Novinky a informácie o vrátení daní, prídavkoch na deti a práci v Nemecku.

Príplatky k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku

Na príplatok k prídavkom na deti (Kinderzuschlag) v Nemecku majú nárok manželské páry a slobodní rodičia, ktorí poberajú prídavky na deti. Príplatky sa vyplácajú spolu s prídavkami tomu istému rodičovi. Za účelom ich priznania je nutné zaslať žiadosť na Familienkasse v písomnej podobe.

Podmienky na vyplácanie príplatkov sú nasledovné:

 • Deti musia byť mladšie ako 25 rokov, a
 • musia žiť s rodičmi v spoločnej domácnosti.

Na rozdiel od prídavkov na deti však nárok na príplatky nevzniká v prípade, ak je dieťa v manželskom zväzku. Príplatky k príspevkom sú vyplácané po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tohto termínu je potrebné podať novú žiadosť. V prípade, ak je návrh na vyplácanie príplatkov k prídavkom n deti zamietnutý, platí toto zamietnutie iba pre mesiac, v ktorom bol návrh podaný. Možno ho teda zaslať opakovane hneď v ďalšom mesiaci. Od 1. júla 2019 je výška tohto príplatku 185 € mesačne. To však neznamená, že v každom prípade musí byť vyplatená plná výška.

To, či bude vyplatená plná výška záleží aj od splnenia podmienok rodičmi. Dôležitý je pritom ich príjem, ktorý musí prevyšovať minimálnu, ale nesmie prevyšovať maximálnu hranicu. Minimálnou hranicou je mesačný príjem do 900 €, pri slobodných rodičoch do 600 €. Dôležitosť tohto obmedzenia spočíva v tom, že príplatky k prídavkom na deti sú priznané rodičom iba vtedy, ak dokážu zabezpečiť svoje vlastné potreby, nepoberajú teda ani sociálne dávky, ani dávky v nezamestnanosti, avšak nedokážu už pokryť potreby svojich detí. Maximálna výška príjmu nie je fixne stanovená, je každému vypočítaná individuálne. Zohľadnené je životné minimum a náklady na ubytovanie. Pri nákladoch na ubytovanie sa nepočíta s plnou výškou, ktorá sa za ubytovanie platí, ale určuje sa percentuálny podiel, ktorým sa rodičia na platení podieľajú. Pri jeho vypočítavaní platí:

Slobodní rodičia Podiel Manželský pár Podiel
1 dieťa 77 % 1 dieťa 84 %
2 deti 63 % 2 deti 72 %
3 deti 53 % 3 deti 63 %
4 deti 46 % 4 deti 56 %
5 deti 40 % 5 deti 50 %

Zdroj: Merkblatt Kinderzuschlag, s. 12.

Životné minimum patrí obom rodičom, pri manželskom páre sa teda násobí. Táto suma sa spočíta s nákladmi na bývanie, čím sa vyráta celková spotreba. K nej sa pripočíta ešte celkový príplatok k príspevkom na deti, teda výška mesačného príplatku na deti vynásobená počtom detí. Výsledná suma je potom hranicou najvyššieho možného príjmu. Celý výpočet je možné ilustrovať na nasledujúcom príklade rodiny s dvoma deťmi, ktorá má mesačné náklady na bývanie 600 €.

Životné minimum rodičov podľa zákona 382, 00 €
382, 00 €
+ podiel na nákladoch na bývanie (72 % zo 600 €) 432, 00 €
Celková spotreba rodičov 1 196, 00 €
+ celková spotreba dvoch detí (2 x 185 €) 370, 00 €
Hranica najvyššieho možného príjmu 1 566, 00 €

Zdroj: Merkblatt Kinderzuschlag, s. 12.

V prípade, ak mesačný príjem presahuje maximálnu výšku príjmu, výška príplatkov na deti sa znižuje. Za ďalšie prekážky vo vyplácaní plnej výšky príspevku je celkový majetok rodičov, kapitálové zisky, zisky z prenájmu pôdy atď. Je potrebné myslieť aj na to, že v prípade, ak majú deti vlastný príjem, výška príplatku sa výrazne znižuje.

Každý, kto má nárok na príplatky k prídavkom na deti, má zároveň nárok na tzv. Bildungspaket, teda balíček pre vzdelanie a triedne výlety s príspevkom 100 € ročne. Od 1. augusta je možné nárokovať si aj náklady na cestu do školy a za školské stravovanie. Ďalších 15 € mesačne môže dieťa dostávať ako príspevok na zúčastňovanie sa sociálneho a kultúrneho života. O tieto príspevky je možné požiadať na príslušnom okresnom, mestskom, resp. obecnom úrade.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a nájdeme najvhodnejšie riešenie.

Mgr. Mária Česalová

Zdroje: www.arbeitsagentur.de, www.finanztip.de

BAURENTE ZUKUNFTPLUS OD SOKA-BAU

Dovolenkový fond SOKA-BAU ponúka okrem vedenia konta, na ktorom sa ukladajú údaje o dovolenkách zamestnancov v Nemecku, aj poisťovnícke služby. Jednou z nich je aj dôchodkové poistenie BauRente ZukunftPlus, o ktorom si povieme niečo bližšie v nasledujúcom príspevku.

BauRente ZukunfPlus dáva pracovníkom v oblasti stavebníctva a ich manželským partnerom možnosť doplnkového dôchodkového poistenia v súčinnosti s ich zamestnávateľom a štátom. Spolupráca so zamestnávateľom prebieha na základe tzv. Entgeltumwaldung, teda dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom o tom, že časť hrubej mzdy zamestnanca je premenená na príspevok k dôchodkovému poisteniu. Práve preto, že príspevky na dôchodkové poistenie sú odvádzané priamo z hrubého príjmu, sú oslobodené od zdanenia, čo možno chápať ako súčinnosť štátu.

Celkovo existujú štyri druhy doplnkového dôchodkového poistenia ZukunftPlus:

 • ZukunftPlus S0-5,
 • maximálne možné poistenie ZukunftPlus S1-5, optimalizované poistenie s 15 ročnou garanciou výplat,
 • ZukunftPlus F0-5, maximálne možné poistenie so základnou ochranou rodiny
 • ZukunftPlus F3-5, poistenie s optimalizovanou ochranou rodiny. Ochrana rodiny sa týka predovšetkým vyplatenia dávky rodine v prípade úmrtia poistenca. Maximálne možné poistenie, na druhej strane, prípad úmrtia nezohľadňuje vôbec.

Pre väčšinu zamestnancov je preto navrhnuté práve poistenie ZukunftPlus S1-5, ktoré poskytuje najširšie možné garancie aj vo výnimočných prípadoch.

Pri poistení v rámci ZukunftPlus S1-5 má samotný zamestnanec možnosť vybrať si z troch rôznych výšok príspevkov, ktoré bude mesačne odvádzať. Konkrétne ide o sumy 9,20 €, 70 € a 100 €. Zamestnávateľ pritom prispieva nemennou čiastkou vo výške 30,68 €. Vklady poistencov sa úročia mierou 1,25%. Výška úrokovej miery sa však môže meniť vzhľadom na zúročenie príspevkov zamestnávateľa na kapitálovom trhu. Celkové výnosy teda závisia od vkladu poistenca, úrokovej miery a, samozrejme, veku, v ktorom klient k poisteniu pristúpi. Výška vyplácanej sumy sa znižuje so zvyšujúcim sa vekom pristúpenia k poisteniu. Rovnako je potrebné myslieť na to, že vyplácanie príspevkov začína až po dovŕšení 67 rokov veku, hoci existuje možnosť jednorazového výberu celkových vkladov 12 mesiacov pred začatím čerpania príspevkov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená predpokladaná výška výnosov s prihliadnutím na rôznu výšku vkladov a rôznu úrokovú mieru v prípade, že sa necháte poistiť vo veku 36 rokov.

Mesačné príspevky* Garantovaná renta vo veku 67 rokov s 0,9% kapitálovým úrokom Prebytková renta vo veku 67 rokov s 1,5% kapitálovým úrokom Prebytková renta vo veku 67 rokov s 2,5% kapitálovým úrokom
ZukunftPlus 39,88 € 48,19 € 52,12 € 60,03 €
ZukunftPlus 100,68 € 121,66 € 131,66 € 151,56 €
ZukunftPlus 130,68 € 157,90 € 170,88 € 196,71 €

*Mesačné príspevky zahŕňajú príspevok zamestnanca aj zamestnávateľa.

K ďalším dôležitým charakteristikám programu ZukunftPlus S1-5 patria fakty, že   za účelom poistenia nie je nutné podstúpiť lekárske vyšetrenie, dáva možnosť pripoistiť sa aj v prípade práceneschopnosti, zmena výšky mesačných príspevkov či odstúpenie od poistenia je bez poplatkov, a pri zmene zamestnávateľa nie je nutné podmienky poistenia stanovovať nanovo. Informácie o výnosoch sú poistencom zasielané raz ročne.

Mgr. Mária Česalová

Zdroj: www.soka-bau.de

Aké náklady si môžete uplatniť v nemeckom daňovom priazní?

Daňové zaťaženie v Nemecku je relatívne vysoké. Máme však pre Vás dobrú správu – výšku odvedených daní je možné znížiť uplatnením nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti so zabezpečením a dosiahnutím príjmu. V praxi to znamená, že v konečnom dôsledku Vám budú vrátené vyššie dane.

V Nemecku je možné rozčleniť náklady, ktoré je možné odpočítať v daňovom priznaní, do troch základných kategórii:

 1. Werbungskosten – náklady, ktoré bezprostredne súvisia s pracovnou činnosťou – ide o náklady, ktoré vznikajú pri zabezpečení, získaní a udržaní príjmu. Štát predpokladá, že ročná suma takýchto nákladov je vo výške 1000 €, ktorá je automaticky odpočítaná v daňovom priznaní.
 2. Osobitné náklady (Sonderausgaben) – tieto náklady už nie sú bezprostredne späté s pracovnou činnosťou. Ide o príspevky do poistení a fondov na starobný dôchodok, alebo príspevky na prevenciu voči úrazom, zdravotným rizikám a iným rizikám, ktoré spôsobujú dočasný výpadok príjmu. Paušálna výška týchto nákladov je pre slobodných 36 € ročne a pre vydaté/ženatých 72 € ročne.
 3. Náklady spojené s neobvyklými životnými situáciami (außergewöhnliche Belastung). Neočakávané situácie vyžadujú zvýšené náklady na udržanie obvyklého chodu života. Tieto náklady môžu byť v určitej miere daňovo odpočítateľné. Patria sem napr. náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie sú kryté základným zdravotným poistením, alebo náklady vzniknuté živelnými pohromami.

Najčastejšie uplatňované náklady

Cestovné náklady

Tieto náklady je možné rozdeliť do troch skupín, a to:

 • Cesty z domu do práce – ide o cestovanie na tzv. zákonom definované „miesto prvej činnosti“. Táto forma cestovného nákladu sa uplatňuje paušálne, a to vo výške 0,30 € na kilometer. Zohľadňuje sa len jedna cesta do alebo z práce, teda nie oba smery. Takto vypočítané paušálne náklady sú ročne limitované na 4500 €.
 • Cesty domov za rodinou – ide o cestovné náklady, ktoré sa uplatňujú pri väčších vzdialenostiach a nejde už o denné dochádzanie, ale o týždenné. Teda v rámci jedného týždňa môže byť uplatnená jedna cesta domov. Predpokladom na odpočet tohto druhu cestovných nákladov je existencia tzv. dvojitej domácnosti.  Zamestnanec musí viesť hlavnú domácnosť, ktorá je zároveň centrom jeho životných záujmov a druhú, ktorá sa nachádza na mieste výkonu zamestnania.
 • Externá činnosť na podnet zamestnávateľa – kvôli výkonu povolania a naplneniu pracovných úloh je nutné cestovať mimo miesta obvyklej činnosti. Zamestnanec tak absolvuje cesty za dodávateľmi, zákazníkmi, cesty do expedičných skladov, na montáže, alebo na rôzne vzdelávacie semináre či kurzy, trhy, prípadne výstavy a pod. Uvedené cesty musia byť realizované na podnet zamestnávateľa. Výpočet tohto druhu nákladu sa uskutočňuje paušálne, a to 0,30 € za  prejdený km pri použití osobného automobilu, alebo 0,20 € za prejdený km pri použití motorky, mopeda, skútra.

Ubytovanie

Náklady na ubytovanie je možné uplatniť už v rámci spomínanej dvojitej domácnosti. Druhým ubytovaním môže byť prenajatý byt, vlastný dom, prípadne hotelová izba. Odpočítať je možné skutočne vzniknuté náklady na ubytovanie, ktoré je potrebné podložiť dokladmi (výpis z účtu o platbe nájomného,  potvrdenia o úhrade z hotela/ubytovne).

Náklady na pracovné oblečenie, náradie, pracovnú literatúru

Ak pri práci využívate pracovné oblečenie, ktoré je svojím charakterom  určené pre pracovné použitie (ochranné okuliare, plášte pre lekárov, čierne sukne pre servírky, športové oblečenie pre športovcov a pod.), je možné skutočne vzniknuté náklady na jeho obstaranie odpočítať z daní. Nákladmi na čistenie pracovného oblečenia je taktiež možné znížiť daňový základ. Pracovné oblečenie je len jedným druhom pracovných prostriedkov, medzi iné patria napr. pracovné náradie v závislosti od výkonu profesie, či odborná literatúra.

Náklady na sťahovanie

Sťahovanie na nové miesto predstavuje nemalú záťaž pre peňaženku. V prípade, že využijete firmu poskytujúcu sťahovacie služby, je možné časť takýchto nákladov odpočítať z daní. Tento náklad je potrebné doložiť faktúrou.

Náklady na telefón a internet

Pri používaní súkromného mobilu aj na služobné účely si môžete odpočítať 20 % fakturovanej sumy, mesačne maximálne 20 €.

Opatrovanie detí

Pri deťoch do 14 rokov je možné odpočítať dve tretiny nákladov na opatrovanie. U detí so zdravotným postihnutím neexistuje vekové obmedzenie.

Sporenie na starobný dôchodok

Príspevkami na súkromné dôchodkové sporenie alebo na podnikové sporenie na dôchodok je možné znižovať svoje daňové zaťaženie.

Náklady úzko spojené so službami v domácnosti

Náklady na opatrovateľskú službu, prácu záhradníkov, remeselníkov, a služby súvisiace s pomocou v domácnosti vykonávané externými firmami je možné tiež uviesť v daňovom priznaní.

Ďalšie náklady

Patria tu napr. náklady súvisiace s členstvom v odboroch a profesijných spolkoch; náklady vzniknuté pri uchádzaní sa o prácu; náklady na prenájom priestorov pre lektorov, školiteľov využívané výhradne na pracovné účely.

V prípade záujmu o vrátenie daní z Nemecka sa zaregistrujte TU.

Ak máte otázky, alebo Vám je niečo nejasné, kontaktujte nás vyplnením kontaktného formulára. Radi Vám poradíme a pomôžeme.

Mgr. Pavol Hamráček – Daňový agent VMD Consulting s.r.o.

Zdroj: finanztip.de