REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Krajina, v ktorej ste pracovali

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Kde ste sa o nás dozvedeli

Odkaz

Daňový systém na Slovensku je postavený na princípe daňových preddavkov, ktoré sú po skončení daňového roka zúčtované formou daňového priznania. Ak ste odviedli vyššie dane ako vyžaduje slovenská legislatíva, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Príjmy fyzických osôb sú zdaňované progresívne, kedy s výškou Vášho príjmu stúpa i výška daňovej sadzby, ktorá má dve úrovne: 19% pre príjmy do 35 268,06 EUR ( v roku 2018) a 25% nad túto sumu.

Kedy mi vzniká povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku?
    • Ak Vaše celosvetové príjmy presiahli sumu 1915,01 EUR (za zdaňovacie obdobie roku 2018).
    • Ak pracujete v zahraničí a na Slovensku máte trvalý pobyt.
    • Ak pracujete na Slovensku a svojho zamestnávateľa ste nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.
    • Ak Vás daňový úrad vyzval podať daňové priznanie, aj v prípade, že Vám podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať.
Som povinný/á podať daňové priznanie na Slovensku aj keď mám príjmy len zo zahraničia?

Áno, aj v prípade, že Vám príjmy plynú len zo zahraničia, ale trvalý pobyt máte na Slovensku, Vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie  na Slovensku (v prípade, že Váš príjem bol vyšší ako 1915,01 EUR v roku 2018). V takomto prípade ste považovaný za daňového rezidenta SR (daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou). Daňoví rezidenti SR sú povinní v daňovom priznaní uviesť všetky svoje zdaniteľné príjmy, to znamená zdaniteľné príjmy dosiahnuté zo zdrojov na Slovensku, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Na základe zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré Slovensko podpísalo s ostatnými krajinami, sa v daňovom priznaní uplatní metóda vyňatia príjmov alebo zápočet dane. V praxi to znamená, že v daňovom priznaní sa síce uvedie celkový príjem zo zdrojov v zahraničí, ale zároveň sa tieto príjmy aj vyjmú (alebo započítajú), takže výsledná daň bude nulová.

Príklad zo života

V roku 2018 ste pracovali 5 mesiacov v Holandsku, 3 mesiace ste boli evidovaný na Úrade práce a od septembra 2018 ste zamestnaný na Slovensku.

Keďže Vám vyplýva povinnosť podať daňové priznanie typu A z celosvetových príjmov v mieste Vášho trvalého bydliska na Slovensku, v daňovom priznaní uvediete zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) od slovenského i holandského zamestnávateľa. Je nutné priložiť potvrdenie od slovenského zamestnávateľa o Vašich príjmoch a zrazených preddavkoch na dani ako i doklad od holandského zamestnávateľa o príjmoch a zaplatených daniach (napr. posledná výplatná páska). Aby Váš príjem nebol zdanený dvakrát, v Holandsku i na Slovensku, na zamedzenie dvojitého zdanenia pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda vyňatia príjmov preukázateľne zdanených v zahraničí. Príjmy z Holandska sa v daňovom priznaní uvedú, ale zároveň sa i vyjmú, takže v konečnom dôsledku budú predmetom zdanenia len príjmy zo zdrojov na území SR.

Ako mám postupovať ak chcem vrátiť dane/podať daňové priznanie?

Stačí ak vyplníte on-line registračný formulár a náš konzultant sa s Vami v krátkej dobe skontaktuje. Potrebné dokumenty spolu s inštrukciami Vám zašleme poštou alebo e-mailom.

Aký typ daňového priznania mám podať?

Ak ste mali v daňovom roku príjmy len zo závislej činnosti (zamestnania) plynúce od slovenského alebo zahraničného zamestnávateľa, použije sa daňové priznanie typu A. Ak ste mali i iné druhy príjmov (napr. zo živnosti, z prenájmu, z predaja nehnuteľnosti), podávate daňové priznanie typu B.

Daňový bonus

Ak ste v roku 2018 dosiahli príjmy zo zamestnania alebo živnosti aspoň vo výške 2 880 EUR, môžete si uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške 258,72 EUR ročne.

V akej lehote sa podáva daňové priznanie na Slovensku?

Daňové priznanie za rok 2018 je potrebné podať najneskôr do 01.04.2019. Túto lehotu je však možné predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, t.j. do 30.06.2019. Ak ste mali i príjmy plynúce zo zdrojov zo zahraničia, je túto lehotu možné predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov, t.j. do 30.09.2019.

Koľko to bude stáť?

Registrácia a predbežná kalkulácia výšky daňového preplatku sú bezplatné. Poplatok za spracovanie daňového priznania typu A (pre zamestnancov) je 29 EUR. Poplatok za spracovanie daňového priznania typu B (pre živnostníkov) závisí od náročnosti a množstva dokumentov – radi Vám vypracujeme cenovú ponuku. Kontaktujte nás emailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0904601321.