkov z už ukončených daňových rokov, ktoré je nutné zaplatiť, ale aj na vrátenie daní zaplatených navyše.

DAŇOVÝ KÓD

Na určenie výšky dane, ktorú musí zamestnanec odviesť prostredníctvom PAYE systému, využíva HMRC daňové kódy (Tax Codes). Ak HMRC nemá dostatok informácií na to, aby stanovil správny daňový kód, upovedomí zamestnávateľa, aby pri zdaňovaní príjmu daného zamestnanca uplatnil tzv. núdzový daňový kód (Emergency Tax Code) a to až do tej doby, kým nezíska všetky potrebné informácie k stanoveniu správneho daňového kódu. Keď sa tak stane, je možné žiadať od daňového úradu nadbytočnú daň odvedenú na základe núdzového daňového kódu späť. Najvhodnejšie je zistiť, či je odvedená výška dane primeraná až po ukončení daňového roku, nie v jeho priebehu, nakoľko daňový kód sa môže počas roka meniť a dedukcie na základe údajov z neukončeného roka nemusia byť správne. Na druhej strane však môže dôjsť aj k situácii, kedy bude nutné určitú sumu daňovému úradu doplatiť. O tomto fakte však HMRC informuje každého jednotlivca, ktorého sa to týka.

FORMÁT DAŇOVÉHO KÓDU

Väčšina daňových, resp. PAYE kódov, začína radom čísel, za ktorými nasleduje písmeno. Čísla vyjadrujú výšku nezdaniteľného minima, na ktoré má zamestnanec nárok, písmeno označuje druh daňových úľav, ktoré zamestnanec poberá. Zamestnanec môže nájsť svoj daňový kód uvedený na výplatných páskach, resp. na formulároch P45 a P60. Daňový úrad stanovuje daňový kód nasledovne:

 1. HMRC stanoví bežnú výšku nezdaniteľného minima, pre rok 2020/21 je to £12500. (Suma, z ktorej sa ešte neodvádza daň).
 2. Od tejto sumy odráta výšku príjmu, z ktorého nebola zaplatená daň v predchádzajúcich daňových rokoch a výšku benefitov, ktorú zamestnanec poberá.
 3. Posledná číslica je odobraná, zväčša je to nula.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad a význam najpoužívanejších písmen v daňových kódoch.

Písmeno Význam
L Zamestnanec má nárok na štandardnú výšku nezdaniteľného minima pre daný rok
M/N Zamestnanec si uplatňuje manželské úľavy
BR Celý príjem je zdaňovaný na základnej úrovni, t. j. 20%, zväčša v prípade, ak má jednotlivec viac ako jedno zamestnanie
S Zdaňovanie prebieha na základe hodnôt platných v Škótsku
C Zdaňovanie prebieha na základe hodnôt platných vo Walese
W1, M1, X Núdzové daňové kódy
K Zamestnanec má príjem, ktorý nebol zdanený a je vyšší, ako nezdaniteľné minimum

NOTICE OF CODING

Zamestnanec je o priradení a zmene daňového kódu upovedomený daňovým úradom prostredníctvom listu tzv. Notice of Coding, inak nazývaný aj formulár P2. Ten je zasielaný predovšetkým v priebehu januára a februára a platí pre nadchádzajúci daňový rok začínajúci 6. aprílom. Upovedomenie neobsahuje iba samotný daňový kód, ale aj spôsob, akým ho daňový úrad stanovil. V prípade, ak sa výška daňových úľav a benefitov nemení z roka na rok, daňový úrad upovedomenie nezasiela, nakoľko zamestnávateľ upravuje daňový kód automaticky.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme.

Zdroj: www.citizensadvice.org.uk, www.gov.uk

Kto platí dane a odvody vo Veľkej Británii?

DANE VO VEĽKEJ BRITÁNII – REZIDENT VS. NEREZIDENT

Pri platení daní vo Veľkej Británii platí obdobné pravidlo ako v prípade zdaňovania príjmov v iných krajinách. Výška dane, ktorú musí daňovník odviesť závisí aj od toho, či je v Británii uznaný za daňového rezidenta alebo nie. Ak nie je daňovník uznaný za rezidenta krajiny, nemusí platiť dane z príjmu v zahraničí. Ak za daňového rezidenta uznaný je, musí platiť dane aj z príjmu v zahraničí. Výnimka sa vzťahuje iba na prípady, ak je bydlisko (domicile) mimo územia Veľkej Británie, teda napr. na Slovensku. Posudzovanie rezidencie sa zväčša odvíja od dĺžky doby, počas ktorej sa jednotlivec zdržiava na území Veľkej Británie v predmetnom daňovom roku.

Rezident

Automaticky je jednotlivec považovaný za rezidenta, ak sa na území Veľkej Británie zdržiaval viac ako 183 dní, alebo ak vo Veľkej Británii vlastnil, prenajímal alebo žil vo vlastnom dome aspoň 91 dní dohromady, nie nutne nepretržite a zároveň tam pracoval aspoň 30 dní počas daňového roka.

Nerezident

Nerezidentom je automaticky ten, kto sa na území Veľkej Británie zdržiaval menej ako 16 dní alebo 46 dní v prípade, ak nebol za rezidenta považovaný posledné tri za sebou nasledujúce roky.

SOCIÁLNE POISTENIE 

Sociálne poistenie (National Insurance) sa vo Veľkej Británii platí v prípade, ak zárobok pracujúceho presiahne výšku £183 týždenne. Predtým, než je možné začať odvádzať príspevky na sociálne poistenie, je nutné vybaviť si číslo sociálneho poistenia, teda National Insurance number (NIN). Spôsob, akým a kto sociálne poistenie odvádza, závisí od toho, v akej triede sociálneho poistenia sa jednotlivec nachádza. Tried je spolu päť a ich prehľad je uvedený v tabuľke nižšie.

Trieda sociálneho poistenia Kto odvody platí
Prvá trieda (Class 1) Zamestnanec zarábajúci viac ako £183 týždenne pred dovŕšením dôchodkového veku, automaticky sťahuje zamestnávateľ.
Trieda 1A alebo 1B (Class 1A or 1B) Zamestnávateľ vypláca priamo vo forme nákladov či benefitov zamestnanca.
Druhá trieda (Class 2) Živnostníci zarábajúci viac ako £6475 ročne.
Tretia trieda (Class 3) Dobrovoľné príspevky platiteľa.
Štvrtá triedy (Class 4) Živnostníci zarábajúci viac ako £9501 ročne.

Každý, kto sa nachádza v triede 2, uhrádza poistenie vo výške 12% z príjmu v prípade, ak je jeho výška týždenného príjmu v rozmedzí £183 a £962 a vo výške 2%, ak presahuje £962. Nižšiu sadzbu môžu získať vydaté ženy v prípade, ak im daňový úrad vystaví potvrdenie o uznaní tejto možnosti, za čoho účelom je nutné vyplniť formulár CF9 a taktiež osoby majúce viac ako jedno zamestnanie.

V prípade, ak je jednotlivec neschopný hradiť príspevky na sociálne poistenie z dôvodu práceneschopnosti či nezamestnanosti, môžu nahradiť výpadok v platení poistenia tzv. kreditmi sociálneho poistenia (National Insurance credits). Nahrádzanie výpadkov príspevkov je dôležité hlavne v prípade záujmu o poberanie starobného dôchodku z Veľkej Británie. Kredity sú buď priradené automaticky, alebo je nutné o nich požiadať. To, či boli kredity zarátané bez požiadania je možné zistiť prostredníctvom záznamu o sociálnom poistení (National Insurance record) na britskom daňovom úrade. Dotazník za týmto účelom je možné vyplniť online. Vo všeobecnosti však platí, že na automaticky priradené kredity majú nárok jednotlivci, ktorí sú nezamestnaní, avšak prácu si hľadajú, pričom poberajú podporu v nezamestnanosti a nepracujú viac ako 16 hodín týždenne a neštudujú. Tí, ktorí podporu v nezamestnanosti nepoberajú, alebo sú práceneschopní, musia o kredity požiadať.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme.

Zdroj: www.gov.uk

Vrátenie daní z Veľkej Británie – čo je potrebné vedieť?

Ak chcete požiadať o vrátenie daní z Veľkej Británie, podobne ako pri iných krajinách, je prvoradé zistiť, či vám vôbec vzniká nárok na ich vrátenie daní.

NÁROK NA VRÁTENIE DANÍ 

Nárok na vrátenie daní z Veľkej Británie vzniká zväčša vtedy, ak jednotlivec odíde z krajiny počas daňového roka. Podmienka odchodu z krajiny je dôležitá hlavne preto, že v prípade dlhodobého pobytu vo Veľkej Británii vracia britský daňový úrad preplatky automaticky, zvyčajne zaslaním šeku na britskú adresu daňového poplatníka. Z tohto dôvodu sa žiadať o vrátenie počas trvajúceho pracovného pomeru a pobytu vo Veľkej Británii neoplatí. Tiež je potrebné zdôrazniť, že nie je možné požiadať o vrátenie daní za všetky odpracované roky. Vo Veľkej Británii je možné žiadať o vrátenie daní maximálne 4 roky spätne. Posledným daňovým rokom, za ktorý je možné žiadať o vrátenie daní je teda daňový rok 2016/2017.

V prípade, ak jednotlivec ukončil pracovný pomer a odišiel z krajiny, je potrebné o vrátenie daní požiadať. Výšku vrátenej dane, ani nárok na jej vrátenie neovplyvňuje príjem z iných krajín. Za účelom vyžiadania daňového poplatku, nie je nutné podávať slovenské daňové priznanie, ani prekladať žiadne potvrdenie o výške celosvetových príjmov. Aby bolo možné určiť, v akej výške sa nárok na vrátenie daní pohybuje, je potrebné predložiť formulár P45, P60 alebo poslednú výplatnú pásku, resp. pásky v prípade viac ako jedného zamestnávateľa.

FORMULÁR P45

Formulár P45 zasiela zamestnávateľ zamestnancovi poštou na jeho britskú adresu, prípadne e-mailom, po ukončení pracovného pomeru. Na formulári  P45 je uvedená výška dane, ktorú zamestnanec odviedol pri danej výške príjmu od začiatku daňového roku, t.j. 6. apríla do ukončenia pracovného pomeru. Formulár P45 pozostáva zo štyroch častí.

 • Prvú časť (Part 1) pošle zamestnávateľ daňovému úradu HMRC.
 • Časť 1A je určená pre zamestnanca.
 • Časti 2 a 3 sú určené pre nového zamestnávateľa alebo úrad práce Jobcentre. Pri odchode z krajiny je potrebné časti 2 a 3 zaslať daňovému úradu spolu so žiadosťou o vrátenie daní.

Dôležité je myslieť na to, že v prípade, ak jednotlivec opustí Veľkú Britániu predtým, než mu stihne byť doručený formulár P45, pravdepodobne sa už k nemu viac nedostane. Zamestnávateľ totiž vystavuje iba jeden exemplár a ten musí byť doručený iba zamestnancovi. Ako prípadnú náhradu tohto formulára je možné od zamestnávateľa vyžiadať tzv. Statement of Earnings, teda prehľad všetkých príjmov a zaplatených daní počas celého obdobia odpracovaného u daného zamestnávateľa. Ako náhradu formulára P45 je možné použiť aj poslednú výplatnú pásku. Zamestnanec by si však mal byť istý, že ide naozaj o poslednú výplatnú pásku.

FORMULÁR P60

Formulár P60 vystavuje zamestnávateľ na konci daňového roka, t.j. 5. apríla. Na jeho základe je možné určiť nárok na vrátenie daní za ukončené predošlé odpracované roky. Formulár P60 je vystavený len v prípade, ak zamestnanec pracuje u daného zamestnávateľa k 5. aprílu. Lehota na jeho vystavenie je do 31. mája po ukončení daňového roka. Samotný formulár P60 býva zväčša kľúčový k prihláseniu sa na stránku britského daňového úradu, čím je umožnená elektronická komunikácia a rýchlejšie spracovanie žiadosti o vrátenie daní z Veľkej Británie.

FORMULÁR P11D

Ak zamestnanec počas pracovného pomeru poberá firemné benefity, ako napr. využívanie služobného automobilu na súkromné účely, súkromné dentálne poistenie, súkromné zdravotné poistenie, príspevok na členské do fitness centra, musí zamestnávateľ vystaviť dokument P11D, nakoľko aj tieto benefity podliehajú zdaneniu. Ak však zamestnávateľ dane prislúchajúce k výške týchto benefitov sťahuje zamestnancovi zo mzdy priebežne, formulár P11D vystavovať nemusí, nakoľko k zdaneniu benefitov dochádza priebežne počas celého roka.

PROCES VRÁTENIA DANÍ

V prípade nároku na vrátenie daní je potrebné zaslať na britský daňový úrad žiadosť o vrátenie daní. Jej spracovanie zvyčajne trvá daňovému úradu osem až desať týždňov. Následne je nutné počítať s ďalšími piatimi až šiestimi týždňami, počas ktorých slovenská banka preplatí šek zaslaný z Veľkej Británie.

NÁVRAT DO VEĽKEJ BRITÁNIE PO VRÁTENÍ DANÍ

Po ukončení procesu vrátenia daní je stále možné vrátiť sa do Veľkej Británie. Ak sa však jednotlivec vráti a začne pracovať vo Veľkej Británii ešte počas daňového roka, za ktorý mu boli dane už vrátené, je potrebné rátať s tým, že mu v konečnom dôsledku na konci daňového roka môže vzniknúť nedoplatok.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Veľkej Británie sa zaregistrujte TUAk máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme.

Zdroj: www.gov.uk

Daňové úľavy na manželského partnera (Marriage Allowance) v Anglicku, UK

Manželské úľavy, tzv. Marriage Allowance vo Veľkej Británii, je možné uplatniť, a tým zvýšiť výšku vrátených daní, pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • partneri musia byť zosobášení
 • jeden z manželov musí zarábať menej, ako je stanovená výška nezdaniteľného minima (£12 500 v daňovom roku 2019/20).
 • druhý partner môže zarobiť len toľko, aby z príjmu odvádzal základnú výšku dane (basic rate), t. j. 20%, čo zväčša predstavuje príjem do £50 000 ročne. Výnimku predstavuje Škótsko, kde je táto hranica stanovená na £43 430.

Nárokovať si na manželské úľavy by mal menej zarábajúci partner. Po schválení žiadosti bude manželská úľava uplatnená až v nasledujúcom daňovom roku, kedy môže znížiť viac zarábajúcemu partnerovi daň o £250.

O uplatnenie manželskej úľavy je možné požiadať štyri roky spätne, a tým získať späť dane v nasledujúcej výške:

2015/2016 £212
2016/2017 £220
2017/2018 £230
2018/2019 £238
2019/2020 £250

Požiadaním o manželské úľavy je teda možné získať späť celkovo £1 150.

Uplatnenie manželskej úľavy sa prejaví aj zmenou daňového kódu u oboch manželov. Ten, ktorý úľavy poberá, teda viac zarábajúci partner, bude mať v daňovom kóde písmeno M. Ten, ktorý úľavy poskytuje, teda menej zarábajúci partner, bude mať v daňovom kóde písmeno N. V prípade, že je partner samostatne zárobkovo činný, sú manželské úľavy uplatnené po odovzdaní jeho daňového priznania (Self Assesment).

Manželské úľavy sa automaticky prenášajú na ďalšie daňové roky až do doby, pokým jeden z dvojice nepodá žiadosť o ich zastavenie, alebo sa nezmenia podmienky, na základe ktorých sú tieto úľavy prideľované, ako napr. rozvod alebo smrť. Podať žiadosť o ukončenie možno online alebo telefonicky. Zastavenie sa premietne opäť až v nasledujúcom daňovom roku. Inými slovami, manželské daňové úľavy budú uplatňované do konca daňového roka, v rámci ktorého poberateľ o ich zastavenie požiadal.

Príklad zo života

Manžel pracuje na polovičný úväzok a zarába £5 000. Spĺňa teda podmienky na uplatnenie manželských úľav, pretože jeho príjem neprevyšuje £12 500. Manželka pracuje na plný úväzok a zarába £35 000. Aj ona spĺňa podmienky na uplatnenie manželských úľav, jej príjem je zdaňovaný základnou sadzbou 20%, nakoľko neprevyšuje £50 000. Na základe uplatnenia manželských úľav sa jej nezdaniteľný príjem zvýši z £12 500 na £13 750. Na daniach teda ušetrí £250. Prepočet je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

 

Bez manželských úľav S manželskými úľavami
Celkový príjem £35 000 £35 000
Nezdaniteľný príjem £12 500 £13 750
Zdaniteľný príjem £22 500 (£35 000 – £12 500) £21 250 (£35 000 – £13 750)
Daň £4 500 (20% z £22 500) £4 250 (20% z £21 250)
Rozdiel 250 (£4 500 – £4 250)

Manželova situácia sa nemení, nakoľko daň neodvádza ani v jednom, ani v druhom prípade.

V prípade, ak sa finančná situácia jedného z partnerov zmení počas roku tak, že nebude viac vyhovovať podmienkam nutným pre uplatnenie manželských úľav, britský daňový úrad sa o tom dozvie až na konci daňového roku. Poberateľovi odošle formulár P800, v ktorom bude uvedený zmenený daňový kód pre budúci daňový rok, prostredníctvom ktorého si vezme späť všetky peniaze, ktoré mu poberateľ dlhuje.

Ak máte otázky alebo nejasnosti ohľadne Marriage Allowance, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a nájdeme pre Vás najvhodnejšie riešenie.

Zdroje:

www.moneyadviceservice.org.uk

www.gov.uk/marriage-allowance

Prečo je NIN číslo dôležité ak pracujete vo Veľkej Británii?

Požiadať o National Insurance Number (NIN) je jednou z prvých vecí, ktorú by ste mali po príchode do Veľkej Británie urobiť, ak plánujete v krajine žiť a pracovať.

NIN  je jedinečné osobné číslo, ktoré slúži na evidenciu osôb zamestnaných a podnikajúcich na území Veľkej Británie. Zabezpečuje, aby boli Vaše dane a príspevky na zdravotné a sociálne zabezpečeniu a štátny dôchodkový program riadne a správne zaznamenané. Skladá sa z kombinácie deviatich alfanumerických znakov. Z dvoch písmen, šiestich číslic a záverečného písmena napr. ST 12 34 56 A.

Prečo je National Insurance number dôležité? 

V súčasnosti môžete pracovať vo Veľkej Británii bez NIN čísla 9 týždňov. V prípade, že ste NIN číslo dovtedy nezískali, zamestnávateľ Vám bude strhávať z platu tzv. Emergency Tax (mimoriadna núdzová daň). Je to najvyššia daňová sadzba, preto Vám odporúčame, aby ste o NIN číslo požiadali čo najskôr, aby ste sa vyhli plateniu príliš vysokých daní.

NIN číslo plní aj ďalšie funkcie: umožňuje prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti v systéme NHS (National Health Services), štátnym dôchodkom, dávkam v nezamestnanosti, nemocenským dávkam, materskej, prídavkom na deti a ďalším benefitom britského sociálneho systému. Ak plánujete vo Veľkej Británii študovať, s najväčšou pravdepodobnosťou si budete musieť požiadať o študentskú pôžičku. Bez NIN čísla to však nepôjde.

Úrady, ktoré potrebujú Vaše NIN číslo:

 • HM Revenue and Customs (HMRC) – daňový úrad – ak budete chcieť požiadať o vrátenie daní
 • Zamestnávatelia a poskytovatelia dôchodkového zabezpečenia,
 • The Department for Work and Pensions – Ministerstvo práce a dôchodkov, ktoré je zodpovedné za politiku sociálneho zabezpečenia,
 • Jobcentre – úrad práce,
 • Local council – miestna rada,
 • The Student Loans Company – študentská pôžičková spoločnosť,
 • Banks and Building Societies – banky a stavebné sporiteľne,
 • Your Individual Savings Account (ISA) – ak si chcete otvoriť sporiaci účet.

Ako môžete získať NIN číslo?

Ak chcete požiadať o NIN číslo, musíte si najskôr telefonicky dohodnúť stretnutie na Jobcetre Plus (Úrad práce vo Veľkej Británii). Telefóne linky sú často obsadené, preto sa pripravte na to, že budete dlhšie čakať.

Telefón: 0345 600 0643
Hodiny: pondelok až piatok, 8:00 – 18:00 / víkendy zatvorené

Počas telefonátu odpoviete na základné otázky týkajúce sa Vášho mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy pobytu v UK. Vysvetlíte im, prečo potrebujete NIN číslo a uvediete dôvod Vášho pobytu vo Veľkej Británii. Následne Vám naplánujú osobný pohovor na najbližšom Jobcentre Plus. Oznámia Vám dátum, čas a miesto konania pohovoru.

Do niekoľkých dní po telefonáte by Vám mal byť doručený list s potvrdením dátumu a času pohovoru. V liste bude taktiež uvedené, aké dokumenty si máte zo sebou priniesť na pohovor.
Termín pohovoru býva zvyčajne do 3 týždňov, závisí to však od miesta bydliska a vyťaženosti úradu práce.

Na pohovor je potrebné doniesť tieto dokumenty:

 • Pas, rodný list,
 • vodičský preukaz,
 • dokument, kde je uvedená adresa pobytu,
 • potvrdenie o zamestnaní alebo potvrdenie o hľadaní práce.

Na pohovor musíte prísť načas alebo v predstihu. Ak to nestihnete, mali by ste zavolať na číslo úradu práce a dohodnúť si iný termín.

NIN číslo Vám bude doručené poštou na adresu v UK do 6 až 9 týždňov. Počas stretnutia dostanete telefóne číslo, na ktoré môžete zavolať v prípade, ak Vám NIN číslo nepríde do stanoveného termínu.

Po prijatí listu od daňového úradu HMRC s Vašim NIN číslom máte povinnosť poskytnúť jednu kópiu svojmu zamestnávateľovi.

Každá osoba má pridelené iba jedno NIN číslo, ktoré je platné počas celého života. A to aj v tom prípade, ak ste z krajiny odišli a vrátite sa do nej po rokoch späť.

Ak postupovať v prípade, že ste stratili Vaše NIN číslo?

Najskôr sa ho poskúste nájsť na výplatných páskach, dokumentoch P45 a P60, alebo na akýchkoľvek daňových dokumentoch. Ak ho stále nemôžete nájsť, máte 2 možnosti: buď vyplníte formulár CA5403 a odošlete ho na HMRC, alebo budete telefonicky kontaktovať HMRC. Z bezpečnostných dôvod Vám nebudú môcť povedať Vaše NIN číslo cez telefón, ale zašlú Vám ho poštou do 10 pracovných dní.

V prípade otázok nás kontaktujte vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Ing. Mária Kubinová

Zdroj: www.hmrc.gov.uk

 

 

Dane v Anglicku, UK

Aké daňové povinnosti môžu očakávať Slováci, ktorí odchádzajú do Veľkej Británie za prácou alebo tam chcú začať podnikať? V tomto článku rozoberieme najdôležitejšie fakty o daňovom systéme platnom v Anglicku, UK. Dozviete sa, aké dane sú v tomto systéme zahrnuté, kto je zodpovedný za ich platenie a kto za ich vyberanie.

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní, vedenie záznamov daňových poplatníkov a dohliadanie na dodržiavanie všetkých daňových predpisov, je daňový úrad HM Revenue & Customs. Daňový rok vo Veľkej Británii, ktorý je rozdielny od slovenského, začína 6. apríla a trvá do 5. apríla nasledujúceho roka.

S akým typom daní sa môžete počas práce v UK stretnúť?

– Daň z príjmov fyzických osôb (Income Tax);

– Daň z príjmov právnických osôb (Corporation Tax);

– Príspevok na zdravotné a sociálne poistenie (National Insurance Constribution);

– Daň z kapitálových výnosov (Capital Gains Tax);

– Daň z dedičstva (Inheritance Tax);

– Miestna daň (Council Tax).

Daň z príjmov fyzických osôb

Najrozšírenejšou je daň z príjmov fyzických osôb (Income Tax). Túto daň by mala odvádzať každá osoba, ktorá  je legálne zamestnaná v Spojenom kráľovstve. Výška dane závisí hlavne od príjmu. Zahŕňa všetky osobné príjmy daňovníka, vrátane príjmov napr. z dôchodku alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Stojí za zmienku, že v britskom daňovom systéme existujú daňové úľavy, ktoré výrazne znižujú výšku daňovej povinnosti voči HMRC a tým zvyšujú sumu vrátených daní.

Ak ste zamestnaný na základe pracovnej zmluvy, automaticky odvádzate daň v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa. Základom pre vrátenie daní je formulár P60, v ktorom sú uvedené vaše príjmy za celý daňový rok. Tento dokument sa vydáva po ukončení daňového roka. Ak ste však ukončili prácu pred 5. aprílom, zamestnávateľ má povinnosť vám vystaviť dokument formulár P45, ktorý je tiež potrebný pri žiadosti o vrátenie daní.

Kedy vám mohol vzniknúť nárok na vrátenie daní?

Britská daňová legislatíva sa líši od slovenskej v tom, že nie každý zamestnanec je povinný podať daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie daní prostredníctvom zamestnávateľa. HMRC predpokladá, že zamestnávatelia odvedú počas roka správnu výšku preddavkov na daň a teda, že ste zaplatili presne toľko dane, koľko bolo potrebné. Avšak, existujú situácie, kedy ste mohli odviesť príliš vysoké dane. Najčastejšie dôvody sú:

– ak ste neodpracovali celý daňový rok (pri príchode alebo odchode do/z UK, zmene zamestnania)

– mali ste viacerých zamestnávateľov súčasne

– zamestnávateľ vám nastavil nesprávny daňový kód (Tax Code)

V takýchto situáciách sa vám oplatí podať žiadosť o vrátenie daní.  Nemusíte ju však podávať každý rok, keďže vrátiť preplatok na dani je možné až 4 roky spätne. HMRC nevyrubuje pokuty za neskoršie podanie žiadosti, ako je to napríklad na Slovensku.

Ako je to u živnostníkov?

Situácia je odlišná pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie (Self-assessment) po ukončení každého daňového roka. Základná lehota na podanie daňového priznania v papierovej podobe je do 31.októbra po ukončení daňového roka. Ak sa daňové priznanie podáva elektronicky, lehota je predĺžená až do 31. januára nasledujúceho roka.

Ak ste vo Veľkej Británii pracovali alebo stále pracujete, je dobré vedieť, ako britský daňový systém funguje, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia daní z Anglicka, zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

Vrátenie daní z Anglicka, UK a potrebné dokumenty

Žiadosť o vrátenie daní z UK Vám daňový úrad HMRC schváli len v prípade, ak má potrebné informácie, ktoré sú obsiahnuté vo formulároch P45, P60 a P11D. Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám tieto daňové formuláre vystaviť.

P45 formulár

Formulár P45 dostanete od zamestnávateľa, ak ukončíte pracovný pomer v priebehu daňového roka. Na formulári P45 je uvedená výška Vášho príjmu a odvedených daní od začiatku daňového roka (6.apríl.) po dátum odchodu zo zamestnania.

Formulár P45 sa skladá zo 4 častí, ktoré sú určené pre rôzne strany:

 • Časť „Part 1“ je odoslaná zamestnávateľom na daňový úrad HMRC.
 • ČasťPart 1Asi ponechajte. Je to dôležitý daňový dokument, ktorý môžete v budúcnosti potrebovať.
 • Časti „Part 2 & 3“ sú, v závislostí od Vašej situácie, určené pre Vášho nového zamestnávateľa, Jobcentre alebo HMRC.

Ak máte nového zamestnávateľa

Časti „Part 2 & 3“ sú zaslané Vášmu novému zamestnávateľovi. Ten na základe P45 vie, ako Vám správne nastaviť výšku preddavkov na daň do konca daňového obdobia. Preplatky a nedoplatky na daniach vznikajú často vtedy, ak nový zamestnávateľ nemá formulár P45 k dispozícii, a ako následok nastaví Váš daňový kód nesprávne.

Ak ste nezamestnaný/á

V tomto prípade  sú časti „Part 2 & 3“ zaslané na Váš miestny úrad práce (Jobcentre).

Ak z UK odchádzate natrvalo

Ak z krajiny odchádzate a žiadate o vrátenie daní pred ukončením daňového roka, časti „Part 2 & 3“ je potrebné priložiť k žiadosti o vrátenie daní.

 P45 formulár

P60 formulár

Na formulári P60 je uvedená výška Vášho príjmu a odvedených daní za celý daňový rok. Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám formulár P60 vystaviť po ukončení daňového roka, najneskôr však do 31.mája.

p60 formulár z UK

P11D formulár

Formulár P11D je zamestnávateľ povinný zaslať na daňový úrad HMRC v prípade, ak Vám poskytoval firemné benefity, ako napr. súkromné zdravotné poistenie alebo firemné vozidlo, ktoré ste používali i na súkromné účely. P11D musí zamestnávateľ zaslať na HMRC najneskôr do 6.júla a Vám poskytnúť kópiu formulára.

p11d formulár z UK

Ak chcete požiadať o vrátenie daní z UK, ale chýbajú Vám potrebné dokumenty, radi Vám pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujte TU a potrebnú žiadosť Vám zašleme e-mailom. Po prijatí vyplnenej žiadosti potrebné dokumenty za Vás z Veľkej Británie získame.

Emília Geletková BSBA

Zdroj: HMRC

Vrátenie daní z Anglicka, UK a daňový kalendár 2017/18

Kľúčové dátumy pre PAYE zamestnancov

6. apríl 2017 Prvý deň daňového roka 2017/18.
31. máj 2017 Najneskôr k tomuto dátumu je Vám zamestnávateľ povinný vystaviť formulár P60 za daňový rok 2016/17.
6. júl 2017 Zamestnávateľ je Vám povinný vystaviť formulár P11d “Expenses and Benefits“ (ak ste využívali firemné benefity) za daňový rok 2016/17.
5. apríl 2018 Posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie daní za daňový rok 2013/14.
6. apríl 2018 Prvý deň nového daňového roka 2018/19.

Priemerný daňový preplatok z Veľkej Británie je £930. Chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie daní? Pre bezplatnú a nezáväznú kalkuláciu kliknite TU.

Kľúčové dátumy pre živnostníkov (Self-employed)

5. október 2017 Posledný deň na oznámenie daňovému úradu (HMRC), že sa potrebujete zaregistrovať ako živnostník na podanie daňového priznania (Self-assessment) za daňový rok 2016/17.
31. október 2017 Posledný deň na podanie daňového priznania v papierovej podobe pre živnostníkov za 2016/17.
31. január 2018 Posledný deň na podanie elektronického daňového priznania pre živnostníkov za 2016/17.
31. január 2018 Posledný deň na zaplatenie dane z príjmu za daňový rok 2016/17.
31. január 2018 Posledný deň na prvú tzv. platbu na účet (payment on account) za daňový rok 2017/18.
5. apríl 2018 Posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie daní za daňový rok 2013/14 pre živnostníkov.
6. apríl 2018 Prvý deň daňového roka 2018/19.
31. máj 2018 Ak máte zamestnancov, posledný deň na vystavenie formulára P60 za daňový rok 2017/18.
31. júl 2018 Posledný deň na druhú tzv. platbu na účet (payment on account) za daňový rok 2017/18.

 

Všetko o výplatnej páske a Vašich právach v Anglicku, UK

Národné životné minimum (tzv. National Living Wage) sa 1.apríla 2017 zvyšuje na £7.50/hod. Nárast predstavuje 4% zo súčasných £7.20. V priemere si pracujúci, ktorí zarábajú národné životné minimum, prilepšia o £500 ročne.

Ambíciou britskej vlády je postupne zvyšovať národné životné minimum na £9 do roku 2020. Experti však tvrdia, že národné životné minimum by v súčasnosti malo byť o £2 vyššie, v Londýne £9.75 a £8.45 v ostatných častiach Veľkej Británie. Podľa Katherine Chapman, riaditeľky Nadácie pre životné minimum (Living Wage Foundation), každý piaty pracovník v UK nezarába dostatočne na to, aby pokryl svoje a rodinné životné náklady.

Čo je národné životné minimum?

Národné životné minimum vstúpilo do platnosti 1.apríla 2016. Ak máte 25 a viac rokov, máte zákonný nárok zarábať minimálne £7.20/hod (£7.50/hod od 1.apríla 2017).

Minimálna mzda

Zamestnávatelia majú zákonnú povinnosť platiť zamestnancom nasledujúcu mzdu: £7.20 (£7.50 od apríla 2017) ak máte 25 rokov a viac, £6.50 ak máte 21 rokov a viac, £5.13 ak máte 18-21 rokov and £3.79 ak máte menej ako 18.

nova-minimalna-mzda

Viac informácií o minimálnej mzde nájdete TU.

Mzda, výplatná páska a VAŠE PRÁVA

Ak máte pocit, že Vaše práva existujú len na papieri, sú spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa Váš zamestnávateľ nemohol vykrútiť zo svojich povinností. Každý zamestnanec má nárok na detailnú výplatnú pásku – ak Vám ju zamestnávateľ nedáva automaticky, požiadajte o ňu. Na základe výplatnej pásky si viete skontrolovať, koľko zarábate a koľko daní odvádzate.

Výplatná páska musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • Hrubú mzdu (gross pay). Vaša mzda pred zdanením a zaplatením poistného.
 • Zrážky zo mzdy, ktoré sa menia od výplaty k výplate, napríklad daň zo mzdy (Tax) a poistné (National Insurance).
 • Fixné zrážky zo mzdy, ktoré sa nemenia, napríklad členské príspevky odborom (Union dues).
 • Čistú mzdu (net pay). Vaša mzda po zaplatení daní a odvodov.
 • Výšku a spôsob platby časti Vašej mzdy. Ak napríklad časť mzdy dostávate v hotovosti a časť mzdy prevodom na účet, na výplatnej páske to musí byť       uvedené.

Vaša výplatná páska môže obsahovať i ďalšie náležitosti, nie sú však pre zamestnávateľa povinné:

 • National Insurance Number (číslo sociálneho zabezpečenia)
 • Daňový kód (viac informácií na túto tému nájdete TU)
 • Mzdová sadza (ročná alebo hodinová)
 • Dodatočná mzda, ako napríklad nadčasy, bonusy, atď (tie ale musia byť uvedené i vo Vašej hrubej mzde)

Ročná mzda

Existuje niekoľko spôsobov, ako Vám môže zamestnávateľ vyplácať mzdu. Ak máte určenú ročnú mzdu, nasledujúcim spôsobom môžete vypočítať, či Vám zamestnávateľ vypláca minimálnu hodinovú mzdu pre Vašu vekovú kategóriu:

 • V pracovnej zmluve nájdite počet hodín, ktoré máte odpracovať ročne.
 • Ak ste platený mesačne, vydeľte počet hodín číslom 12; ak 4-týždenne číslom 13; ak týždenne čislom 52.
 • Číslo vynásobte minimálnou hodinovou mzdou, ktorá prislúcha pre Vašu vekovú kategóriu.

Príklad zo života:

V pracovnej zmluve máte uvedené, že počas roka máte odpracovať 2,040 hodín. Ste platený mesačne a keďže máte 28 rokov, máte nárok na £7.50/hod.

Ak ročný počet hodín 2,040 vydelíte číslom 12 (počet mesiacov v roku), dostanete číslo 170 – počet hodín, ktoré máte odpracovať mesačne. Zamestnávateľ má zákonnú povinnosť Vám platiť minimálne £7.50/hod., a teda Vaša hrubá mesačná mzda by mala byť najmenej £1275 (170 hodín x £7.50).

Je dôležité , aby ste poznali svoje práva a boli si vedomí povinností, ktoré má voči Vám zamestnávateľ. Výskum, ktorý uskutočnila britská vláda začiatkom tohto roka totiž ukázal, že až tretina zamestnancov, ktorí zarábajú minimálnu mzdu nekontroluje, či im zamestnávateľ vypláca správnu výšku mzdy.

Daňový kalendár 2016/17 pre pracujúcich vo Veľkej Británii

 

Kľúčové dátumy pre PAYE zamestnancov

6. apríl 2016 Prvý deň daňového roka 2016/2017.
31. máj 2016 Najneskôr k tomuto dátumu je Vám zamestnávateľ povinný vystaviť formulár P60 za daňový rok 2015/2016.
6. júl 2016 Zamestnávateľ je Vám povinný vystaviť formulár P11d “Expenses and Benefits“ (ak ste využívali firemné benefity) za daňový rok 2015/2016.
5. apríl 2017 Posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie daní za daňový rok 2012/2013.
6. apríl 2017 Prvý deň nového daňového roka 2017/2018.

Priemerný daňový preplatok z Veľkej Británie je £930. Chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie daní? Pre viac informácií, a bezplatnú a nezáväznú kalkuláciu kliknite tu.

 

Kľúčové dátumy pre živnostníkov (Self-employed)

5. október 2016 Posledný deň na oznámenie daňovému úradu (HMRC), že sa potrebujete zaregistrovať ako živnostník na podanie daňového priznania (Self-assessment) za daňový rok 2015/2016.
31. október 2016 Posledný deň na podanie daňového priznania v papierovej podobe pre živnostníkov za 2015/2016.
31. január 2017 Posledný deň na podanie on-line daňového priznania pre živnostníkov za 2015/2016.
31. január 2017 Posledný deň na zaplatenie dane za daňový rok 2015/2016.
31. január 2017 Posledný deň na prvú tzv. platbu na účet (payment on account) za daňový rok 2016/2017.
5. apríl 2017 Posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie daní za daňový rok 2012/2013 pre živnostníkov.
6. apríl 2017 Prvý deň daňového roka 2017/2018.
31. máj 2017 Ak máte zamestnancov, posledný deň na vystavenie formulára P60 za daňový rok 2016/2017.
31. júl 2017 Posledný deň na druhú tzv. platbu na účet (payment on account) za daňový rok 2016/2017.