Dane v Anglicku, UK

Aké daňové povinnosti môžu očakávať Slováci, ktorí odchádzajú do Veľkej Británie za prácou alebo tam chcú začať podnikať? V tomto článku rozoberieme najdôležitejšie fakty o daňovom systéme platnom v Anglicku, UK. Dozviete sa, aké dane sú v tomto systéme zahrnuté, kto je zodpovedný za ich platenie a kto za ich vyberanie.

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní, vedenie záznamov daňových poplatníkov a dohliadanie na dodržiavanie všetkých daňových predpisov, je daňový úrad HM Revenue & Customs. Daňový rok vo Veľkej Británii, ktorý je rozdielny od slovenského, začína 6. apríla a trvá do 5. apríla nasledujúceho roka.

S akým typom daní sa môžete počas práce v UK stretnúť?

– Daň z príjmov fyzických osôb (Income Tax);

– Daň z príjmov právnických osôb (Corporation Tax);

– Príspevok na zdravotné a sociálne poistenie (National Insurance Constribution);

– Daň z kapitálových výnosov (Capital Gains Tax);

– Daň z dedičstva (Inheritance Tax);

– Miestna daň (Council Tax).

Daň z príjmov fyzických osôb

Najrozšírenejšou je daň z príjmov fyzických osôb (Income Tax). Túto daň by mala odvádzať každá osoba, ktorá  je legálne zamestnaná v Spojenom kráľovstve. Výška dane závisí hlavne od príjmu. Zahŕňa všetky osobné príjmy daňovníka, vrátane príjmov napr. z dôchodku alebo prenájmu nehnuteľnosti.

Stojí za zmienku, že v britskom daňovom systéme existujú daňové úľavy, ktoré výrazne znižujú výšku daňovej povinnosti voči HMRC a tým zvyšujú sumu vrátených daní.

Ak ste zamestnaný na základe pracovnej zmluvy, automaticky odvádzate daň v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa. Základom pre vrátenie daní je formulár P60, v ktorom sú uvedené vaše príjmy za celý daňový rok. Tento dokument sa vydáva po ukončení daňového roka. Ak ste však ukončili prácu pred 5. aprílom, zamestnávateľ má povinnosť vám vystaviť dokument formulár P45, ktorý je tiež potrebný pri žiadosti o vrátenie daní.

Kedy vám mohol vzniknúť nárok na vrátenie daní?

Britská daňová legislatíva sa líši od slovenskej v tom, že nie každý zamestnanec je povinný podať daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie daní prostredníctvom zamestnávateľa. HMRC predpokladá, že zamestnávatelia odvedú počas roka správnu výšku preddavkov na daň a teda, že ste zaplatili presne toľko dane, koľko bolo potrebné. Avšak, existujú situácie, kedy ste mohli odviesť príliš vysoké dane. Najčastejšie dôvody sú:

– ak ste neodpracovali celý daňový rok (pri príchode alebo odchode do/z UK, zmene zamestnania)

– mali ste viacerých zamestnávateľov súčasne

– zamestnávateľ vám nastavil nesprávny daňový kód (Tax Code)

V takýchto situáciách sa vám oplatí podať žiadosť o vrátenie daní.  Nemusíte ju však podávať každý rok, keďže vrátiť preplatok na dani je možné až 4 roky spätne. HMRC nevyrubuje pokuty za neskoršie podanie žiadosti, ako je to napríklad na Slovensku.

Ako je to u živnostníkov?

Situácia je odlišná pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie (Self-assessment) po ukončení každého daňového roka. Základná lehota na podanie daňového priznania v papierovej podobe je do 31.októbra po ukončení daňového roka. Ak sa daňové priznanie podáva elektronicky, lehota je predĺžená až do 31. januára nasledujúceho roka.

Ak ste vo Veľkej Británii pracovali alebo stále pracujete, je dobré vedieť, ako britský daňový systém funguje, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia daní z Anglicka, zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

Vrátenie daní z Írska – všetko čo potrebujete vedieť

V Írsku žije približne 25 000 Slovákov. Nie je to žiadna náhoda, že mnohí Slováci hľadajú v Írsku prácu nielen sezónne. Krajina ponúka nízku nezamestnanosť, priaznivé pracovné podmienky a silný systém sociálneho zabezpečenia. Všetky osoby zamestnané v krajine podliehajú írskemu daňovému systému.

Základné informácie

Orgán štátnej správy zodpovedný za vyberanie daní a za dohľad nad daňovým právom je Revenue Comissioners, ktorý sídli v Dubline. Ak sa zamestnáte, daň je odvádzaná v systéme PAYE (Pay As You Earn) prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý za Vás odvádza preddavky na daň z príjmov. Väčšina ľudí, ktorí pracujú v Írsku, nemá povinnosť podať daňové priznanie, avšak, vo veľa prípadoch sa podanie daňového priznania oplatí, pretože môže viesť k vráteniu preplatku na dani.

Daňový rok v Írsku sa zhoduje s kalendárnym rokom, ktorý trvá od 1. januára do 31. Decembra. Daňové priznanie je možné podať až štyri roky spätne. V súčasnosti už nie je možné požiadať o vrátenie daní za rok 2013 a predchádzajúce daňové obdobia; takéto žiadosti už Revenue neakceptuje. O vrátenie daní je možné požiadať vždy po ukončení daného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že z Írska odchádzate a už neplánuje do konca roka v krajine pracovať, je možné o vrátenie daní požiadať ešte pred ukončením roka.

Požadované dokumenty

Pri podaní žiadosti o vrátenie daní je dôležité číslo PPS (Personal Public Service), čo je ekvivalent slovenského rodného čísla a používa sa na identifikáciu daňového poplatníka. Ak Vám číslo PPS nie je pridelené, nie je možné požiadať o vrátenie daní.

Pred podaním daňového priznania je dôležité vedieť, aká suma Vám môže byť vrátená. Na kalkuláciu sú potrebné dokumenty od zamestnávateľa, ktoré obsahujú informácie o výške príjmu, odvedených preddavkov na daň a príspevkov na sociálne zabezpečenie. Tieto dokumenty sú výplatné pásky, formulár P60 vystavený zamestnávateľom po ukončení zdaňovacieho obdobia alebo formulár  P45 vydaný po ukončení pracovného pomeru.

Ako to funguje?

Po podaní daňového priznania, pracovník Revenue overí správnosť údajov. Následne Revenue vystaví oficiálnu kalkuláciu, ktorú zašle daňovému poplatníkovi. Táto kalkulácia obsahuje informácie, ktoré sumarizujú celý daňový rok, t.j. celkový zdaniteľný príjem, výšku daňovej povinnosti (výška daní, ktorú ste mali zaplatiť) a daň zaplatenú daňovníkom. Ak je suma daňovej povinnosti nižšia ako súčet preddavkov na daň zaplatených prostredníctvom zamestnávateľa, daňový úrad Vám rozdiel vráti.

Koľko mi môže byť vrátené?

Výška refundácie závisí od mnohých faktorov, z ktorých najdôležitejším sú výška príjmu a výška priznanej daňovej úľavy. Daňový úrad Revenue poskytuje tzv. Tax Credit – daňovú úľavu vo výške 1650 eur. Ľudia, ktorí sú zamestnaní na základe pracovnej zmluvy, dostávajú ďalších 1650 eur,  čo celkovo predstavuje 3300 eur. V praxi to znamená, že výška daňovej povinnosti sa zníži o výšku tejto daňovej úľavy.

Ďalším dôležitým faktorom je nezdaniteľné minimum,  ktoré je v súčasnosti 16 500 eur. Ak Váš ročný príjem nepresiahne túto sumu, môžete požiadať o vrátenie celej odvedenej dane.

Pre manželov je výhodnejšie podať daňové priznanie spoločne, kedy sa príjem rozdelí na dvoch ľudí a výška daňových úľav sa zdvojnásobí. Suma vrátených daní je takto zvyčajne oveľa vyššia v porovnaním s individuálnym daňovým priznaním.

Ak pracujete alebo ste pracovali v Írsku a máte ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia daní, zaregistrujte sa TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať a poskytne bližšie informácie.

Príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag v skratke

Každý, kto začne pracovať v Holandsku, je povinný si zakúpiť zdravotné poistenie (Zorgverzekering). Cena závisí od zvoleného balíka a poisťovne. Vzhľadom k tomu, že holandská legislatíva ukladá povinnosť byť zdravotne poistený, ľudia s nižšími príjmami môžu požiadať o Zorgtoeslag, čiže príspevok na zdravotné poistenie, ktoré čiastočne kompenzuje vynaložené náklady.

Povinnosť poistiť sa v Holandsku

Rovnako ako na Slovensku, i v Holandsku majú zamestnanci povinnosť platiť zdravotné poistenie. V Holandsku existuje niekoľko súkromných poisťovní. V niektorých prípadoch si môžete zdravotnú poisťovňu zvoliť sami. Najčastejšie je to však zamestnávateľ, prostredníctvom ktorého uzatvoríte poistnú zmluvu – vtedy je zdravotné poistenie odpočítavané priamo z platu zamestnanca.

Neoplatí sa ignorovať povinnosť platiť zdravotné poistenie, pretože Vám môže byť vyrubená pokuta alebo prípadne budete musieť hradiť náklady spojené s Vašou liečbou. To, či ste uhrádzali zdravotné poistenie, môže byť preverené až 5 rokov spätne. Ak sa zistí, že ste zdravotné poistenie neplatili, budete ho musieť uhradiť spätne a môže Vám byť dokonca vyrubená pokuta až do výšky 30% z nezaplateného poistného.

Zorgtoeslag – príspevok na zdravotné poistenie

Zogtoeslag je spolufinancovanie poistenia zamerané na podporu ľudí s nižšími príjmami. Tento príspevok kompenzuje náklady vzniknuté na platbu zdravotného postenia. Príplatok sa poskytuje všetkým osobám, ktoré v Holandsku pracovali legálne, majú aspoň18 rokov a hradili zdravotné poistenie.

Žiadosť o Zorgtoeslag je možné podať už po jednom mesiaci práce v Holandsku. Tiež je možné požiadať o vyplatenie Zorgtoeslag až 1 rok spätne, vždy do 1. septembra nasledujúceho roka. Napríklad, ak ste v Holandsku pracovali v roku 2017, príslušná inštitúcia Toeslagen Belastingdienst musí prijať Vašu žiadosť najneskôr 1. septembra 2018.

Aj keď výška poistného, ktoré platíte, závisí od zdravotnej poisťovne, suma Zorgtoeslag je pevne stanovená a závisí od Vášho ročného príjmu. Podmienky poskytnutia príspevku a jeho výška sa každoročne aktualizujú.

V súčasnom roku 2018 je maximálna výška príspevku pre jednu osobu 94 eur mesačne. Maximálnu výšku je možné dostávať, ak Váš ročný príjem nepresiahne 19 000 eur. S výškou príjmu pomerne klesá i výška príspevku. Ročný príjem, pri ktorom je možné ešte požiadať o Zorgtoeslag, je 28 500 eur, avšak výška príspevku je podstatne nižšia. Pre porovnanie, v roku 2017 bola výška príspevku maximálne 88 eur mesačne. Nárok na Zorgtoeslag vznikal pri výške príjmu do 27 500 eur ročne.

Ako vypočítať výšku príspevku?

Zorgtoeslag sa vypláca za každý mesiac, počas ktorého ste boli v Holandsku zdravotne poistený. Nárok vzniká, ak ste pracovali aspoň počas prvých dvoch dní v mesiaci.

Situácie zo života

Ak ste v Holandsku pracovali:

– od 1. marca do 8. apríla – máte nárok na príspevok za 2 mesiace

– od 1. marca do 5. marca – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 1. marca do 1. apríla – máte nárok na príspevok za 1 mesiac

– od 25. februára do 1. marca  –  nemáte žiaden nárok

Pri zmene Vašej osobnej situácie, ktorá môže ovplyvniť platbu Zorgtoeslag, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať príslušnú inštitúciu. Často sa stáva, že tá sa až oneskorene dozvie o tom, že Vám neoprávnene vyplácala príspevok. V takomto prípade Vám následne zašlú výzvu na vrátenie časti alebo celej zaplatenej sumy. Aby ste takejto situácii predišli, odporúčame Vám kontaktovať Toeslagen Belastingdienst pri každej zmene Vašej osobnej situácie, najmä pri ukončení práce v Holandsku.

Ak pracujete v Holandsku a Váš ročný príjem nepresahuje 28 500 eur, resp. 27 500 eur v roku 2017, máte nárok na príspevok Zorgtoeslag. Dokonca aj u sezónnych pracovníkov je vysoká pravdepodobnosť, že na tento príspevok máte nárok. Radi Vám s jeho získaním pomôžeme. Náš poplatok je 11% z vrátenej sumy, alebo minimálne 59 eur. Neúčtujeme DPH, je to konečná suma. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. 

Vrátenie daní z Holandska pod lupou

Podanie daňového priznania na holandskom daňovom úrade (Belastingdienst) bolo pred niekoľkými rokmi jednoduchšie a rýchlejšie, stačilo mať dokumenty od zamestnávateľa. V roku 2015 však Belastingdienst  zaviedol niekoľko zmien, ktorých dôsledkom je dlhšia čakacia lehota na vystavenie oficiálnej kalkulácie a následne vyplatenie preplatku na dani.

Od klientov, ktorí pracovali alebo pracujú v Holandsku, dostávame množstvo otázok, preto sme sa v nasledujúcich riadkoch rozhodli odpovedať na niektoré z nich.

Celý rok som pracoval iba v Holandsku. Mám nejaké povinnosti voči slovenskému daňovému úradu?

Áno. Ak je Vaše trvalé bydlisko stále na Slovensku, alebo tu máte centrum záujmov (napr. najbližšiu rodinu, vlastníte nehnuteľnosť alebo máte na Slovensku úver), je potrebné podať si i slovenské daňové priznanie. Nemusíte mať obavy, tieto príjmy už nebudú na Slovensku druhýkrát zdanené. Na základe „Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia“ uzatvorenou medzi Slovenskom a Holandskom, sa Vaše holandské príjmu v slovenskom daňovom priznaní uvedú, ale hneď i vyjmú, a teda Vaša daňová povinnosť na Slovensku bude nulová.

Ako získať formulár EU/EER a na čo je potrebný?

Formulár EU/EER je potvrdenie o všetkých Vašich príjmoch dosiahnutých v daňovom roku. Vydáva ho slovenský daňový úrad. Vzhľadom na skutočnosť, že slovenský daňový úrad potrebuje informácie o Vašich príjmoch zo Slovenska i zo zahraničia, je pre získanie formulára EU/EER potrebné vopred podať slovenské daňové priznanie.

Od roku 2015 je formulár EU/EER povinnou prílohou holandského daňového priznania pre zahraničných pracovníkov. Na základe tohto formulára Belastingdienst overuje, či spĺňate podmienky na tzv. kvalifikovaného zahraničného daňového poplatníka, a teda či si môžete uplatniť rovnaké odpočítateľné položky, bonusy a daňové úľavy ako holandskí rezidenti.

Oplatí sa mi podať daňové priznanie v Holandsku?

Áno. V prípade sezónnej práce je možné získať celú zaplatenú daň späť, alebo jej väčšiu časť.

Ako dlho trvá proces vrátenia daní?

V roku 2015 zaviedol holandský daňový úrad do praxe dodatočné overovanie výšky príjmov dosiahnutých mimo Holandska. Bohužiaľ, proces vrátenia daní sa tým výrazne predĺžil.

Na základe našich skúseností, proces vrátenia daní trvá od 3 do 6 mesiacov. Belastingdienst však posudzuje každý prípad individuálne a nikdy neposkytuje presnú lehotu, v rámci ktorej žiadosť spracuje. Jedinou oficiálnou informáciou od Belastingdienst je maximálny čas na spracovania žiadosti, a to 3 roky. Takáto dlhá čakacia lehota je však ojedinelá (napr. v prípadoch, keď informácie, ktoré poskytol zamestnávateľ daňovému úradu sa odlišujú od tých, ktoré sú uvedené na Jaaropgaafe).

Nemám dokumenty od môjho zamestnávateľa – čo mám robiť?

Na podanie holandského daňového priznania sú potrebujete informácie o Vašich príjmoch, a zaplatených odvodoch a preddavkoch na daň. Tieto informácie sú uvedené na formulári Jaaropgaaf alebo na výplatných páskach. V prípade, že Vám zamestnávateľ Jaaropgaaf a výplatné pásky neposkytol, alebo ste ich stratili, môžete zamestnávateľa kontaktovať, aby Vám ich vystavil znova. Uvedomujeme si, že niekedy môže byť kontakt so zamestnávateľom náročný, preto ako súčasť našich služieb, ponúkame možnosť získať potrebné dokumenty od holandského zamestnávateľa za Vás.

V Holandsku som pracoval ešte v roku 2014. Môžem stále podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní?

Daňové priznanie v Holandsku môžete podať až 5 rokov spätne. Posledný rok, za ktorý je možné požiadať o vrátenie daní, je rok 2013.

Radi Vám so spracovaním holandského daňového priznania, prípadne i slovenského daňového priznania, pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujete TU, a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať.

Vrátenie daní z Anglicka, UK a potrebné dokumenty

Žiadosť o vrátenie daní z UK Vám daňový úrad HMRC schváli len v prípade, ak má potrebné informácie, ktoré sú obsiahnuté vo formulároch P45, P60 a P11D. Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám tieto daňové formuláre vystaviť.

P45 formulár

Formulár P45 dostanete od zamestnávateľa, ak ukončíte pracovný pomer v priebehu daňového roka. Na formulári P45 je uvedená výška Vášho príjmu a odvedených daní od začiatku daňového roka (6.apríl.) po dátum odchodu zo zamestnania.

Formulár P45 sa skladá zo 4 častí, ktoré sú určené pre rôzne strany:

 • Časť „Part 1“ je odoslaná zamestnávateľom na daňový úrad HMRC.
 • ČasťPart 1Asi ponechajte. Je to dôležitý daňový dokument, ktorý môžete v budúcnosti potrebovať.
 • Časti „Part 2 & 3“ sú, v závislostí od Vašej situácie, určené pre Vášho nového zamestnávateľa, Jobcentre alebo HMRC.

Ak máte nového zamestnávateľa

Časti „Part 2 & 3“ sú zaslané Vášmu novému zamestnávateľovi. Ten na základe P45 vie, ako Vám správne nastaviť výšku preddavkov na daň do konca daňového obdobia. Preplatky a nedoplatky na daniach vznikajú často vtedy, ak nový zamestnávateľ nemá formulár P45 k dispozícii, a ako následok nastaví Váš daňový kód nesprávne.

Ak ste nezamestnaný/á

V tomto prípade  sú časti „Part 2 & 3“ zaslané na Váš miestny úrad práce (Jobcentre).

Ak z UK odchádzate natrvalo

Ak z krajiny odchádzate a žiadate o vrátenie daní pred ukončením daňového roka, časti „Part 2 & 3“ je potrebné priložiť k žiadosti o vrátenie daní.

 P45 formulár

P60 formulár

Na formulári P60 je uvedená výška Vášho príjmu a odvedených daní za celý daňový rok. Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám formulár P60 vystaviť po ukončení daňového roka, najneskôr však do 31.mája.

p60 formulár z UK

P11D formulár

Formulár P11D je zamestnávateľ povinný zaslať na daňový úrad HMRC v prípade, ak Vám poskytoval firemné benefity, ako napr. súkromné zdravotné poistenie alebo firemné vozidlo, ktoré ste používali i na súkromné účely. P11D musí zamestnávateľ zaslať na HMRC najneskôr do 6.júla a Vám poskytnúť kópiu formulára.

p11d formulár z UK

Ak chcete požiadať o vrátenie daní z UK, ale chýbajú Vám potrebné dokumenty, radi Vám pomôžeme. Stačí, ak sa zaregistrujte TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. Po prijatí vyplnenej žiadosti potrebné dokumenty za Vás z Veľkej Británie získame.

 

Zvýšenie rodinných prídavkov Kinderbijslag v Holandsku

Holandský úrad pre rodinné prídavky (Sociale Verzekeringsbank) na svojich webových stránkach oznámil zvýšenie vyplácaných rodinných prídavkov Kinderbijslag.

Výška rodinných prídavkov závisí od veku dieťaťa, a to nasledovne:

– dieťa od 0 do 5 rokov: 200,59 EUR

– dieťa vo veku od 6 do 11 rokov: 243,57 EUR

– dieťa vo veku 12-17 rokov: 286,55 EUR

Kinderbijslag v Holandsku sa vypláca raz za štvrťrok. Nové sumy rodinných prídavkov sú platné od 1.júla 2017. Nová výška rodinných prídavkov sa začala vyplácať 2 októbra 2017.

Radi Vám so získaním rodinných prídavkov pomôžeme. Náš poplatok je 12% zo získanej sumy, alebo minimálne 89 eur. Neúčtujeme DPH, je to konečná suma. Stačí, ak sa zaregistrujete TU a náš konzultant Vás bude v krátkej dobe kontaktovať. 

Zdroj: https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/betaling/hoeveel_kinderbijslag_krijgt_u/

Dlhšia čakacia doba na vrátenie daní z Holandska za rok 2016

Pre mnohých Slovákov, pracujúcich v Holandsku, je vrátenie daní každoročne dodatočnou finančnou injekciou. Bohužiaľ, tento rok sa bude musieť na túto finančnú injekciu čakať dlhšie ako obvykle.

Vzhľadom na zmeny v procesoch, ktoré holandský daňový úrad zaviedol pred dvoma rokmi, sa spracovanie podaných daňových priznaní podstatne predĺžilo. Belastingdienst, ktorý doteraz uprednostňoval elektronické procesy, zaviedol povinnosť zasielať originály dokumentov „Výkaz príjmov EÚ/EHP“ poštou bez toho, aby sa na tieto zmeny najprv pripravil po technickej stránke. Výsledkom je, že na holandskom daňovom úrade čaká veľké množstvo daňových priznaní na spracovanie.

VMD Consulting urobil na Belastingdienst niekoľko desiatok telefonátov. Ten nás spočiatku informoval, že rozhodnutia/kalkulácie budú vystavené do konca augusta. Po opätovných telefonátoch v septembri sme však boli informovaní, že čakacia doba môže byť predĺžená až na tri roky. S Belastingdienst sme neustále v kontakte -veríme, že ďalšie informácie, ktoré pre Vás budeme mať, budú o niečo optimistickejšie.

Viac informácií na túto tému nájdete na oficiálnej webovej stránke holandského daňového úradu Belastingdienst.

 

Ako zvýšiť výšku vrátených daní v Írsku?

Pracujete alebo pracovali ste v Írsku? Máme pre Vás dobrú správu! Tisíce pracujúcich v Írsku má nárok na daňové úľavy, ktoré znižujú daňový základ a tým zvyšujú výšku vrátených daní.

Medzi najčastejšie uplatňované daňové úľavy patria paušálne výdavky (tzv. FLAT RATE EXPENSES). Tie sú k dispozícii osobám pracujúcim v určitých odvetviach a profesiách. Napr. murári si môžu uplatniť ročné paušálne výdavky vo výške €175, elektrikári €153, čašníci €80. Ďalšie z frekventovaných povolaní, ktoré sú súčasťou schémy pre paušálne výdavky, nájdete nižšie v tabuľke.

Povolanie Paušálne výdavky
Stolár €220
Maliar €220
Predavač/ka €121
Asistent manažéra (hotel) €127
Kuchár €97
Pomocný pracovník (stavebníctvo) €97
Pracovník v nemocnici od €93

Nenechajte si ujsť paušálne výdavky, na ktoré máte zákonný nárok! Tím VMD Consulting Vám rád pomôže s ich uplatnením. Požiadať o vrátenie daní je možné 4 roky spätne.  Zaregistrujte sa na http://www.vratmidan.sk/vratenie-dani/irsko/ a my sa postaráme o všetko ostatné!

Vrátenie daní z Anglicka, UK a daňový kalendár 2017/18

Kľúčové dátumy pre PAYE zamestnancov

6. apríl 2017 Prvý deň daňového roka 2017/18.
31. máj 2017 Najneskôr k tomuto dátumu je Vám zamestnávateľ povinný vystaviť formulár P60 za daňový rok 2016/17.
6. júl 2017 Zamestnávateľ je Vám povinný vystaviť formulár P11d “Expenses and Benefits“ (ak ste využívali firemné benefity) za daňový rok 2016/17.
5. apríl 2018 Posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie daní za daňový rok 2013/14.
6. apríl 2018 Prvý deň nového daňového roka 2018/19.

Priemerný daňový preplatok z Veľkej Británie je £930. Chcete zistiť, či máte nárok na vrátenie daní? Pre bezplatnú a nezáväznú kalkuláciu kliknite TU.

Kľúčové dátumy pre živnostníkov (Self-employed)

5. október 2017 Posledný deň na oznámenie daňovému úradu (HMRC), že sa potrebujete zaregistrovať ako živnostník na podanie daňového priznania (Self-assessment) za daňový rok 2016/17.
31. október 2017 Posledný deň na podanie daňového priznania v papierovej podobe pre živnostníkov za 2016/17.
31. január 2018 Posledný deň na podanie elektronického daňového priznania pre živnostníkov za 2016/17.
31. január 2018 Posledný deň na zaplatenie dane z príjmu za daňový rok 2016/17.
31. január 2018 Posledný deň na prvú tzv. platbu na účet (payment on account) za daňový rok 2017/18.
5. apríl 2018 Posledný deň na podanie žiadosti o vrátenie daní za daňový rok 2013/14 pre živnostníkov.
6. apríl 2018 Prvý deň daňového roka 2018/19.
31. máj 2018 Ak máte zamestnancov, posledný deň na vystavenie formulára P60 za daňový rok 2017/18.
31. júl 2018 Posledný deň na druhú tzv. platbu na účet (payment on account) za daňový rok 2017/18.

 

U1 formulár a nárok na dávku v nezamestnanosti pri návrate zo zahraničia

Príslušný štát na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je v zásade štát, v ktorom ste naposledy pracovali predtým, ako ste požiadali o dávku v nezamestnanosti. Napríklad, ak požiadate o dávku v nezamestnanosti vo Veľkej Británii a je Vám priznaná, po určitej dobe (štyri týždne) môžete požiadať o jej export na Slovensko. Existuje však výnimka z tohto všeobecného pravidla: ak ste pracovali v jednom členskom štáte EÚ a počas tejto doby ste mali bydlisko na území iného členského štátu (Slovensko), príslušným štátom na posúdenie a výplatu dávky v nezamestnanosti je štát bydliska, t.j. Slovensko.

Sociálna poisťovňa na Slovensku rozlišuje dve skupiny osôb:

 • Pravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska vracali denne alebo raz týždenne – neskúma sa centrum záujmov.
 • Nepravý cezhraničný pracovník – ak ste sa do miesta bydliska nevracali denne ani raz týždenne, ale zachovali ste si centrum záujmov v štáte bydliska (Slovensko). To znamená, že musíte preukázať, že ste si počas výkonu zárobkovej činnosti v inom štáte EÚ zachovali centrum záujmov a bydlisko na Slovensku.

Centrum záujmov určujú hlavne nasledovné kritéria:

 • Dĺžka doby zdržiavania sa v zahraničí
 • Dĺžka trvania pracovnej zmluvy
 • Rodinný stav a rodinné väzby
 • Bytová situácia

Inými slovami, ak sa zaradíte do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Slovensku, nárok na dávku v nezamestnanosti Vám vznikne za predpokladu, že počas zamestnania v inej krajine EÚ zostalo Vaše bydlisko a centrum záujmov zachované na Slovensku, a spĺňate aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti, a to:

 • Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Boli ste zamestnaný (a teda ste splnili podmienku poistenia v nezamestnanosti) najmenej 730 dní, t.j. dva roky, počas posledných troch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.  V tomto prípade Vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu šiestich mesiacov. Ak ste boli zamestnaný najmenej 730 dní, t.j. dva roky, počas posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vzniká Vám nárok na dávku v nezamestnanosti po dobu štyroch mesiacov.  Obdobie zamestnania (poistenia v nezamestnanosti) v inom členskom štáte EÚ musí byť preukázané formulárom U1.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?

Ak ste pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovali v inom členskom štáte EÚ, pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti sa vychádza z Vašej priemernej mesačnej mzdy dosahovanej v zahraničí v rámci posledných dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To v praxi znamená,  že ak Vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku a posledné dva roky ste pracovali v zahraničí, výška dávky v nezamestnanosti sa bude počítať z príjmu zo zamestnania v zahraničí. Spôsob, akým ste ukončili pracovný pomer, nemá žiaden vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, na dobu jej poskytovania a ani jej výšku.

Od 1. júla 2016 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti  900 EUR (v mesiaci, ktorý má 31 dní) a 871 EUR (v mesiaci, ktorý má 30 dní). Suma dávky v nezamestnanosti  sa počas celého podporného obdobia nemení, a teda je poskytovaná v rovnakej výške, v ktorej bola priznaná. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti úzko súvisí s maximálnym denným vymeriavacím základom, ktorý sa 1.júla 2016  zvyšoval na 58,0603 EUR. Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu.

Príklad zo života

V zahraničí ste pracovali 2 roky, kedy bol Váš ročný príjem 14.500 EUR. Denný vymeriavací základ sa vypočíta tak, že ročný príjem sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365. Váš denný vymeriavací základ bude 39,73EUR (14.500 EUR/365 dní) a denná výška dávky v nezamestnanosti 19,86 EUR (výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu). Mesačne Vám bude vyplácaná dávka v nezamestnanosti vo výške 615,66 EUR v mesiaci, ktorý má 31 dní (19,86 x 31) a 595,80 EUR v mesiaci, ktorý má 30 dní (19,86 x 30).

Čo je formulár U1?

Formulár U1 je prenosný dokument, ktorý vystavuje zahraničný úrad sociálneho zabezpečenia v krajine, v ktorej ste boli pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu zamestnaný a je potrebný pri uplatnení dávky v nezamestnanosti  na Slovensku. Dokument potvrdzuje druh práce, profesiu a dobu, ktorú ste v príslušnej krajine odpracovali.

Aké dokumenty potrebujem, aby som získal U1 formulár?

V závislosti od krajiny, k žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:

Veľká Británia

 • Formulár P45 od posledného zamestnávateľa. Ak P45 nedostanete hneď, ale máte ostatné dokumenty uvedené nižšie, žiadosť nám pošlite i bez P45. Ten nám môžete zaslať dodatočne.
 • Formuláre P60 za posledné 4 daňové roky. Ak Vám chýba P60, zašlite nám poslednú marcovú výplatnú pásku označenú “month 12“ alebo “week 52“ (podľa toho, či ste boli platená/ý mesačne, alebo týždenne).
 • Posledné 3 výplatné pásky.
 • Kópiu P45 part 1A za predchádzajúce 4 roky (ak ste menili zamestnávateľa). Ak Vám chýba P45, zašlite nám finálnu výplatnú pásku od daného zamestnávateľa.

Írsko

 • Formulár P45 od posledného zamestnávateľa.
 • Formulár P60 za posledné 4 roky.

Holandsko

 • Formulár Jaaropgaaf od posledného zamestnávateľa.
 • Kópiu pracovnej zmluvy od posledného zamestnávateľa.
 • Potvrdenie  o ukončení pracovného pomeru, tzv. “Letter of resignation“.

Aká je čakacia doba na U1 formulár?

Čakacia doba závisí od krajiny, v ktorej ste pracovali.

Veľká Británia

Štandardne trvá získanie formulára U1 z Veľkej Británie 3 mesiace, avšak ak máte aspoň formulár P60 za posledný daňový rok a posledné 3 výplatná pásky, žiadosť o U1 podáme za Vás zrýchlene, kedy U1 dôjde na Vašu slovenskú adresu do cca. 3 TÝŽDŇOV.

Írsko

Čakacia doba je 3-6 týždňov.

Holandsko

Čakacia doba je 3-6 týždňov.

Ako získam formulár U1?

Existuje niekoľko spôsobov, ako požiadať o formulár U1:

 1. Využijete služby VMD Consulting. Stačí ak sa zaregistrujete a dokumenty potrebné na vydanie formulára U1 Vám spolu s inštrukciami zašleme poštou alebo emailom. Po prijatí vyplnenej žiadosti formulár U1 pre Vás získame. Poplatok za získanie formulára je 29 eur, neúčtujeme DPH, čiže je to konečná suma. Poplatok hradíte až po spracovaní žiadosti a zaslaní na príslušný zahraničný úrad. 
 2. Zašlete príslušnému zahraničnému úradu žiadosť o vydanie formulára U1.
 3. Oslovíte Sociálnu poisťovňu na Slovensku. Získanie formulára U1 týmto spôsobom však môže trvať dlhšie.

Radi Vám pomôžeme so získaním U1 formulára a/alebo vrátením daní zo zahraničia, stačí, ak sa ZAREGISTRUJETE TU. V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na 0904 601 321 alebo emailom na info@vratmidan.sk.